Metoda, metodologie, technika - význam pojmů

Text dotazu

Rád bych věděl rozdíl mezi slovy Metoda, metodologie, metodika a poté
rozdíl mezi slovem metoda a technika.
Píší bakalářskou práci na téma techniky projektového managementu a rád bych
se hned od začátku opřel o jasnou definici, kterou bohužel nemohu nikde
najít.

Odpověď

Uvádím citace ze tří obecných encyklopedií, takže si můžete vybrat, která

definice se vám bude zdát nejlepší.

 

Pokud se jedná o rozdíl mezi slovy metoda a technika, tak dle mého názoru

potřebujete nejprve tu teoretickou část neboli metodu či metodiku něčeho k

praktickému použití neboli technice provedení.Tato slova jsou často chápána

jako synonyma, v různých oborech se chápání těchto pojmů může lišit, a to i

v rámci jenoho oboru (např. informatika)

 

 

Všeobecná encyklopedie Universum. 6. díl/Mb-Op (Praha, Odeon 2001)

 

metoda - řec. methodos - sledování, bádání, poznání, obecně každý plánovitě

užitý postup, který slouží k dosažení nějakého cíle; vývoj a aplikace

specifické, svému předmětu přiměřené metody jsou základním předpokladem a

součástí každé vědy. Společné prvky vědeckých metod jsou mj. pozorování,

tvoření hypotéz,experiment,analýza,indukce,dedukce a analogie = metodologie

 

metodologie - z řec. methodos - postup zkoumání, logos - slovo, nauka.

kritické zkoumání vědeckých metod, obecně, tak i pro určitou vědu; součást

teorie vědy.

 

metodika - z řec. methodikos - návodný, návod podávající. nověji speciální

didaktika, teorie vyučování jednomu určitému předmětu.

 

Všeobecná encyklopedie Universum. 9. díl/Sp-T (Praha, Odeon 2001)

 

technika - z řečtiny techniké, techné = řemeslo umění. v užším smyslu

vývoj, výroba a účelné využití nástrojů všeho druhu; dále také konstrukce a

použití komplikovaných nástrojů (stroje) a přístrojů při systematickém

využití vědeckých poznatků, zvl. funkčních a zákonitých poznatků přírody.

 

 

 

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích.Díl 3,m/r. (Praha, Nakladatelský

dům OP Diderot 1997)

 

metoda - soustavný postup, který v dané oblasti vede k cíli, v ideálním

případě nezávisle na schopnostech toho , kdo ho provádí. Souhrn pojmů,

nástrojů a pravidel , jež patří k základům každé vědy, popř. i jiných

činností

 

metodologie - souhrn metod určité vědy, nauka o metodách

 

metodika - teoreticko-praktické schéma určující postup provádění odborné

činnosti. Vychází z vědeckého poznání a empirie, přesně vymezuje jednotlivé

postupy pro výkon dané činnosti.

 

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 4,ř/ž. (Praha,

Nakladatelský dům OP Diderot 1998)

 

technika - souhrn lidských činností, pracovních postupů, pracovních

prostředků (výrobních nástrojů) a znalostí, které umožňují využívat

přírodní bohatství k průmyslové produkci, k výrobě hmotných statků pro

uspokojení lidských potřeb. Technika umožňuje člověku využitím znalostí

přírodních zákonů odkrývat a lépe využívat zdroje energie a surovin. Je

specifický lidský fenomén; bývá interpretována jako zprostředkující

činitel, pomocí něhož člověk působí na přírodu.

 

 

 

Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí.

Sedmnáctý díl. Median-Navarrete. S 26 přílohami a 161 vyobrazeními v textu.

(Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze 1901)

 

methoda -z řečtiny = cesta za něčím. Obecně značí způsob jakým postupuje

nějaká činnost lidská (ať myšlení, ať jednání. Ve vědoslovném smysle rozumí

se metodou způsob či forma úmyslného postupu, kterým snažíme se dojíti

vědeckých poznatků, tj. pravdivých soudů, jež dle jejich sourodosti

seskupiti lze v jisté, náležitě spořádané souhrny čili jednotlivé vědy.

Činnost v oboru každé vědy nese se čtverým směrem; jednak nutno získané

soudy zkoumati, zdali jsou správné a přesné (zdali jsou vskutku vědecké

poznatky), jednak třeba zásobu dosavadních poznatků stále a stále

obohacovati pozantky novými, jednak nabyté a zjištěné pozantky nutno

pořádati dle vzájemných jejich věcných a logických vztahův a konečně

nabytý, prozkoumaný a spořádaný obsah vědy nutno s jinými lidmi sdělovati

(je oné vědě učiti). Patrně tedy i metod vědeckých jsou čtyři druhy: metody

kritické (argumentační, apodeiktické), metody heuristické, metody (či

formy) systematické a metody didaktické. Jest pak věcí každé jednotlivé

vědy, aby si vypracovala své speciální metody; ale ať jakékoli jsou tyto

speciální methody, možno je dle jejich podstaty převésti na několik

obecných tříd forem čili method základních. Dle toho jak cíli postupuje se

(kritické, heuristické, systematické, didaktické)mohou methody býti buď

přímé nebo nepřímé (nejdoucí k vlastnímu cíli hned, ale oklikou); methody

postupující od složitějšího k jednoduššímu (analyse, synteze); methody

postupující od jednotlivin (resp. od známých jedinečných vztahů) k

obecninám (stanovení obecných zákonů) - induktivní, deduktivní. Další

stopování otázky jest úkolem methodologie.

 

methodologie čili methodika, nauka o methodě, část vědosloví, která obírá

se otázkou methody. Dosud bývá zvykem lišiti methodologii obecnou (nauku o

methodě vůbec a o obecných jejích formách) a methodologii speciální (nauku

o konkrétním užití čili aplikaci těchto obecných method). Leckdy pak

logikové do methodologie zahrnují také otázky třídění, soustavy a ocenění

významu věd.

 

 

Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí.

Dvacátýpátý díl. T-Tzschirner. S 24 přílohami a 327 vyobrazeními v textu.

(Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze 1906)

 

Technika - z řeč.: činnost umělecká nebo řemeslná, zručnost neb umělost při

provádění materiálních částí výtvarných umění, též nauka o tom. Tak se

mluví o technice v oblasti malířství, hře na klavír , v kuse divadelním

apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

31.03.2009 11:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu