Májovci, ruchovci, lumírovci

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě, od jaké doby se užívá dělení českých autorů 2. pol. 19. stol. na májovce, ruchovce a lumírovce. Vím, proč jsou tak děleni, ale zajímalo by mě, z jaké doby toto dělení pochází. Či se tak vnímali už autoři sami?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

podle všech zdrojů, které jsme měli k dispozici, to vypadá, že se spisovatelé a jejich sympatizanti řadili do té či oné literární skupiny sami. Přímo ale není uvedeno, kdo a kdy poprvé pojmenování vyslovil.

Lumírovci - v české literatuře 70. let a počátku let 80. seskupení spisovatelů kolem časopisu Lumír

Májovci - básnická "škola májová" - umělecká skupina působící v české literatuře v druhé polovině 19. století; poprvé programově vystoupila v almanachu Máj.

Ruchovci - v české literatuře seskupení básníků vzniklé koncem 60. let 19. století a nazvané podle almanachu Ruch.

Zdroj: Slovník literárních směrů a skupin. Praha: orbis, 1976.

 

Ruchovci jsou příslušníci mladé č. básnické, dosud nediferencované generace šedesátých a počátku sedmdesátých let 19. století, která pěstovala vlasteneckou a politickou poezii v duchu obrozenských ideálů jungmannovské generace a která se seskupila kolem almanachu Ruch; v tomto almanachu publikovali autoři, kteří později vytvořili básnickou skupinu označovanou názvem ruchovci.

Literatura: A. Novák: Ruchovci a lumírovci v bojích proti křivdě a za právo, 1938.

A. Novák: Svatopluk Čech. Sv. 1-2,1922, 1923,

O národní literaturu Z úvah a polemik doby májovců a lumírovců, 1990.

J. Polák: Charakter ruchovského obdobi české literatury, 1962.

Sny o štěstí. Ruchovci a lumírovci (ant.), 1986.

F. Strejček: České školy básnické 19. včku, 1921.

Zdroj:

PAVELKA, Jiří, POSPÍŠIL, Ivo. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:c392b600-9cc1-11e3-8b69-005056825209

 

Od konce 70. let se vytváří 2 významné literární skupiny:

- ruchovci - nazývají se podle almanachu Ruch z r. 1868. Představují národně orientovanou literaturu,

- lumírovci - nazývají se podle časopisu Lumír, okolo kterého se soustřeďují. Jsou představiteli kosmopolitismu - představy světoobčanství, příklon k evropské literatuře.

Ruchovci do literatury vstupují r. 1868 vydáním almanachu Ruch - spojeno s položením základního kamene Národního divadla.

Na 1. místě zdůraznění národního cítění a národní tradice. Znovu se vracejí k české minulosti - k obdobím chápaným jako slavná. Záměrem je prostřednictvím těchto událostí posílit národní cítění - ukázat slavnou minulost... Znovu se oživuje myšlenka slovanské vzájemnosti - iluze o možném společném postupu všech Slovanů.

Svatopluk Čech - nejvýznamnější představitel ruchovců. Nakonec zůstává osamocen. Ostatní členové se později od národního směřování odvracejí, nebo se věnují politice, překládání - nelze mluvit o skupině, ani je dávat jako protiklad lumírovcům.

Lumírovci dostávají název podle časopisu Lumír. Ústřední postavou skupiny je Josef Václav Sládek - na začátku své tvorby patří k ruchovcům. Nejvýznamnější představitelé skupiny - Jaroslav Vrchlický a Julius Zeyer. Lumírovci se odlišují od ruchovců hlavně tím, že se vracejí k programu májovců 50. let. Snaží se o to, aby se česká literatura vyrovnala literatuře evropské či světové. Je to dáno tím, že se cítí být kosmopolity (světoobčany).

http://literaturamol.sweb.cz/ot11.html

 

Další zdroj:

Jako lumírovci byla označována skupina spisovatelů sdružujících se kolem časopisu Lumír

Druhou skupinu tvořili ruchovci (tzv. škola národní). Nazývají se podle almanachu Ruch,  program měli podobný jako májovci

http://www.rozbor-dila.cz/ruchovci-a-lumirovci-literatura/

 

Lumír

Datum vydání ročníku: 1930-1931 Číslo ročníku: 57

*  Datum vydání výtisku: 20.11.1930 Číslo výtisku: 2 

*  Číslo stránky: 90

* URI: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32330191

Tady se vyskytuje jméno skupiny Májovci.

 

MÁJOVCI

V r. 1858 vyšel prvý  almanach Máj. U zrodu stáli J. Neruda a V. Hálek

Název almanachu podle sbírky К. H. Máchy nebyl zvolen náhodně. V této době, po porážce revoluce z r. 1848, šlo májovcům nejen o to, připomenout Máchu, ale právě skrze Máchu zdůraznit základní myšlenku, že nelze jenom se uzavírat do vlastenčení, ale zabývat se celkovým směřování "člověčenstva".

Zdroj:

CHALOUPKA, Otakar. Příruční slovník české literatury: od počátků do současnosti. Praha: Levné knihy, 2007.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:6866bc20-3789-11e7-97e2-005056825209

 

Poměrně brzo, ve srovnání např. s jihoslovanskými nebo se slovenskou literaturou, prakticky hned po polské, vzniká český realismus, k němuž už v druhé polovině 19. stol. patřily tři generace spisovatelů (májovci, lumírovci, ruchovci), různící se ne tak věkem (v širším slova smyslu to byli současníci) jako uměleckou koncepcí.

Čerpáno z:

Hodnoty a hranice.

Svět v české literatuře,

česká literatura ve světě

Sborník příspěvků z III. kongresu

světové literárněvědné bohemistiky

Praha 28. 6. – 3. 7. 2005

Svazek 1

Editorka Stanislava Fedrová

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/tretiI.pdf

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.05.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu