Komenský: Orbis sensualium pictus

Text dotazu

Prosím o informaci, kdo je autorem ilustrací (dřevorytů) ke Komenského dílu Orbis pictus.

Odpověď

Dobrý den, jméno autora původních dřevorytů pro první norimberské vydání Orbis sensualium pictus Jana Amose Komenskeho v roce 1658 pravděpodobně není známé. Konkrétní jméno jsme nalezli až ve spojení s levočským vydáním z roku 1685, ve kterém přepracoval ilustrace podle norimberské edice z roku 1658 Jonáš Bubenka (záznam tohoto vydání si můžete prohlédnout v databázi Knihopis Digital - http://db.knihopis.org/l.dll?cll~4300). K další změně v ilustracích patrně došlo  při 2. vydání Orbis pictus ve Vratislavi (1818), některé obrázky byly vytištěné z nových štočků s podpisem G.Sturm nebo signaturou S. V 70.letech 19.století pak v Praze vycházela kniha "Orbis pictus v řeči české a německé", kterou připravil František Patočka a autorem použitých ilustrací byl Jan Kostěnec.

PATOČKA, František. Orbis pictus v řeči české a německé : pro nižší třídy škol středních, jakož i pro školy měšťanské, průmyslové a vyšší dívčí dle Komenského vzdělal a co konversační knihu řeči české a německé upravil František Patočka.  V Praze : I.L. Kober, 1870.  vi, 138 s.

Vývoj vydávání Orbis sensualium pictus je velmi podrobně popsán např. v předmluvě Hertvíka Janíka k X.svazku Veškerých spisů Jana Amose Komenského z roku 1929 a v článku H.Jarníka "Orbis pictus" česky od Bubenky do Chmely.
- JARNÍK, H. "Orbis pictus" česky od Bubenky do Chmely : s přídavkem biografickým. Časopis Matice moravské. 1914, roč. 38, sešit 1-2, s. 82-92.
- KOMENSKÝ, Jan Amos. Veškeré spisy Jana Amose Komenského. Sv. X (8). Orbis pictus. V Brně : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1929. 376 s.

Pro úplnost citujeme i vybrané části textů, které se vztahují k ilustracím použitým v Orbis pictus, z nichž jsme čerpali výše uvedené informace:

KOMENSKÝ, Jan Amos. Veškeré spisy Jana Amose Komenského. Sv. X (8). Orbis pictus. V Brně : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1929. 376 s.
- s. V-LXIX předmluva Hertvíka Jarníka
... krátce před tím byl [rukopis] odeslán do Norimberka tiskaři Endterovi; s tím se Komenský dohodl o vydání svých spisů již r. 1655, očekávaje od něho zejména, aby je vypravil obrázky. Vydání se vleklo ... příčina průtahů byla v opatření rytin.
... Komenskému životní okolnosti těch let naprosto bránily účastniti se výtvarné práce, třebas i jen dohledem; máme ostatně nějaké svědectví ... že výkon norimberského umělce neposuzoval dvakrát příznivě.

KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský : poutník na rozhraní věků. Ostrava : Amosium servis & Nakladatelství Svoboda, 1992. s. 167. ISBN 80-85498-03-0.
... Jejich nedostatek řešila Brewerova  tiskárna roku 1685 vydání obrázkové učebnice Orbis pictus, jejíž český text obsahoval mnoho nářečních slovakismů.  Ilustrace podle norimberské edice z roku 1658 přepracoval Jonáš Bubenka, profesor levočského gymnázia.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Orbis sensualium pictus. Praha : Trizonia, 1991. 1555 s. ISBN 80-900953-0-5.
- s. 5-13 úvod Naděždy Kvítkové Komenského Orbis sensualium pictus ... Pro vznik českého textu Orbisu je významné čtyřjazyčné vydání z r. 1685 z tiskárny Samuela Brewera v Levoči. V tomto známém vydání následuje po textu latinském, německém  a maďarském  ještě čtvrtý text, který je směsí nejen českých a středoslovenských jazykových prvků, ale i některých prvků východoslovenských, podobných  polštině, popřípadě i prvků polských. Zvláštní ráz tohoto textu, který reprezentuje případnou fázi spisovně slovenštiny, může být vysvětlen kolektivní prací na jeho vzniku, pobytem jednoho autora, nejspíše Daniela Horčičky - Synapia, v různých jazykových oblastech, částečně i zásahem sazeče aj... Rytiny zhotovil Jonáš Bubenka.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Oribis pictus : svět v obrazích. Praha : Fr. Borový,
1941. 2 sv.
- s. 7-27 úvod Jos.Hedricha
... Endter [norimberský tiskař, který vytiskl první vydání v roce 1658] opatřil německý překlad latinského textu a dřevoryty pro obrázky. Jméno rytce není známo. Nebyl to ovšem velký umělec, nýbž spíše dobrý řemeslník, který se dovedl přizpůsobit požadavků textu. Měl-li Komenský nějaký vliv na obrázky, nevíme...
Vydání s českým textem se objevilo až po smrti Komenského, a to na Slovensku, v Levoči r. 1685. Jméno českého překladatele neznáme; zvláštní chvály nezasluhuje. V Čechách se tento tisk protestantského původu  nemohl ovšem rozšířít. Nový český překlad (zase neznámého původu) byl vydán až v dobách teresiánské školské reformy (r. 1779 u Trattnera ve Vídni)... Norimberští Endterové přestali tisknout Orbis r. 1780. Tehdy (od r. 1720) měli už druhou garnituru štočků. Ty prodali do Vratislavě tiskaři W.B.Kornovi, který pak vydal Orbis latisko-polsko-francouzsko-německý r. 1805 a po druhé r. 1818.  V tomto druhém vydání byly některé obrázky tištěny z nových štočků (s podpisem G.Sturm neb signaturou S). Toto druhé  vydání se dostanlo náhodou do rukou vlasteneckého profesora královéhradeckého  Josefa Chmely. Ten ... rozhodl se poříditi  přeložení české a postarati se o nové rozšíření Světa v obrazích.... Pro svou myšlenku získal Chmel vlasteneckého nakladatele hradeckého Jana Hostivíta Pospíšila. Ale pořizovati štočky bylo nad sílu obou podílníků. Vratislavský nakladatel byl však ochoten prodat jim svůj poklad...

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.12.2007 12:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu