Komparaticní analýza v pedagogice

Text dotazu

Dobrý den,
v návaznosti na dotaz (http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/komparativni-analyza) by mne zajímal způsob provedení komparativní analýzy v pedagogice, její postup, pravidla a celková metodologie, a to konkrétně při porovnání dvou sociální skupin z různých prostředí.
Předem děkuji za jakékoli informace či doporučené zdroje.

Odpověď

 

Dobrý den,

komparativní analýzu v pedagogice můžeme vnímat ve dvou rovinách – buď jako metodu v rámci speciálního pedagogického oboru – tzv. srovnávací pedagogiky, nebo jako obecně platnou vědeckou metodu ve společenských vědách.

Metodou komparace se zabývá speciálně vyčleněný obor pedagogiky – tzv. srovnávací (komparativní) pedagogika. Jejím předmětem zájmu je popis, porovnávání a vysvětlování vzdělávacích systémů v různých zemích v sociálně-ekonomických, politických a kulturních souvislostech.

 

Metodu komparace lze však užít i v obecném slova smyslu platném ve společenských vědách, tj. porovnat dva či více jevů navzájem a hledat jejich společné a odlišné znaky. Analýzu čili rozklad lze vysvětlit jako rozložení daného jevu na elementární části, jejich porovnávání a vyvození závěrů. „Cílem komparativní analýzy bývá identifikace podstatných porovnávaných proměnných, určení jejich souvislostí, odlišností a hledání možných příčin a vysvětlení těchto shod, či naopak rozporů.“ Zdroj: Pavel MYŠÁK, Komparativní analýza studijních programů FSpS s vybranými vysokými školami v zahraničí [rukopis]

 

Článek " Komparativní a mezinárodní pedagogika: analytické zhodnocení stavu v Československu" uvádí, „že komparativní pedagogikou se rozumí nejen srovnávání vzdělávacích systémů aj., ale jakékoli vědecké informace a dokumentace zprostředkující poznatky o vzdělávacím systému jedné země do jiné země. Srovnávací analýza při tom může být uplatněna nebo nemusí (může jít pouze o popis zahraniční situace). Pro tento obor vědecké činnosti se začal používat termín „mezinárodní pedagogika“, ale často je označován i původním termínem „komparativní pedagogika“.“

 

Pedagogický slovník k heslu srovnávací analýza doplňuje, že se jedná o vzdělávací metodu, která „je založená na srovnávání vzdělávacích jevů a systémů. Přímé srovnání […] vyžaduje konstantní významy, shodnost srovnávaných jevů, které je možné zkoumat pomocí společných proměnných. Komplexnost a složitost vzdělávacích jevů však neumožňuje vždy jejich vyjádření ve zcela identických jednotkách, a proto jsou jako základ srovnávání hledány jevy ekvivalentní. Výzkumy označované jako mezinárodně srovnávací často přímé srovnání nevyjadřují.“

 

K dalšímu studiu přikládáme seznam odborných publikací. Diplomové práce jsou dostupné online v digitálních depozitářích příslušných univerzit a pro dohledání stačí klíčová slova zadat do internetového vyhledávače.

* RABUŠICOVÁ, Milada a Klára ZÁLESKÁ. Metodologické otázky srovnávací pedagogiky: Methodological issues in comparative education : podněty pro koncipování komparativních studií : inspiration for designing comparative studies. Pedagogická orientace : vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno : Česká pedagogická společnost 1967-, 2016, 26(3), 346-378. ISSN 1211-4669.

* ANÝŽOVÁ, Petra. Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu: The equivalence of attitude scales in comparative survey. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4447-5.

* VÁŇOVÁ, Miroslava. Srovnávací pedagogika a její teoretické problémy. Pedagogická revue. 1999, 51(5), 410-418.

* GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice: Příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-X.

* PÁVKOVÁ, Karolína. Komparativní analýza vzdělávacích programů: jako inspirace pro jazykové vzdělávání společenskovědními tématy [rukopis]. 2009. 126 l. – diplomová práce, Univerzita Karlova, Katedra pedagogiky https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/20911

 Další literaturu k tématu je možné hledat například v Pedagogické knihovně J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1, viz http://katalog.npmk.cz/

Použité zdroje

* Pavel MYŠÁK, Komparativní analýza studijních programů FSpS s vybranými vysokými školami v zahraničí [rukopis]. 2012. 76 l. Masarykova univerzita, Antalya, s. 9

* PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ Eliška. Komparativní a mezinárodní pedagogika: analytické zhodnocení stavu v Československu. Pedagogika: Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. 1993, roč. 43, č. 1, s. 10

* PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 6., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 978-80-7367-647-6, s. 281

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.06.2017 15:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu