Literatura k bakalářské práci na téma Projektové vyučování pro průřezové téma Člověk a životní prostředí

Text dotazu

Dobrý den, jsem studentem VŠ a zpracovávám bakalářskou práci na téma Projektové vyučování pro průřezové téma Člověk a životní prostředí se zaměřením na střední odborné učiliště. Tímto bych vás chtěl požádat o pomoc s výběrem vhodné literatury k jejímu zpracování. Za ochotu předem děkuji.

Odpověď

Obecné informace o projektovém vyučování (projektové výuce) můžete čerpat např. z následujících publikací, které jsme nalezli v online katalogu NK ČR (https://aleph.nkp.cz/cze/nkc):

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 160 stran. ISBN 978-80-210-8163-5.
obsah: https:/www.obalkyknih.cz/file/toc/211390/pdf
dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:321b3a00-254f-11e9-90cf-5ef3fc9bb22f

DÖMISCHOVÁ, Ivona. Projektová výuka: moderní strategie vzdělávání v České republice a německy mluvících zemích. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 212 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2915-1.
stejná autorka a téma: https://theses.cz/id/p0n2be/?lang=cs

JEZBEROVÁ, Romana et al. Žákovské projekty: cesta ke kompetencím: příručka pro učitele středních odborných škol. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. 128 s. ISBN 978-80-86856-77-3
obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/364179/pdf
dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:3792a540-2f52-11e6-b821-5ef3fc9bb22f 

SVOBODOVÁ, Radka, LACKO, Branislav a CINGL, Ondřej. Projektové řízení a projektové vyučování, aneb, Jak na výukové projekty podle zásad projektového řízení. Vyd. 1. Choceň: PM Consulting, 2010. 100 s. ISBN 978-80-254-8174-5.
obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/29094/pdf
plný text je možné vyžádat prostřednictvím ResearchGate 

DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole: vývoj, inspirace, současné problémy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 158 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1620-9.
obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/332905/pdf
dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:c6f02ee0-2fab-11e4-8c14-5ef3fc9bb22f

NÁBĚLKOVÁ, Jitka. Výukové případové studie: podpora rozvoje klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 234 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5636-2.
obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/532751/pdf
plný text je možné vyžádat prostřednictvím ResearchGate 

ČINČERA, Jan et al. Participativní přístup: metodický text pro studenty učitelství. Vydání: první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. 40 stran. ISBN 978-80-7435-765-7.
plný text volně dostupný: https://www.lipka.cz/soubory/participativni-pristup_metodicka_prirucka_final_1--f12035.pdf

DEVEROVÁ, Lenka a kol. Zapojte i Vaše žáky: projekt Kdo jiný?: metodická příručka a příklady dobré praxe pro vyučující ZŠ a SŠ. [Praha]: Člověk v tísni, o.p.s., 2017. 104 stran. ISBN 978-80-87456-90-3.
plný text volně dostupný: https://www.jsns.cz/projekty/kdo-jiny/materialy

Několik článků na toto téma jsme také nalezli v databázi Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (https://katalog.npmk.cz/#!/):

Projektové vyučování jako možnost integrace obsahu vyučování. In VALIŠOVÁ, Alena a kol. Historie a perspektivy didaktického myšlení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 440 s. ISBN 80-246-0914-2.
Odkaz na záznam: https://katalog.npmk.cz/documents/204653

TROJAN, Václav. Cesta ke sdílení pedagogického procesu. Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. 2018, roč. 27, č. 1, s. 5-8. ISSN 1335-0404.
Odkaz na záznam: https://katalog.npmk.cz/documents/471108
plný text: https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/rozhlady-casopis/pr1-2018.pdf

PÁCHNIKOVÁ, Ľubica. Vplyv projektového vyučovania na zlepšenie orientácie na mape miestneho regiónu u žiakov 1. ročníka SOŠ: výťah z atestačnej práce k druhej atestácii. Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. 2018, roč. 27, č. 5, s. 23-25. ISSN 1335-0404.
Odkaz na záznam: https://katalog.npmk.cz/documents/473534
plný text: https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/rozhlady-casopis/pr5-2018.pdf

DANIŠ, M.Projektové vyučovanie - cesta k aktívnemu učeniu. Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. 2000, roč. 9, č. 1, s. 25-28. ISSN 1335-0404.
Odkaz na záznam: https://katalog.npmk.cz/documents/66883
plný text: https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/rozhlady-casopis/pr1-2000.pdf

PETRAŠKOVÁ, Erika. Výsledky prieskumu zameraného na projektové vyučovanie. Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. 2002, roč. 11, č. 4, s. 19-23. ISSN 1335-0404.
Odkaz na záznam: https://katalog.npmk.cz/documents/84256
plný text: https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/rozhlady-casopis/pr4-2002.pdf

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Tomáš JANÍK. Projektové vyučování. Komenský CZ. 2002/2003, roč. 127, č. 2, s.2-4.
Odkaz na záznam: https://katalog.npmk.cz/documents/80174

DLABOLA, Zdeněk a Pavla ETRYCHOVÁ. Projektové vyučování. Rodina a škola. 2007, roč. 54, č. 3, s. 11-13. ISSN 0035-7766.
Odkaz na záznam: https://katalog.npmk.cz/documents/207153

Jako další podklady můžete využít i články z Metodického portálu RVP:
* https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17859/dneska-se-neucime-mame-projekt-.html/
* https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22483/usporadejme-propojene-personalizovane-online-projekty-namisto-tradicni-uzavrene-frontalni-online-vyu.html/
* https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17863/pripravuji-projekt.html/

Projektovou výukou obecněji se zabývají také některé vysokoškolské závěrečné práce, v jednom případě dokonce na příkladu středního odborného učiliště:
* https://is.muni.cz/th/mnick/Diplomova_prace.pdf - Projektová výuka na SOU
* https://theses.cz/id/z1i47w/BP_Jelinkova.pdf Využití projektové metody ve výuce studentů střední zemědělské školy


Přímo na téma "Člověk a životní prostředí" jsme ve spojení s projektovou výukou mnoho textů nenašli. Některé se věnují biologii, přírodovědným tématům, tj. předpokládáme, že alespoň částečně by pro Vás mohly být zajímavé:

KUBICOVÁ, Svatava. Projektová výuka v biologickém vzdělávání na ZŠ a SŠ. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 60 s. ISBN 978-80-7368-549-2.
obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/13931/pdf
dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:8c40edb6-d257-4553-a8bb-5d2c95ecf0fd

VOLNÁ, Marie et al. Modul Projektová výuka: průřezová témata s přírodovědným zaměřením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 89 s. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4177-1.
plný text volně dostupný: http://mofychem.upol.cz/KA8/Projektov%C3%A1_v%C3%BDuka.pdf

SYNEK, Michal a ŽATKA, Radomil. Environmentální výchova v terénu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. 143 s. Studijní text. ISBN 978-80-87472-22-4.

ŠVECOVÁ, Milada. Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. 99 s. Studijní text. ISBN 978-80-87472-36-1.

TRNOVÁ, Eva. Základy kvalitní projektové výuky. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. 19 s. Metodický materiál pro učitele. Odborný text; 7. ISBN 978-80-87604-18-2.

MATĚJKA, Dobroslav, ed., HOLCOVÁ, Katarína a KACHLÍK, Václav. Složení, struktura a vývoj Země: vzdělávací modul geologie: výukový a metodický text: Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi - projekt OPPA. Vyd. 1. Praha: P3K, 2012. 56 s. ISBN 978-80-87186-93-0.
obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/64820/pdf
dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:f3d45814-c315-4500-8f4e-968f87c8b4ea

ŠULCOVÁ, Renata a PISKOVÁ, Dana. Přírodovědné projekty pro gymnázia a střední školy. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008. 146 s. ISBN 978-80-86561-66-0.
http://rena.sulcova.sweb.cz/prirodovedne_projekty/Prirodovedne_projekty.pdf


Jako další zdroj informací můžete využít materiály eTwinning (Ekologie eTwinng, eTwinning - inspirace do EKOprojektů), které jsou volně k dispozici ke stažení https://www.etwinning.cz/ke-stazeni/ nebo články z Metodického portálu RVP či materiály vytvářené školami, případně vysokoškolské závěrečné práce:
* https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22776/vyvoj-koncepce-vyuky-predmetu-projektove-vyucovani-brany-do-poznavani-sveta.html/
* https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7913/projektova-vyuka-realizovana-v-terenu.html/
* https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4527/projektova-vyuka-v-prurezovem-tematu-clovek-a-zivotni-prostredi.html/
* https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/3007/projektova-vyuka-kudy-tekla-voda.html/
* http://www.ametyst21.cz/media/content/download/148_metodicky-list-projektove-vyucovani.pdf
* https://www.researchgate.net/publication/275571735_Skolni_projekty_ve_vyuce_prirodovednych_predmetu
* https://is.muni.cz/th/cp072/BP-468429_Nedbalkova.pdf - Bakalářská práce: Místně zakotvená badatelská výuka jako forma environmentálního vzdělávání pro gymnázia: Návrh výukového programu

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.03.2021 15:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu