kompetence sociálního pracovníka v zařízení pro ěti vyžadující okamžitou pomoc

Text dotazu

sociální pracovník v přímé péi ve ZDVOPU- kompetence, překžky, omezení v návaznosti na zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí;

Odpověď

Dobrý den,

ZDVOP - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Na zodpovězení  dotazu z oblasti práva se necítíme zcela kompetentní. Takové otázky je potřeba konzultovat s právníky. Některé právní poradny najdete i na internetu.

Sociálně právní ochranou dle § 1 odst. 1 zákona č. 359/199 Sb., http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-9-prosince-1999-o-socialne-pravni-ochrane-deti-1754.html, se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění 3. Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny...

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnost z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti...

Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, pověřené osoby, školy a školská zařízení a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv...

Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů.

Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají, a to i bez přítomnosti rodičů; vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti. Orgán sociálně-právní ochrany bere v úvahu přání a pocity dítěte, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického vývoje...

Orgán sociálně-právní ochrany je povinen na žádost poskytnout soudu a správnímu úřadu údaje potřebné pro občanské soudní řízení a správní řízení...

Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu jsou oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije,  zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole, školském zařízení, zdravotnickém zařízení nebo jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo pověřené osoby o dítě pečují, jaké má dítě chování, v jakých sociálních podmínkách dítě žije; mohou pořídit fotografie prostředí, zvukové záznamy dítěte...

Zdroj: http://www.ppp3a9.cz/admin/uploads/Vybrane_paragrafy_o_socialne_pravni_ochrane_deti.pdf

 

Z elektronického katalogu Národní knihovny ČR, na www.nkp.cz, jsme vybrali  podle klíčových slov / předmětových hesel následující knihy:

Hesla: zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce, sociálně-terapeutická práce s rodinou, rodiče a děti, rodinná výchova, rodina a škola, náhradní rodinná péče, psychologické poradenství, sociální poradenství

 

 Manuál implementace standardu kvality sociálně-právní ochrany : pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. -- Vydáni první. -- Praha : MSPV, 2014. -- 134 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

 

 Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010 / editoři Marta Kolaříková ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2012. -- 257 s. : il. ; 25 cm

 

 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu / Jana Barvíková, Jana Paloncyová ; externí spolupráce Jana Machová. -- 1. vyd.. -- Praha : VUPSV, 2012. -- 112, 6 s. : il. ; 30 cm

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.02.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu