Kulturní historie

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě co znamená pojem kulturní
hostorie(historie kultury). Dočetla jsem se, že se jí zabýval Miroslav Tyrš
a Otakar Hostinský.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, víceméně stejný dotaz jste již jednou službě PSK posílala (dle shodné emailové adresy), přeposíláme Vám tedy odpověď na něj. Zárověň doplňujeme informace o Miroslavu Tyršovi a Otakaru Hostinském a jejich angažovanosti v oblasti kulturní historie.

Publikace Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 15. díl, Krajčij-Ligustrum. V Praze : J. Otto, 1900. se poměrně rozsáhle zabývá heslem "kulturní historie". Uvádíme Vám výtah:
Kulturní historie líčí dějiny kultury. Její úkol je tady vymezen tím, co chápeme pod pojmem kultura (latinsky vlastně vzdělání, zdokonalování vůbec, v užším smyslu pokrok člověka po stránce etické i intelektuální). Počátky kulturní historie nalezneme v 2.pol.18.stol. ve snahách uvažovat o historických jevech v pragmatických souvislostech, v řetězci dějepisných událostí hledat všeobecně platné zákony dějinného rozvoje a vyvozovat zákony z pásma dějin člověka.

Definici kultury naleznete také např. v knize BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Vyd. 1.. Praha : Portál, 2006. 206 s. ISBN 80-7367-099-2.
Další informace o chápání pojmu "kulturní historie"  a informace, které do tohoto odvětví spadají, můžete nalézt v níže uvedených publikacích. Tituly mají předmětová hesla dějiny kultury, kulturní dějiny, kulturní historie, apod.
 
HRABÁKOVÁ, Luďka. Kulturní historie. Vyd. 1.. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. 92 s. ISBN 80-7372-138-4.

Kuděj : časopis pro kulturní dějiny. Praha : Scriptorium, 1999-. --    sv. ISSN 1211-8109.
Viz. též http://www.scriptorium.cz/scriptor.htm .

ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura - historie - umění : kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století.  2., rozš. vyd.. Praha : Grada, 2007. 330 s. ISBN 978-80-247-2032-6

HANUŠ, Jiří (ed.). Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. 1. vyd.. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. 248 s. ISBN 80-7325-006-3.

VANĚK, Jiří. Filosofie a kultura v evropských dějinách. 1. vyd.. Praha : Professional Publishing, 2007. 239 s. ISBN 978-80-86946-47-4.

ODEHNALOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly z dějin kultury. Brno : CERM, 1997. 212 s. ISBN 80-7204-058-8.

ODEHNALOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly z dějin kultury XX. století. Brno : CERM, 2001. 318 s. ISBN 80-7204-211-4.

Kulturní historie : její vznik, rozvoj a posavadní literaturu cizí i českou. Stručně popisuje Dr. Čeněk Zíbrt. Praha : Jos. R. Vilímek, 1892. 122 s.

* Otakar Hostinský (2.1.1874-19.1.1910)- český estetik, hud. věděc, filkorista a výtv. teoretik. Studoval práva a filozofii na univerzitě v Praze a esetetiku v Mnichově. Stal se zakladatelem obecné teorie umění u nás, vydal první přehled vývoje českého umění v 19.stol., zabýval se estetikou užitého umění. Položil základy moderní české hudební vědy a estetiky.
 
Díla vztahující se k umění a kultuře:
HOSTINSKÝ, Otakar. O realismu uměleckém. V Praze : Bursík a Kohout, [1890]. 52 s.

HOSTINSKÝ, Otakar. O umění. [výbor sest. a doslov naps. Josef Císařovský ; k tisku připr. Jan Kristek a Otakar Mohyla ; pozn. opatřili Josef Císařovský a Josef Vohryzek ; hud. část zprac. Jiří Pilka]. Vyd. 1.. Praha : Československý spisovatel, 1956. 686 s.

HOSTINSKÝ, Otakar. Studie a kritiky. Výbor uspoř. Dalibor Holub, Hana Hrzalová a Ludmila Lantová ; H. Hrzalová: Otakar Hostinský, doslov. 1. vyd.. Praha : Československý spisovatel, 1974. 546 s.

HOSTINSKÝ, Otakar. Šest rozprav z oboru krasovědy a dějin umění. V Praze : Nákladem knihkupectví dra Grégra a F. Dattla, 1877. 92 s.

HOSTINSKÝ, Otakar. Umělecký ruch v národě českém za posledních padesáti let / přednáška professora Otakara Hostinského. [V Praze : Česká akademie, 1899.
37 s.

HOSTINSKÝ, Otakar. Umění a společnost. [doslov napsal Bohuslav Hostinský]. V Praze : Jan Laichter, 1941. 166 s.

JŮZL, Miloš. Hostinského pojetí estetiky a filozofie dějin umění. 1. vyd.. Praha : Univerzita Karlova, 1985. 127 s.

* Tyrš Miroslav (17.9.1832-8.8.1884) zasvětil svůj život tělovýchově (stál u zrodu české tělovýchovné organizace Sokol- 16. 2. 1862) a umění, konkrétněji výtvarnému umění a estetice. Svými články položil základy novodobé české výtvarné kritice. Tyrš se také zajímal o vývoj jednotlivých uměleckých fází a jejich souvislost s všeobecným kulturním prouděním. Sokolství ho přivedlo do úzkého styku s veřejností, ve svém uměleckém zaměření se tedy snažil o popularizaci smyslu pro umění a nikoli postavit ho na abstraktní badatelskou pozici.

Díla vztahující se k umění a kultuře:
TYRŠ, Miroslav. O podmínkách vývoje a zdaru činnosti umělecké. Co průpravu k dějinám umění jakož i vzhledem k poměrům domácím sepsal Miroslav Tyrš. Praha : I.L. Kober, 1873. 5, 30 s.
- pro možnost vypůjčení knihy využijte naskenovaný katalog KATIF (http://katif.nkp.cz/), Generální katalog I, Ti - Uř, Tyd-Tž, č. záložky.
878.

TAINE, H. O podstatě díla uměleckého. Upravil Miroslav Tyrš. V Praze : J. Otto, 1873. 61 s.

TYRŠ, Miroslav. Úvahy a pojednání o umění výtvarném. Díl 2. Poř. R. Tyršová. Praha : Sokol, 1912. 288 s.

TYRŠ, Miroslav. Úvahy a pojednání o umění výtvarném. I. Poř. R. Tyršová. Praha : Těl. jedn. Sokol, 1901. 186 s.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2008 14:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu