Matematikové Vladimír Mašek a Smetanka

Text dotazu

Vladimír Mašek (nar. 19.11.1883), 1. profesor
matematiky a deskriptivní geometrie na Vysoké škole zemědělské v Brně - jak
zjistit kdy zemřel? (V bázi autorit ani v hesláři vznikajícího biografického
slovníku není uvedeno - totéž platí pro následujícího matematika.)

Smetanka, byl jedním z kandidátů navrhovaných na post řádného profesora
deskriptivní geometrie nově založené české techniky v Brně v r.1899, cit. v
O.Franěk (Dějiny české vysoké školy technické v Brně) - neznám křestní jméno
ani data. Poradíte?

Odpověď

Dobrý den,

domníváme se, třetím kandidátem na post profesora deskriptivní geometrie na nově zřizované brněnské České vysoké škole technické byl PhDr. Antonín Sucharda. Otakar Franěk ve své knize "Dějiny České vysoké školy technické" v kapitole "Jmenování prvních profesorů" odkazuje na opis deníku Antonína Rezka, sekčního šéfa odboru obecného a národního školství ministerstva kultu a vyučování. Opis poznámek, které si Antonín Rezek učinil ve svém deníku o vzniku VUT, vyšel v roce 1939 v časopise Technik, poznámkami pod čarou Rezkův text doplnil Karel Čupr (http://www.math.muni.cz/math/biografie/karel_cupr.html). V případě zápisu z
18.8.1899 K.Čupr v poznámkách pod čarou blíže identifikoval jednotlivé kandidáty na profesury. Poznámky K.Ćupra k zápiskům A.Rezka uvádíme vždy v hranatých závorkách:

zápis A.Rezka z 18.VIII.1899:
U ministra ... Ministr naříkal na Thuna, že věc ukvapuje; konečně dostal jsem ale přece povolení, abych jednal. Pro matematiku dělal jsem terno Zahradník, Lerch [Matyáš, 1860-1922], Pánek [Augustin, 1843-1908] (jednati mám se Zahradníkem), pro deskriptivu Sobotka [Jan, 1862-1931], Smetánka, Procházka [Bedřich, 1855-1934] (jednat se Sobotkou), pro mineralogii Jahn [Jaroslav Jiljí, 1865-1934], Barvíř [Jindřich, 1863-1952], Klvaňa [Josef, 1857-1919] (jednat s Jahnem), pro kreslení Věšín [Jaroslav, 1859-1915], Schwaiger [Hanuš, 1854-1912], Šaff [Vojtěch, 1865-1923] (jednat se Schwaigerem nebo se Šaffem). Odešel jsem "in gehobener Stimmung" a napsal tyto poznámky.


U Smetánky Karel Čupr v poznámce pod čarou uvádí, že ve skutečnosti nebyl oním kandidátem Smetánka, ale PhDr.Antonín Sucharda (3.10.1854 Mříčné -
20.2.1907 Praha). A.Sucharda  byl tehdy profesorem reálky v Ječné ulici v Praze a soukromým docentem novější geometrie na pražské univerzitě. V letech
1900/01-1905/06 se stal profesorem deskriptivní geometrie na brněnské VUT.
Rozsáhlý nekrolog A.Suchardy vyšel v Časopise pro pěstování matematiky a
fysiky:
* SOBOTKA, Jan. Antonín Sucharda. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky.
1908, roč. 37, č. 4. s. 353-359. Online dostupné na http://dml.cz/dmlcz/121974.


Originál deníku A.Rezka je dnes bohužel nezvěstný. Většina Rezkových písemností je uložena v Literárním archivu PNP (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznam
y.php?id=1450&sk=r), deník si však ponechala Rezkova rodina. Strojopis výpisků, které z Rezkova deníku opsala ve 30.letech Bohuslava Kostlivá, je uložen ve Státním okresním archivu Jindřichův Hradec (Kulturně-historický archiv, fond A.Rezek, http://www.ceskearchivy.cz/index.php?doctree=1ef).
Edice těchto poznámek pak byla publikována K.Čuprem  v roce 1939 v již zmíneném článku v časopise Technik.

Podle poznámky v knize B.Jirouška "Antonín Rezek" je řada materiálů ke jmenování prvních profesorů české techniky v Brně obsažena ve fondu Cultus- und Unterrichtsministerium v Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien (http://www.austria.gv.at/site/4984/default.aspx). Pokud byste měla zájem zkoumat tuto problematiku podrobněji, doporučovali bychom Vám obrátit se kromě zmíněného vídeňského Allgemeines Verwaltungsarchiv i na Archiv VUT v Brně, případně na autora publikace o A.Rezkovi http://www.ff.jcu.cz/structure/departments/uhs/stru/jirousek.php).

použitá literatura:
* ČUPR, Karel. Ph. Dr. Antonín Rezek - budovatel České vysoké školy technické v Brně. Technik : časopis akademických obcí českých vysokých škol technického směru. 1939, roč. IX, č. 2 (20.10.1939). s. 19-26.
* FRANĚK, Otakar. Dějiny České vysoké školy technické. 1.díl, Do roku 1945.
Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1969. s. 68-69, 347.
* JIROUŠEK, Bohumil. Antonín Rezek. České Budějovice : Jihočeská univerzita České Budějovice, 2002. s. 103. ISBN 80-7040-206-7.
* JIROUŠEK, Bohumil. Zákulisí vzniku české techniky v Brně v deníku Antonína Rezka. In MAREK, P. (editor). Osobnost v politické straně. Olomouc :
Moneta-FM, 2000. s. 100-106. ISBN 80-900965-9-X.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.03.2010 09:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu