Logopedická péče o dítě s dysartrií

Text dotazu

Dobrý den,
obracím se na Vás se žádostí o získání informačních zdrojů pro psaní mé bakalářské práce na téma uvedené v předmětu zprávy. Velice by mi pomohlo, kdybych si utvořila alespoň základní přehled o dostupné literatuře, ze které bych poté mohla čerpat.
Předem děkuji za ochotu spojenou s vyhodnocením mé žádosti.

Odpověď

Dobrý den,
standardně jsou pro dohledání publikací (především knih) využívány následující zdroje:
* online katalog Národní knihovny ČR (NKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Souborný katalog ČR (SKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Jednotná informační brána (JIB) - www.jib.cz  
 
Ve Vašem případě Vám doporučujeme nejdříve nahlédnout do katalogu knihovny vysoké školy, kterou studujete. Knihovna by měla mít ve svém fondu publikace související se studovanými obory a Vy zároveň snadný přístup k literatuře.

V online katalogu NK ČR zjistíte, které publikace se nachází ve fondu Národní knihovny; pokud využijete Souborný katalog nebo Jednotnou informační bránu, získáte přehled o dostupnosti titulu také v dalších českých knihovnách.
V JIB můžete využít předpřipravené zdroje v Snadném hledání, v Profi hledání si můžete sama vybírat a kombinovat zdroje z různých kategorií (např. české knihovny + jejich specifické druhy, české články, atd.) a různých oborů - pro Váš dotaz by byly vhodné např. "psychologie", "lékařství" či "výchova a vzdělání". Pokud se přihlásíte do Vašeho účtu JIB (registrace je bezplatná), můžete si navíc vytvářet vlastní vyhledávací skupiny, kde mohou být obsaženy Vámi vybrané zdroje z různých kategorií.

Uvádíme Vám příklady záznamů z online katalogu Národní knihovny ČR a Souborného katalogu ČR:
* Hedánek, Jiří a Roubíčková, Jaroslava. Dysartrický profil: test 3F. 1. vyd. Praha: DeskTop, 1997. 104 s.
* Klenková, Jiřina. Logopedie: narušení komunikační schopnosti: logopedická prevence: logopedická intervence v ČR: příklady z praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 224 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1110-2.
Klíčová slova: pedagogika * vady * logopedie * komunikace * narušené * schopnosti * komunikační * afázie * mutismus * dyslálie * dysartrie * rinolalie * palatolálie * koktavost * breptavost * poruchy * hlas * řeč * logopedická * intervence * Česká republika * speciální * centra
* Neubauer, Karel. Péče o osoby se vzniklou poruchou řeči - dysartrií. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta, 2000. [16] s.
* Roubíčková, Jaroslava et al. Test 3F: dysartrický profil. 3., dopl. a přeprac. vyd., (V nakl. Galén 1.). Praha: Galén, C2011. 86 s. ISBN 978-80-7262-714-1.
* Yorkston, Kathryn M. a Beukelman, David R. Assessment of intelligibilty of dysarthric speech. Austin, Tex.: Pro-Ed, C1984. 2 svazky.
* Moore, Christopher A., ed., Yorkston, Kathryn M., ed. a Beukelman, David R., ed. Dysarthria and apraxia of speech: perspectives on management. Baltimore: Paul H. Brookes, C1991. xix, 307 s. ISBN 1-55766-069-7.
* Duffy, Joseph R. Motor speech disorders: substrates, differential diagnosis, and management. 2nd ed. St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby, C2005. xiii, 578 s. ISBN 0-323-02452-1.
* Freed, Donald B. Motor speech disorders: diagnosis and treatment. San Diego: Singular Pub. Group, C2000. ix, 334 s. Singular Textbook Series. ISBN 978-1-56593-951-6.
Pozn.: vybrané části knihy jsou dostupné na Google Books http://books.google.cz/books?id=GVeGnVinMa0C&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y
* Pützer, Manfred. Stimmqualität und Artikulation bei Dysarthrophonien in der individuellen, tendenziellen und referentiellen Bewertung: ein instrumenteller Beitrag zu Phonations- und Artikulationsvariationen. Saarbrücken: Universität des Saarlandes, 2008. 374 s.

Další knihy můžete dohledat ve výše uvedených zdrojích. Při vyhledávání Vám doporučujeme využít zástupný znak *, který umožňuje pravostranné rozšíření slova, tzn. řeč* bude vyhledáno řeč, řeči, řečový, atd. Výsledky můžete dále upravovat pomocí nabídek "filtrovat" a "zpřesnit", můžete např. zvolit publikace pouze v češtině či v určitých letech vydání.
Zajímavé informace byste také mohla najít v publikacích, které se obecně zabývají poruchami řeči a logopedií. V online katalogu NK ČR můžete vyhledávat také podle slov v obsahu, zobrazeny jsou např. tyto záznamy:
* Rádlová, Eva. Logopedie pro výchovné pracovníky: (vybrané kapitoly). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 47 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1218-7.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200610/contents/nkc20061663510_1.pdf
* Lechta, Viktor. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 191 s. ISBN 978-80-7367-433-5.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200810/contents/nkc20081816131_1.pdf
* Lechta, Viktor a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. 386 s. ISBN 978-80-7367-901-9.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201108/contents/nkc20102158463_1.pdf

Dále Vám vřele doporučujeme článkové licencované online databáze, ve kterých lze nalézt aktuální články z odborných zahraničních periodik. Pro představu těchto zdrojů se můžete podívat na seznam licencovaných zdrojů, které nabízí NK ČR pro své registrované uživatele, viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 . Doporučujeme Vám zeptat se v knihovně vysoké školy na dostupnost a možnost využití těchto licencovaných zdrojů, které obsahují mnohdy velmi cenné články.
V souvislosti se službami knihovny vysoké školy Vám také doporučujeme zjistit, zda již nebyla práce na toto téma napsaná některým ze studentů z minulých ročníků ( v Souborném katalogu jsme také našli záznamy takovýchto prací, např. ŠEVČÍKOVÁ, Dagmar. Stimulace orofaciální oblasti [rukopis]. 2006. 84 l.). Práce Vám může sloužit jako inspirace, východisko, příp. srovnání se současným stavem.
Kromě licencovaných databází Vám doporučujeme nahlédnout do volně dostupné databáze ERIC (http://www.eric.ed.gov/ ), která se zabývá tématy výchova a vzdělávání.

Pokud byste měla zájem také o české články, můžete je dohledat v bázi ANL, která je dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Dalším zdrojem je ANL+, který pokrývá články od r. 2011 a taktéž výběrové rozhlasové a televizní zprávy; u většiny z nich nabízí také plný text (přístup k plným textům je možný pouze z vybraných počítačů knihoven zapojených do tohoto projektu). Informace o ANL+ naleznete na adrese http://info.jib.cz/news/anl/, přístup je možný v rozhraní PRIMO http://anlplus.jib.cz a Jednotné informační brány www.jib.cz. Ukázkou Vám uvádíme výběr článků:
* Klenková, Jiřina. O významu lingvistického vývoje u dětí s dysartrickými poruchami pro analýzu a terapii řeči. Speciální pedagogika, 1996, 6(5), s. 51-53.
* Novotný, Michal, Rusz, Jan a Čmejla, Roman. Automatická segmentace hlásek při rychlém opakovaní slabik (/pa/ - /ta/ - /ka/) u hypokinetické dysartrie = Automatic Segmentation of Phonemes during the Fast Repetition of (/pa/ - /ta/ - /ka/) Syllables in a Speech Affected by Hypokinetic Dysarthria. Akustické listy, 2011, 17(4), s. 10-16. ISSN 1212-4702.

Dalším zajímavým zdrojem by pro Vás mohly být katalogy Národní lékařské knihovny (www.nlk.cz), jejich prohledávání je možné v rámci portálu MEDVIK (http://www.medvik.cz/bmc/index.do). Národní lékařská knihovna je také zapojena do služby Ptejte se knihovny, tedy pokud byste potřebovala konzultovat odborněji zaměřenou literaturu, můžete se obrátit přímo na ni (viz http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/narodni-lekarska-knihovna/).

Nakonec můžete využít volně dostupné příspěvky na internetu, zde je samozřejmě třeba více dbát na důvěryhodnost informací, např.:
* http://www.logopedie-fritzlova.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=62
* http://vady-reci.zdrave.cz/dysartrie/
* http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/D/Dysartrie
* http://is.muni.cz/th/39765/pedf_b/Dysartrie.pdf - bakalářská práce Možnosti fyzioterapie v komplexní péči o osobu s dysartrií, MU Brno

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2012 09:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu