Koncepční model, tvrdá vs. měkká metodologie

Text dotazu

Dobrý den,
   měla bych pár dotazů z oblasti matematických metod v ekonomii.

   1. koncepční model- co to je(def.)

   2. tvrdá metodologie vs. měkká metodologie- def.,rozdíly, používané
   metody, kde se využívá

Odpověď

k vašemu dotazu z oblasti matematických metod v ekonomii:

1. Koncepce   =   způsob pojetí, chápání výkladu určitého jevu

                           =   základní hledisko, vedoucí idea, myšlenková

osnova, vysvětlení jevu

                           =   vůdčí záměr nebo konstrukční princip při

různých druzích činnosti

                                         In: Akademický slovník cizích slov

I., A-K (Praha, Academia 1995)

   Koncepční modely - popisují koncepci ( způsob pojetí - myšlenkovou

osnovu - vůdčí záměr) nově navrhovaného systému.

2. Tvrdá metodologie, měkká metodologie

   Tvrdé systémové metodologie

   Během 2. světové války a brzy po jejím skončení vznikl požadavek na

   vytvoření obecného postupu - metodologie, jako souhrnu obecných nástrojů

   pro řešení problémů a vývoj. První krůčky na poli systémové teorie

   udělal již před 2. světovou válkou rakousko-americký biolog Ludwig von

   Bertalanffy.

   Co to tedy jsou tvrdé systémové metodologie? Jsou to metodologie

   založené na systémových vědních disciplínách, také známé jako "systémové

   inženýrství", pro řešení problémů reálného světa, ve kterých může být

   úkol nebo cíl, kterého chceme dosáhnout, brán jako daný. Systém je potom

   sestaven k dosažení stanoveného cíle. [P. Checkland]

   Tento přístup je vhodný zejména v technologickém vývoji, kde je cílem

   vytvořit strukturu pro určitý účel. Postup řešení problému tak spočívá v

   těchto základních krocích :

   1. Definice problému

   2. Výběr cílů a úkolů

   3. Systémová syntéza

   4. Systémová analýza

   5. Systémová volba

   6. Systémový vývoj

   7. Běžné sestrojení

   Počátky tohoto přístupu - metodologického myšlení a systémové analýzy

   byly položeny už po 2. světové válce, kdy vznikla RAND Corporation -

   nevýdělečná organizace, pracující v poradenství. V této organizaci byli

   zapojeni vědecky vzdělaní civilisté, kteří pracovali během 2.světové

   války v plánování vojenských operací. Tato společnost se zabývala

   dlouhodobým výzkumem a analýzami a poskytovala pomoc při strategickém a

   technickém plánování a operacích. Tato oraganizace si vybudovala svou

   vlastní metodologii, která spočívá na tomto základním postupu - podle

   Hitche:

   Stanovení cíle nebo úkolů, které chceme dosáhnout.

   Alternativní techniky nebo instrumenty (nebo "systémy"), kterými mohou

   být dané úkoly dosáhnuty.

   Ceny nebo zdroje požadované každým systémem.

   Matematický model nebo modely, tj. matematický nebo logický rámec, nebo

   množina vzorců ukazující vzájemnou závislost mezi úkoly, technikami,

   instrumenty, prostředím a zdroji.

   Kritérium, které se týká úkolů a cen, nebo zdrojů pro výběr preferované

   nebo optimální alternativy.

   Základní myšlenkou tvrdých metodologií je víra, že problémy reálného

   světa mohou být formulovány tímto způsobem : Známe požadovaný stav - S1,

   současný stav - S0 a alternativní cesty z S0 do S1. Postup řešení

   problému sestává z definování S1 a S0, výběru nejlepší střední cesty

   zmírnění rozdílu mezi nimi, rozdíl S1-S0 v systémovém inženýrství

   definuje potřebu a systémová analýza poskytuje uspořádaný postup výběru

   nejlepšího z alternativních systémů, který může uspokojit danou potřebu.

   Tvrdé systémové myšlení je tedy způsob myšlení přirozený zejména pro

   techniky, jejichž úlohou je zajistit efektivní dosažení definované

   potřeby. Základem je tedy znalost toho, co je potřeba a nutnost

   vyzkoumat, jak toho může být dosaženo a jeho použití je nejvhodnější

   zejména pro strukturované problémy. [1]

   (Embedded image moved to file: pic04540.gif)

   Aplikace tvrdého systémového přístupu na měkké problémy

   Co to je vlastně měkký problém? Je to zejména takový problém, u kterého

   není jasné, jaké jsou cíle, a proto také nejsou jasné způsoby jejich

   dosažení. Hlavním problémem použití tvrdého systémového přístupu na

   měkké problémy je zejména extrémní obtížnost definování úkolů, dalším

   velkým problémem je také postižení pouze těch informačních toků, které

   existují právě teď mezi subjekty a velké zjednodušení. Z těchto důvodů

   se pokusy o aplikaci tvrdého systémového přístupu na měkké problémy

   setkaly s velkými problémy a na četných praktických případech, jako

   řešení problémů organizovaného zločinu, školství a zdravotnictví, bylo

   ověřena nevhodnost takového použití. [1]

   (Embedded image moved to file: pic09251.gif)

   Měkké systémové metodologie

   Jsou to metodologie založené na systémových vědních disciplínách, pro

   řešení problémů reálného světa, ve kterých nemůže být úkol nebo cíl,

   kterého chceme dosáhnout, brán jako daný. Metodologie měkkých systémů je

   založena na fenomenologickém postoji. [P. Checkland] Fenomenologický

   postoj je filozofická pozice, charakterizovaná ochotou připustit

   prvenství duševním procesům pozorovatelů spíše než vnějšímu světu.

   Oproti metodologii tvrdých systémů je hlavní důraz kladen na zjištění

   toho, CO chceme dosáhnout a ne JAK toho dosáhneme. [1]

   Měkké systémy jsou tedy zejména takové systémy, které splňují

   následující charakteristiky - nelze plně postihnout jejich strukturu,

   nejsou zřetelné hranice těchto systémů, nejsou zřetelné prvky a vazby v

   systému a nejsou zřetelné informační a hmotné toky. Dalším důležitým

   aspektem je vývoj systému v čase, který je u těchto systémů často velmi

   obtížně definovatelný, a tím samozřejmě zesložiťuje jakoukoliv analýzu.

   [8]

   Základem metodologie měkkých systémů je akční výzkum (action research),

   který spočívá v těchto základních krocích:

   předepsat systém, který funkcionálně organizuje obecný proces řešení

   problému

   sjednat parametry, které poskytnou strukturu nutnou pro řešení problému

   popsat systémové modely a schopnosti, které poskytnou střední cestu pro

   opakování alternativních výstupů v procesu řešení problému [Optner]

   Obr.1 - Metodologický cyklus na začátku akčního výzkumu [Checkland] [1]

   (Embedded image moved to file: pic07607.jpg)

   Akční výzkum je typ aplikovaného společenského výzkumu, který se

   odlišuje od ostatních obměn v bezprostřednosti zapojení výzkumného

   pracovníka do procesu jednání a úmyslů společenství a také jeho zapojení

   do procesu změny systému sama sebou. [1]

   (Embedded image moved to file: pic11346.gif)

   Měkké systémové metodologie pro řešení nestrukturovaných problémů

   Obecně lze říci, že v tomto kontextu metodologie znamená množinu

   principů metod a kombinuje jak filozofii (otázkou Co?) s technikami

   (otázka Jak?). Základní principy systémového postupu řešení měkkých

   problémů vystihuje následující obrázek. [1]

   Obr. 2 - Měkká systémová metodologie [Checkland] [1]

   (Embedded image moved to file: pic09574.jpg)

   Stadia 1, 2, 5, 6 a 7 jsou působení reálného světa zapojující lidi do

   problémové situace. Stadia 3, 4, 4a a 4b jsou systémově myšlenkové

   aktivity, které mohou, ale nemusí zapojovat do problémové situace, což

   závisí na individuálních okolnostech studia. Stadia 1 a 2 jsou

   zpřesňující fáze, během nichž je činěn pokus o vybudování, co možná

   nejbohatšího obrazu, nejen samotného problému, ale i situace ve které je

   vnímáno, že může být problém. Stadium 3 potom pojmenovává některé

   systémy, které vypadají, že mohou být relevantní pro údajný problém a

   připravuje stručné definice toho, co tyto problémy jsou, jako protějšek

   toho, co dělají (root definitions). Stadium 4 se skládá z vytváření

   pojmových modelů systémů lidských činností pojmenovaných a definovaných

   v základních definicích. 4a je použití obecného modelu nějaké lidské

   činnosti, který může být použit ke kontrole toho, zda vybudované modely

   nejsou v podstatě nedostačující. 4b sestává z modifikování a

   transformování modelu, je-li to potřeba, do nějaké jiné formy, která

   může být vhodná pro řešení konkrétního problému. V 5. stadiu jsou modely

   ze 4. stadia přivedeny do reálného světa a nastaveny podle představ, co

   v reálném světě existuje. 6. stadium se vyznačuje definováním možných

   změn, které současně čelí dvěma hlavním kritériům - uskutečnitelnosti a

   žádanosti (feasible & desireable). 7. stadium zapojuje činnost založenou

   na předchozí fázi, a to zlepšení problémové situace. [1]

   Informační zdroje :

   [1] - Checkland Peter B.: Systems Thinking, Systems Practice. John

   Wiley&Sons Ltd., New York, 1981.

   [2] - Principia Cybernetica Web - Web Dictionary of Cybernetics and

   Systems.

   [3] - Dráb Zdeněk: Systémová analýza. VŠSE, Plzeň, 1987.

   [4] - Walter Jaromír: Systémové modelování. SPN, Praha, 1983.

   [5] - Vašek Vladimír, Vašek Lubomír: Simulace systémů, VUT, Brno.

   [6] - Dvořák Jiří a spol.: Metody systémové a oper. analýzy, VUT, Brno,

   1989.

   [7] - Encyclopedia of Physical Science and Technology, 2nd edition.

   [8] - Soft Systems Methodology - Web page.

   In: internetové zdroje

www.skolaekonom.cz/0X/data/la016/attach/uvod-do-metod-operacniho-vyzkumu.ppt?

http://mujweb.atlas.cz/www/vvojtko/tamsys.htm

docs.cirkva.net/CVUT/FSV/Statnice/S/MO/Okruh_14.doc

Další literaturu lze dohledat v katalogu knihovny VŠE na adrese

http://library.vse.cz nebo použít pro vyhledávání Jednotnou informační

bránu na adrese http://www.jib.cz/V?RN=665319073. Klíčová slova - např.

matematické modelování, systémová analýza, systémové inženýrství.

                                                                           

            

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 11:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu