limity území

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, co znamená pojem "limity území"? Jestli se jedná např. v rámci územního plánování jenom o limity využití území? Případně, které publikace se tomuto tématu blíže věnují?
Děkuji za odpověď,

Odpověď

Dobrý den,

limity území v souvislosti s územním plánováním vysvětluje například kniha " Územní plánování":

 

"Limity využití území omezují možnosti provádění změn v území. Stavební zákon zařazuje stanovení limitů využití území mezi základní úkoly a činnosti územního plánování, viz odst. 2.1. Podle § 139a, odst. 1), limity využití území omezují, vylučují případně podmiňují umísťování staveb, využití území a opatření v území. V územně plánovacích nástrojích (ÚPP, ÚPD) jsou limity využití území charakterizovány jak v části textové tak v grafické. V průzkumech a rozborech musí grafická část obsahovat zejména výkres limitů využití území (vyhl. 135/2001 Sb., § 10). V obsahu územně plánovací dokumentace jsou kmity využití území v textové části výslovně vyžadovány u všech druhů územně plánovací dokumentace; v grafické části je všech druzích ÚPD požadováno vyznačovat v hlavním výkrese graficky vyjádřitelné regulativy a (kromě ÚPN VÚC) vyznačovat hranice zastavitelného území a hranice současně zastavěného území obce. Jde o důležité limity využití území, není vyžadována samostatná příloha. Dále se vyznačují v samostatných výkresech limity jako jsou územní systémy ekologické stability, záplavová území ap., viz odst. 3.2.

Vysvětlivka: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. uvádí termín „záplavová území“, cit. vyhl. č. 135/2001 Sb. uvádí starší znění „zátopová území“.

Limity využití území lze rozlišovat jednak podle jejich vzniku (původu), jednak podle způsobu jejich vyjádření.

Podle vzniku jsou limity buď vyplývající z předpisů, např. některá ochranná pásma podle zákonů, nebo vyplývající z návrhů územně plánovací dokumentace.

Podle způsobu vyjádření lze rozeznávat 3 typy limitů [HYVNAR], z nich dva jsou využívány v územním plánování:

A) intervalové, určené intervaly technicko - hospodářských ukazatelů, např. kapacita koryta vodního toku, hustota zástavby ploch,

B) příkazy a zákazy, vyplývající z předpisů, viz cit. příklad - ochranná pásma, zásady územní ochrany zemědělského půdního fondu, záplavové plochy ad.

Limity využití území typů A) a B) se uvádějí v regulativech."

(zdroj: HASÍK, Otakar. Územní plánování: pro rozsah studia jednoho ročníku. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. 94 s. ISBN 80-248-0282-1. str. 19. )

 

Doporučená literatura k tématu:

* Limity využití území: celostátně platné limity: [praktická příručka]. Hyvnar, Vladimír a kol. 3. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007- . (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001723933&local_base=NKC )

* POŠTOLKA, Václav, ŠMÍDA, Jiří a ČTYROKÝ, Jiří. Územně analytické podklady v praxi. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. 113 s. ISBN 978-80-7372-354-5. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001820944&local_base=NKC )

* Limity využití území: celostátně platné limity. Hyvnar, Vladimír a kol. [Vyd. 2.]. Brno: Ústav územního rozvoje, 1999-2005.

* http://planning.fsv.cvut.cz/HTM/PREDMETY/IZP/PJZ1/PJZ1_limity.pdf

Další vhodné zdroje k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc, Jednotné informační brány: http://www.jib.cz/ či článkové databáze ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2014 13:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu