Komparativní analýza

Text dotazu

Dobrý den, nikde nemohu sehnat informace o tom, co
přesně je a jak se provádí komparativní (příp. srovnávací, ale není totéž)
analýza. Už jsem prošla spoustu knih i internet, ale nikde to není přesně
vysvětleno. Jde mi o obecnou teorii, co to je a jak se tato analýza provádí.
Nechci to se zaměřením na sociologii, politologii atd. Pomůžete mi? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

obáváme se, že Vás budeme muset zklamat. Dle našich informací totiž neexistuje žádná celková teorie komparativní analýzy. Až na velmi obecná pravidla (komparativní analýza se zakládá na srovnání vlastností dvou různých jevů / děl / systémů atd.) se tento postup v každém z oborů, v nichž je aplikovatelný (sociologie, politologie, ekonomie, literární věda, pedagogika aj.), liší metodologií a konkrétními principy. Obecné informace o komparativní metodě ve společenských vědách najdete např. na stránkách http://figlar.ic.cz/fss/new04.html. Pokud nám upřesníte vědní obor, ohledně kterého Vás komparativní analýza zajímá, rádi Vám poradíme přesněji.

Obor

vse

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.09.2010 08:15

Kristýna Šejnohová píše:
Čtvrtek 25.06.2015 11:19
Dobrý den,
 v kontextu tohoto dotazu by mne zajímaly principy a metodologie komparativní anylýzy v oblasti pedagogiky (konkrétně komparace vzdělávacích systémů). Předem děkuji za jakékoli informace či doporučené zdroje.
PSK - admin píše:
Úterý 07.07.2015 14:07
Dobrý den, komparativní metoda slouží k poznávání objektů výuky, ale nevysvětluje je. Podstatou této metody je stanovení tzv. typických znaků pro srovnávané objekty. Příkladem znaků mohou být např. znaky kvantitativní povahy - hmotnost, velikost, rozměry, počet apod... a znaky kvalitativní povahy - barva, tvar, pohyb, funkce, vztahy, atd. ... Máme-li proveden výběr typických znaků charakterizujících srovnávané objekty, určíme jejich pořadí. V pořadí jsou na prvních místech znaky zřejmé na první pohled, většinou jsou to tedy znaky kvantitativní povahy. Znaky méně viditelné (vztahy, funkce, atd.) zařazujeme na poslední místa.
K vybraným seřazeným znakům se uvádí jejich charakteristiky. Tím se dostáváme k podstatě komparativní metody. Charakteristiky znaků srovnání jsou buď identické, stejné pro srovnávané objekty nebo se liší. Odlišné charakteristiky znaků umožňují odlišovat objekty výuky, tj. poznávat je. Forma srovnání může být slovní, tabulková či obrazová (názorná).
Zdroj:
* Ouroda, Stanislav. Oborová didaktika. Vyd. 2., nezměn. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 117 s. ISBN 978-80-7375-332-0.
Michaela píše:
Pondělí 19.06.2017 10:00
Dobrý den,
v návaznosti na tento dotaz by mne zajímal způsob provedení komparativní analýzy v pedagogice, její postup, pravidla a celková metodologie, a to konkrétně při porovnání dvou sociální skupin z různých prostředí.
Předem děkuji za jakékoli informace či doporučené zdroje.
PSK - admin píše:
Úterý 20.06.2017 15:02
Odpověď na Váš dotaz můžete nalézt v archivu služby: http://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/komparaticni-analyza-v-pedagogice
Michal píše:
Středa 31.01.2018 12:57
Dobrý den, přidal bych se k otázkám. Jak tedy vypadá komparativní analýza např. v geografii? Předem děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pátek 02.02.2018 10:04
Dobrý den,

o obecné zhodnocení komparativní analýzy se snažilo už několik odpovědí na podobně znějící dotazy v rámci služby Ptejte se knihovny. Proto Vás na dříve zodpovězené dotazy znovu odkážeme.
http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/komparativni-analyza
http://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/komparativni-analyza-3
http://www.ptejteseknihovny.cz/[…]/komparaticni-analyza-v-pedagogice

V oboru geografie se nám podařilo jen na internetu najít několik prací, které by Vám mohly v hledání odpovědi pomoci. Velmi totiž záleží na konkrétní volbě tématu, tedy na jevech, které se chystáte porovnávat. Jaká témata se využívají k analýze v geografii můžete sledovat níže:
https://zcu.cz/[…]/Modul_Teoreticky_a_metodologicky_zaklad_2.pdf
HERZ, Karl, MOHS, Karl a SCHOLZ, Dieter. Analyse der Landschaft: Analyse und Typologie des Wirtschaftsraumes. 1. Aufl. Gotha: H. Haack, 1980. 152 s. Studienbücherei. Geographie für Lehrer; Bd. 6.
HORÁK, Jiří et al. Průzkumová analýza dat se zaměřením na GIS statistiku. 1. vydání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. 157 stran. ISBN 978-80-248-3765-9.

Články, spisy
DRÁB, Aleš. Riziková analýza záplavových území s podporou GIS = Flood risk analysis supported by GIS: teze habilitační práce. Brno: VUTIUM, 2010. 35 s. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Habilitační a inaugurační spisy, sv. 362. ISBN 978-80-214-4161-3.
RUDA, Aleš. Analýza faktorů vlivu cestovního ruchu na krajinu Nízkého Jeseníku metodami GIS. In: Geodny Liberec 2008: sborník příspěvků výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. s. 216-223. ISBN 978-80-7372-443-6.
DRÁB, Aleš. Analýza povodňových rizik v procesu územního plánování s využitím GIS. Urbanismus a územní rozvoj, 2006, 9(5), s. 37-42. ISSN 1212-0855. Dostupné také z: http://www.uur.cz/[…]/07_analyza.pdf.
PECHANEC, Vilém, BOREK, Jiří a KILIANOVÁ, Helena. Analýza vývoje krajinné struktury na území CHKO Litovelské Pomoraví. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 2007, 13, s. 143-148. ISSN 1213-7901. ISBN 978-80-7043-658-5. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11025/5955.
DRBOHLAV, Dušan. Důvody regionálních a sídelních preferencí obyvatelstva ČR = Arguments for regional and settlement preferences ot the populafion in CR. Sborník Československé geografické společnosti, 1990, 95(1), s. 13-29. ISSN 0231-5300.
ŠTURSA, Jan, JENÍK, Jan a KOCIÁNOVÁ, Milena. Geo-ekologické srovnání tundry ve středoevropských Krkonoších a subarktickém pohoří Abisko (Švédsko) = Geo-ecological comparison of tundra in the Giant Mts (Central Europe) and Abisko Mts (subarctic Sweden). Opera Corcontica, 2010, 47, s. 7-27. ISSN 0139-925X. ISBN 978-80-86418-76-6. Dostupné také z: http://opera.krnap.cz/apex/[…]P8_CLANEK_ID,P8_CP:47,1,12.
BLAŽEK, Jiří a KOSTELECKÝ, Tomáš. Geografická analýza výsledků parlamentních voleb v roce 1990. Sborník České geografické společnosti, 1991, 96(1), s. 1-14. ISSN 1210-115X.
ONDŘEJ, Tomáš. Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí. Geografie: sborník České geografické společnosti, 1999, 104(3), s. 188-200. ISSN 1212-0014. Dostupné také z: http://geography.cz/[…]/download.php?id=393.
HALÁS, Marián a KLAPKA, Pavel. Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí = Regional division of Czechia on the basis of spatial interaction modelling. Geografie: sborník České geografické společnosti, 2010, 115(2), s. 144-160. ISSN 1212-0014. Dostupné také z: http://geography.cz/[…]/gcgs022010_halas.pdf.
FARSKÝ, Ivan. Shlukovací analýza údajů z meteorologických stanic Ruska a zemí někdejšího Sovětského svazu. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 2008, 14, s. 33-38. ISSN 1213-7901. ISBN 978-80-7043-663-9. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11025/6058.
MENTLÍK, Pavel. Systémová a geomorfologická analýza. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 2007, 13, s. 41-46. ISSN 1213-7901. ISBN 978-80-7043-658-5. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11025/5942.
ŠKAPEC, Ludvík, VAN DER HORST, Paul a PAUKNEROVÁ, Eva. Geografický informační systém a management území národních parků. Ochrana přírody, 1994, 49(1), s. 14-19. ISSN 1210-258X.
http://geography.cz/[…]/icgs022011_matousek_vogt_zenka.pdf
https://s3.amazonaws.com/ac[…]DY_JAKO_NASTROJ_NOMOTET.pdf

Diplomová práce:
https://theses.cz/id/sqq11h/?furl=%2Fid%2Fsqq11h%2F;lang=en
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu