Kronika kláštera na Ostrově

Text dotazu

Dobrý den,
hledám informace o kostelu v Dolních Chabrech a dopátrala se, že by měly být záznamy v kronice Kláštera na Ostrově v Davli. Zachovaly se zde kroniky z 11.-12. století? Byly digitalizovány? Případně, kde jsou uloženy?
Velice děkuji za pomoc

Odpověď

Dobrý den,

řadu historických pramenů z Ostrovského kláštera, potažmo kláštera ve Svatém Janu pod Skalou zmiňují různé publikace, viz soupis níže. Pokusili jsme se z nich dohledat, kde by se mohly nacházet původní, rukopisné zdroje, ve kterých by event. mohla být informace o kostelu v dolních Chabrech, které hledáte.

Vintr [2014, s. 7] ve své publikaci Ostrovské rukopisy hovoří o barokní rukopisné klášterní kronice z roku 1717 Královská poušť-----aneb Hystoryje Svatoivanská o starožitném a knížetským kostelu a klášteru Svatého Jana pod Skalou s svatého Jana na Ostrově. Tento rukopis je uložen ve fondu NK ČR (Národní knihovny ČR) pod signaturou XVII F 24 Vyzdvihuje nejvýznamnější rukopisy z Ostrovského kláštera:

*Dialogy Řehoře Velikého - dnes v Kapitulní knihovně na Pražském hradě sign. A 173 *Codex ostroviensis = Ostrovský žaltář dnes v Kapitulní knihovně na Pražském hradě sign. A 57/1

- tyto rukopisy však nejsou kronikami.

Vintr [2014, s. 125] dále zmiňuje další řadu rukopisných zdrojů, které vlastnil Ostrovský klášter. Jedná se především o kázání, mešní čtení apod. K dějinám klášterů by se měly vztahovat až rukopisy z 18. století, které jsou v "Truhlářově katalogu" uvedeny pod pořadovými čísly 1090, 2025, 2825, 2830. Tyto rukopisy jsou ve fondu Národní knihovny ČR.

Jeden latinský rukopis, který obsahuje další texty Řehoře Velikého a je doplněn několika historickými poznámkami je take uložen v knihovně hornorakouského premonstrátského kláštera Schlägl/Drkolná. Více o rukopisu [Vintr, 2014, s. 126] Marie Tošnerová [2009, s. 13] ve svém příspěvku uvádí, že: ....V době stavovského povstání byl v roce 1619 zabaven majetek kláštera a za své vzaly také staré paměti kláštera ostrovského, které byly spáleny. (Vycházela ze zdroje: Sedláček, A. Místopisný slovník historický království českého. Praha, 1998, s. 347.) Na straně 17 autorka [Tošnerová, 2009] uvádí také informace o zkáze dalších klášterních archivních pramenů během zničení tvrze Žďárských ze Žďáru v Kolíně během třicetileté války.

Ambice na sepsání kroniky benediktinských klášterů měl pak v 18. století Celestin Hoslovský. Jeho kronika - Coelestinus Hostlowsky: Memoria Subrupensis seu descriptio rerum memorabilium levati monasterii sancti Joannis sub rupe ordinis sancti Benedicti - stejně jako archivní prameny, ze kterých pravděpodobně čerpal, jsou uloženy ve Státním okresním archivu Beroun, fond Farní úřad Svatý Jan pod Skalou, inv. č. 3. Kronika je zachována pravděpodobně ve 2 originálech a dalších opisech, které jsou uloženy v Knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Pravděpodobný opis kroniky je zdigitalizovaný a je přístupný prostřednictvím digitální knihovny Manuscriptorium: http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-KKPS__DG_I_16_____2HUYEU3-cs#search

Ve Státním okresním archivu Beroun by měly být take uloženy spisy o historii kláštera a členech konventu od opata Prudíka, opět fond Farní úřad Svatý Jan pod Skalou.

Další archivní dokumenty vztahující se ke klášteru ce Svatém Janu pod Skalou se nacházejí take ve Státním oblastním archive v Praze, Národním archivu v Praze (Archiv zrušených klášterů) [Tošnerová, 2009, s. 20].

Historickým zdrojem, ze kterého čerpá většina publikací je Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae [Friedrich, 1904-1907] (https://is.muni.cz/el/1421/podzim2015/HIA105/CDB.pdf).

 

Zdroje:

 

*BOHÁČ, Zdeněk. Ostrov: tisíciletá historie zmařeného kláštera. Jílové u Prahy: Regionální muzeum, 1999. 85 s., [18] s. obr. příl. ISBN 80-238-1209-2.

 

*BRADOVÁ, Eva et al. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Vyd. 1. Praha: Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, 2011. 36 s. ISBN 978-80-260-0416-5.

 

*ČESKÝ VÝBOR. 1000 let kláštera na Ostrově (999-1999). Praha: Národní muzeum, 2003. s. 41. Dostupné také z https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:b97b8860-d9e0-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f

 

*FRIEDRICH, Gustav, ed. Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Tomus I, Inde ab a. DCCCV usque ad a. MCXCVII. Pragae: Sumptibus comitiorum Regni Bohemiae, 1904-[1907]. 2 sv.

 

*NOVÝ, Rostislav. Ostrovské urbáře z let 1388 a 1390: k situaci venkovského lidu v době předhusitské. Praha: Národní muzeum v Praze., 1961. 44 s., [6] s. obr. příl. Sborník Národního musea v Praze; sv. 15, řada A hist., č. 1.

 

*TARDA, Ferdinand. Paměti kláštera ostrovského, Věstník České akademie 1906, s. 423-431

 

*TOŠNEROVÁ, Marie. Celestýn Hostlovský a jeho kronika kláštera Svatý Jan pod Skalou. Marie Tošnerová. In: Minulostí Berounska : sborník Státního okresního archivu v Berouně / Beroun : Státní oblastní archiv v Praze pro Státní okresní archiv Berouně 12, (2009,) s. 11-26.

 

*VINTR, Josef. Ostrovské rukopisy. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2014. 151 s. Slovo a obraz; 27. ISBN 978-80-7412-152-4.

 

*VRBOVÁ, Alena. Královská poušť krále charvátského svatého Ivana: svátostí, ctností a zázraky založená, královskýma výsostmi a dary knížat a králův českých, též císařův římských zvelebena, jakož také jejich královským nasvštívením ozdobena, aneb, Historie svatoivanská o starožitném a knížecím kostelu a klášteru svatého Jana pod Skalou a svatého Ivana na Ostrově v desaterém věku představená aneb na deset dílů rozdělená k potěšení všem milovníkům a ctitelům svatoivanské pouště na světlo vydaná. Přepis rukopisu sepsaného z podnětu svatojánského Opata Emiliana Koterovského. Knihovna Klementinum, sign. XVII F 24. odborný přepis Alena Vrbová. Praha : Svatojánská společnost, 2009. 107 s., il. + 1 CD.

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.06.2020 14:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu