Libreto výstavy

Text dotazu

Prosím, jaké body, náležitosti musí obsahovat libreto výstavy ?

Odpověď

Dobrý den,

libreto vychází z námětu výstavy a jeho účelem je především podrobně popsat obsah výstavy – rozčleněn do jednotlivých tematických částí, které tvoří logickou strukturu (kapitoly, podkapitoly atd., tedy „tematické celky, sekvence“, případně „oddíly, části“) Současně libreto specifikuje, jakými prostředky jednotlivé výše rozčleněné tematické části výstavy vyjádříme, co k tomu máme k dispozici a co bychom rádi měli. Jednotlivé části obsahu a jej vyjadřující exponáty se musí zároveň rozvrhnout do konkrétního prostoru (autor libreta musí do půdorysu konkrétních místnosti vyznačit představu o rozmístění konkrétních tematických celků a v hrubých rysech navrhnout návštěvnickou trasu).  Stručně shrnuto lze vyjádřit proces vytváření libreta takto:

1.       1. Popsat obsah výstavy a rozčlenit jej do struktury jednotlivých částí

2.       2. Popsat výstavní výrazové prostředky (sbírkové předměty a ostatní exponáty nebo ostatní výstavní prvky), které by měly výstavní formou vyjádřit tu kterou část obsahu

3.       3. Jednotlivé části výstavy rozvrhnout v daném výstavním prostoru a tím stanovit předpokládanou návštěvnickou trasu

Mezi jednotlivými výše zvažovanými kroky existuje vzájemná interakce.

Formální podobu libreta lze doporučit takto: Libreto bude mít úvodní část charakterizující základní parametry výstavy a většinou se převezmou údaje zpracované k námětu (leckdy se jako úvod libreta přebírá s menšími úpravami celý námět). Potom následuje vlastní popis výstavy. K jednotlivým částem popisovaného obsahu výstavy se připojí výčet exponátů, případně technické poznámky o požadavcích na jejich adjustaci a různá autorova doporučení směřující k výtvarnému řešení apod. (exponáty se nemusí uvádět formou přesného seznamu s rozměry aj.). Uvede se charakteristika budoucích textů (např. popiska, hlavní text, doplňující text aj.) a pokud možno předběžné znění hlavních a vysvětlujících textů. Tyto údaje se zpravidla uvádějí za popisem obsahu ve dvou sloupcích. V pravém sloupci bývá výčet exponátů a technické poznámky k instalaci, v levém sloupci texty (jinou užívanou variantou je, že v pravém sloupci najdeme popis exponátů i texty, v levém sloupci různé technické poznámky a doporučení pro instalaci).

V libretu bývá také uveden harmonogram prací i dodání a odvoz zapůjčených předmětů. Je vytvořen předběžný plán doprovodných akcí (přednášky, promítání apod.). Rovněž je třeba naplánovat propagaci výstavy, vydání katalogů, publikací, plakátů a letáků. Dále je v libretu vyřešena finanční otázka výstavy (kolik finančních prostředků má k dispozici přímo pořádající subjekt a kolik je třeba získat od dárců a sponzorů).

Zdroje:

Šebek, F.: Zpřístupnění sbírek muzeí veřejnosti. In: Buriánková, M. – Komárková, A. – Šebek, F. (edd.):  Úvod do muzejní praxe : Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010.

http://is.muni.cz/th/110761/ff_m/2.zasady_a_pojmy.pdf

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2013 07:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu