literatura na téma "Odměny a tresty na 1. stupni základní školy z genderového pohledu."

Text dotazu

Dobrý den,
studuji poslední ročník na Masarykově univerzitě, obor Sociální pedagogika a poradenství a čeká mě zpracovávání bakalářské práce, jejíž téma zní "Odměny a tresty na 1. stupni základní školy z genderového pohledu." Ráda bych se informovala o literatuře, která se týká odměn a trestů ve školách, při vyučování, ale i mimo něj. Mohou to být jak knihy, tak odborné články v časopisech, např. časopis Pedagogika, Studia paedagogica atd. O genderu již nějakou literaturu sehnanou mám ze školní knihovny, ovšem na téma odměn a trestů ve školách jsem nenašla dostačující výběr literatury, proto se obracím na Vás.
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,
standardně jsou pro dohledání publikací (především knih) využívány následující zdroje:
* online katalog Národní knihovny ČR (NKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Souborný katalog ČR (SKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Jednotná informační brána (JIB) - www.jib.cz  
 
Ve Vašem případě Vám doporučujeme nejdříve nahlédnout do katalogu knihovny vysoké školy, kterou studujete. Knihovna by měla mít ve svém fondu publikace související se studovanými obory a Vy zároveň snadný přístup k literatuře.

V online katalogu NK ČR zjistíte, které publikace se nachází ve fondu Národní knihovny; pokud využijete Souborný katalog nebo Jednotnou informační bránu, získáte přehled o dostupnosti titulu také v dalších českých knihovnách.
V JIB můžete využít předpřipravené zdroje v Snadném hledání, v Profi hledání si můžete sama vybírat a kombinovat zdroje z různých kategorií (např. české knihovny + jejich specifické druhy, české články, atd.) a různých oborů - pro Váš dotaz by byly vhodné např. "psyschologie", "sociologie" či "výchova a vzdělání". Pokud se přihlásíte do Vašeho účtu JIB (registrace je bezplatná), můžete si navíc vytvářet vlastní vyhledávací skupiny, kde mohou být obsaženy Vámi vybrané zdroje z různých kategorií.

Uvádíme Vám příklady záznamů z online katalogu Národní knihovny ČR a Souborného katalogu ČR, zaměřili jsme se na základě Vašeho dotazu spíše na tresty ve škole a tresty osobně než genderovou problematiku, k níž již literaturu máte.

* Čapek, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 160 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1718-0.
Vybrané části knihy lze prohlížet na Google Books http://books.google.cz/books?id=7lA2DswgbwEC&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y.
* Matějček, Zdeněk. Po dobrém, nebo po zlém?: o výchovných odměnách a trestech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 92 s. Rodičům o výchově dětí; sv. 40.
Nejnovější vydání: Matějček, Zdeněk. Po dobrém, nebo po zlém?. 5. vyd. Praha: Portál, 2004. 109 s. ISBN 80-7178-486-9.
* Vaníčková, Eva. Tělesné tresty dětí: definice, popis, následky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 116 s. Psyché. ISBN 80-247-0814-0.
* Lovasová, Lenka a Schmidová, Kateřina. Tělesné tresty. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 24 s. ISBN 80-86991-75-X.
* Louška, Jan a Nováková, Jolana. Pedagogika a psychologie pro vedoucí mimoškolních kolektivů dětí a mládeže: metodická příručka Sdružení Mladých ochránců přírody. Praha: Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, 2008. 30 s. Metodika Sdružení Mladých ochránců přírody. ISBN 978-80-87221-01-3.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200902/contents/nkc20081836395_1.pdf
*  Fialová, Ivana. Management sociální práce se žáky základní školy II. Agrese a oběti násilí. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. 96 s. Systém dalšího vzdělávání učitelů základních škol v oblasti sociální práce. ISBN 80-7368-079-3.
* Cangelosi, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000, ©1994. 289 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-406-0.

Další knihy můžete dohledat ve výše uvedených zdrojích. Při vyhledávání Vám doporučujeme využít zástupný znak *, který umožňuje pravostranné rozšíření slova, tzn. trest* bude vyhledáno trest, tresty, trestání, atd. Výsledky můžete dále upravovat pomocí nabídek "filtrovat" a "zpřesnit", můžete např. zvolit publikace pouze v češtině či v určitých letech vydání.

Dále Vám vřele doporučujeme článkové licencované online databáze, ve kterých lze nalézt aktuální články z odborných zahraničních periodik. Pro představu těchto zdrojů se můžete podívat na seznam licencovaných zdrojů, které nabízí NK ČR pro své registrované uživatele, viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 . Doporučujeme Vám zeptat se v knihovně vysoké školy na dostupnost a možnost využití těchto licencovaných zdrojů, které obsahují mnohdy velmi cenné články.
V souvislosti se službami knihovny vysoké školy Vám také doporučujeme zjistit, zda již nebyla práce na toto téma napsaná některým ze studentů z minulých ročníků. Práce Vám může sloužit jako inspirace, východisko, příp. srovnání se současným stavem.
Kromě licencovaných databází Vám doporučujeme nahlédnout do volně dostupné databáze ERIC (http://www.eric.ed.gov/ ), která se zabývá tématy výchova a vzdělávání.

Pokud byste měla zájem také o české články, můžete je dohledat v bázi ANL, která je dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Dalším zdrojem je ANL+, který pokrývá články od r. 2011 a taktéž výběrové rozhlasové a televizní zprávy; u většiny z nich nabízí také plný text (přístup k plným textům je možný pouze z vybraných počítačů knihoven zapojených do tohoto projektu). Informace o ANL+ naleznete na adrese http://info.jib.cz/news/anl/, přístup je možný v rozhraní PRIMO http://anlplus.jib.cz a Jednotné informační brány www.jib.cz. Ukázkou Vám uvádíme výběr článků:
* Šťástková, Zlata. Pozdní příchody do školy: trestat, nebo tolerovat?. Týdeník školství, 2010, 18(36), s. 5. ISSN 1210-8316.
Resumé: Názory učitelů základních a středních škol na řešení pozdních příchodů žáků do školy. Liberálnější přístup versus kázeňská opatření. Názor psychologa. Odlišný přístup k žákům různého věku: mladší žáky je možné motivovat tak, aby se na druhý den do školy těšili, a problémy řešit především s jejich rodiči, u starších žáků lze např. první vyučovací hodinu zorganizovat tak, aby bylo nevýhodné přijít pozdě.
* Bachárová, Gabriela. Jde to i bez facky. Rodina a škola, 2009, 56(3), s. 10-12. ISSN 0035-7766.
Resumé: Fyzické trestání dětí se u nás považuje za běžný způsob výchovy. Zákaz fyzických trestů nic nevyřeší, změnu kultury ve výchově lze dosáhnout pozitivní cestou - výchovou rodičů. MUDr. Vaníčková uvádí důvody, proč děti nebít. Doporučuje se partnerský přístup místo mocenského. Děti potřebují autoritu, ale takovou, která neohrožuje. Názory rodičů na fyzické tresty. Jak je to ve světě.
* Morkes, František. Tělesné tresty ve škole a v rodině. Rodina a škola, 2008, 55(6), s. 28-29. ISSN 0035-7766.
Resumé: Diskuse o tělesných trestech zaplavila média a tím přiměla autora článku, aby se zamyslel nad historií tělesných trestů. Zamýšlí se i nad jejich účinkem, zmiňuje se také o tom, zda jsou nebo byly uplatňovány tělesné tresty ve školství ve Velké Británii a jaký názor na tuto problematiku měl J. A. Komenský, G. A. Lindner nebo T. G. Masaryk.
* Schmarcz, Martin. Škola předpisová, ale bez respektu. Mladá fronta Dnes, 1995, 6(272), s. 12. ISSN 1210-1168.
* Kulhánková, Eva. Škola bez známek a trestů. Naše rodina, 1992, 8, s. 9.
Pozn.: anglické školství

Nakonec můžete využít volně dostupné příspěvky na internetu, zde je samozřejmě třeba více dbát na důvěryhodnost informací, např.:
* http://is.muni.cz/th/92827/pedf_b/Odmena-trest.pdf - bakalářská práce MU Brno, Systém odměn a trestů ve škole
* http://zpravy.idnes.cz/psychiatr-hoschl-do-skol-se-musi-vratit-tresty-frf-/domaci.aspx?c=A070502_083628_domaci_adb
* http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pedagogick%C3%A1_psychologie/Odm%C4%9Bny_a_tresty_ve_v%C3%BDchov%C4%9B
* http://www.rodina.cz/clanek6479.htm
* http://is.muni.cz/th/74359/ff_m/finalni_verze_diplomove_prace.txt - diplomová práce MU Brno,  Genderové stereotypy v práci učitele a učitelky na II. stupni ZŠ - bohužel se jedná p 2. stupen zakl, škol, ale přesto by jste zde mohla získat informace

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2012 09:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu