Kuronské vévodství

Text dotazu

Kde se rozkládalo Kuronské vévodství?

Odpověď

Dobrý den,  Kuronské vévodství vzniklo v 16. století na území dnešního Lotyšska. Konkrétně se rozkládalo na území Kurzemska a Zemgalska. V 2.polovině 17. století zažilo za vlády vévody Jakuba obrovský rozmach. Vévodství dokonce krátce vlastnilo zámořské kolonie Tobago a Gambie. V 18.století bylo území Kuronského vévodství anektováno Ruskem.

V Ottově slovníku naučném se o dějinách Kuronského vévodství dočtete toto:
"Teprve v pol. XVI. st. vedly události, které souvisejí s úpadkem a konečným rozkladem panství rytířů mečových, k utvoření zvláštního vévodství Kuronského, dědičného v rodině posledního velmistra Gotharda Ketlera pod lenní svrchovaností polskou (obšírněji o tom viz Livonsko). Král polský Zikmund potvrdil všechna privilegia stavů, jakož i volné vyznávání lutherské víry, která se v 1. pol. XVI. stol. byla v [Kuronsko]-ku rozšířila. Vév. Gothard (1561-1587) musil zápasiti s četnými obtížemi, které vedla s sebou nehotovost poměrů a nepořádky, jež se v posledních rmutných dobách rozmohly, ale počínal si rázně a obezřele; zavedl v zemi pořádek, podporoval průmysl i obchod, upravil církevní poměry vydáním církevního řádu (1570) a čelil s úspěchem snahám polským o obmezení samosprávy [Kuronsko]-ka. Po něm vládli společně jeho 2 synové z manželky jeho Anny Meklenburské, Bedřich a Vilém. Vilém dostal se však brzy do sporů se šlechtou a když přední své 2 protivníky, bratry Nolde, dal usmrtiti (1615), byl dán do achtu a musil opustiti zemi. Bedřich vládl pak sám a uklidil rozepře novou úpravou ústavy (t. zv. Regimentsformel). Jeho nástupce Jakub, syn Vilémův (1642-1682), byl za války švédsko-polské, přes to, že snažil se zachovávati neutralitu, od Švédů r. 1658 zajat a K. obsazeno vojskem švédským. Propuštěn byv po míru olivském (1660) -přičiňoval se Jakub velmi horlivě, aby odčinil rány zemi válkou zasazené, a povznesl moudrou správou a podporováním průmyslu a obchodu blahobyt země na stupeň nebývalý. Zakládal také zámořské kolonie (v Gambii, na Trinidadu a j.), ale kolonie ty brzy padly do rukou Hollanďanů a Angličanů. Marnotratný jeho syn Bedřich Kazimír přicházel pro špatné hospodářství finanční do stálých sporů se šlechtou i s městy. Po jeho smrti nastala pro [Kuronsko] doba velmi neblahá. Jeho syn Bedřich Vilém (1698-1711) byl nezletilý a země bez obrany vydána v šanc hrůzám války nordické. V l. 1701-17, pak v l. 1707-1709 byla obsazena od Švédů, na čas také od Rusů, a pustošena od přátel i nepřátel. Teprve r. 1710 vrátil se Bedřich Vilém z ciziny a ujal se vlády. Aby měl oporu v Rusku, pojal za manželku neteř Petra Vel. Annu Ivanovnu, ale zemřel již 1711. Po něm nastoupil jeho strýc Ferdinand, poslední mužský potomek svého rodu, avšak zůstával v cizině (v Gdansku). Vláda polská nechtěla ho proto uznati vévodou a zanášela se vůbec úmyslem připojiti [Kuronsko] jako odumřelé léno přímo k říši. Tomu však protivili se jak stavové kuronští, tak i Rusko a jiné mocnosti a navrhovali jiné kandidáty na stolec vévodský. Konečně však přece král August III. uznal Ferdinanda.Jeho smrtí (1737) rod Ketlerovců vymřel, ale k anexi [Kuronsko]-ka se strany Polska nedošlo ani nyní, neboť carevna ruská Anna, vdova po Bedřichu Vilémovi, provedla ve srozumění s Augustem III. volbu svého milce Arnošta Jana Birona za vévodu (1737). Biron však nepřišel vůbec do země a byl r. 1740 vypověděn na Sibiř. Po mnohých převratech, v nichž vliv ruský v [Kuronsko]-ku stále rostl, zvolili stavové r. 1758 za vévodu prince Karla Saského a carevna Alžběta vzdala se v jeho prospěch všech nároků na [Kuronsko], avšak po nastoupení Kateřiny II. dosazen byl za vévodu opět Biron, propuštěný zatím na svobodu. Jeho syn Petr (1769-1795) žil ve stálých sporech se stavy, až konečně r. 1795 po úplném rozdělení Polska také [Kuronsko] na žádost sněmu připojeno bylo přímo k Rusku."

Zdroje:
Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. díl V. V Praze : J. Otto, 1900. str.398.

ŠVEC, Luboš. Dějiny pobaltských zemí. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-154-9 (váz.)   

MIŠKOVSKÝ, Josef. Pobaltí : turistický průvodce : příroda, historie, kultura, společnost, místopis Litvy, Lotyšska a Estonska, praktické informace. 1.vyd. [Praha] : J. Miškovský : Balt-East, 2002. ISBN 80-86383-12-1 

http://www.mfa.gov.lv/cz/prague/o-lotyssku/prehled-dejin-lotysska/

http://pvh.ff.cuni.cz/exkurze06/referaty/kralova-kuronsko-dejiny.pdf

http://lotyssko.unas.cz/clk/informace_o_lotyssku/historie.htm

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.12.2007 13:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu