Kolkové známky - hrací karty

Text dotazu

Vyhláška ministra financí č. 223 ze dne 28. června
1940 stanovila novou úpravu kolkové známky na hrací karty; tato kolková
známka byla používána pouze krátkou dobu a byla posléze v protektorátu
Čechy a Morava nahrazena razítkem na kartách prováděným ve výrobním závodu.
Původní kolkové známky / dle vyhl. 223/ v hodnotách 15K až 60K byly
nahrazeny razítky s hodnotami 3K až 7,50K.Došlo tedy pravděpodobně ke změně
daně /je možné, že daň byla sjednocena s daní v Německé říši? Prosím o
specifikaci vyhlášek či předpisů, na jejichž základě došlo k
výše popsané změně případně o odkaz, kde lze tyto vyhlášky či předpisy
dohledat.

Odpověď

Dobrý den,

pokusím se, alespoň z části, odpovědět na váš dotaz. Naše knihovna bohužel nevlastní příliš mnoho dokumentů, ze kterých by bylo možné vše ověřit. Pro další ověření se můžete obrátit např. na Národní archív - https://www.nacr.cz/o-nas/kontakty. Pokud budete mít zájem o text vyhlášky č. 223, je možné vám ji oskenovat nebo okopírovat.

Vyhláška ministra financí o nové úpravě kolkové známky a úředních závěrných známek na hrací karty č. 223 z 12. 6. 1940 nahradila zákonnou normu z 15. 4. 1881 a všechny další právní úpravy z let 1932 -1939. Stanovila kolky v hodnotě 15,-, 30,- a 60,-K, jejich velikost, a barevné provedení.

Odpověď na druhou část dotazu berte, prosím, bez záruky. Na základě literárních pramenů se domnívám, že k okamžité úpravě daňových zákonů došlo na území, které bylo Mnichovskou dohodou připojeno k Říši, zde začaly platit říšské zákony, tudíž i daňové. Na území Protektorátu docházelo postupně k úpravám a přizpůsobování daňových zákonů a vyhlášek. Peněžní jednotkou zůstala koruna, ale v diskriminačním poměru 10K = 1RM (říšská marka), zdá se mi proto nepravděpodobné, že by se takto výrazně snížila hodnota kolku - 3 -7,5K, jelikož výnosy spotřebních daní, cel a monopolů plynuly z Protektorátu do říšské pokladny. Změny daňového systému probíhaly nepřetržitě po celou dobu trvání Protektorátu, nejrozsáhlejší změny daňového systému proběhly v roce 1940, některé zanikly a byly nahrazeny daněmi novými nebo tzv. "finančním příspěvkem".

V roce 1945, po skončení 2. sv. v. a zrušení Protektorátu Čechy a Morava bylo vydáno několik vyhlášek, které se týkají kolkových známek (viz níže uvedené internetové odkazy), které nejprve zrušily vyhlášky z doby Protektorátu a vrátily v platnost již zmiňovanou normu z roku 1881 a další z 30. let. Neodkazují však na žádný (kromě vyhlášky č. 223) další protektorátní právní dokument vydaný v rozmezí 1940-1945, který by měnil nebo jakkoliv upravoval kolky a závěrné známky na hracích kartách

Zdroje a použité prameny:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-50
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-146
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-11

Sammlung der Gesetze und Verordnungen. Jahrgang 1940 - Sbírka zákonů a nařízení. Ročník 1940. Prag, Druckerei des Protektorates Böhmen und Mähren 1940 - Praha, Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava 1940.

Průcha, V.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1. díl: Období 1918-1945. Brno, Doplněk 2004. ISBN 80-7239-147-x

Kořínek, Jiří: Fiskální ceniny na území Československa. I. část: Fiskální známky (kolkové, daňové a dávkové známky). Praha, Koršach 1997. ISBN 80-900346-6-7.

Reakce tazatele:

1/ Kolky z hracích karet /obdobné jako kolky v RČS/ byly v Německé říši zrušeny v roce 1939 a byly nahraženy razítky s vyznačenými hodnotami.

2/ Karty vyrobené na území, které bylo na základě Mnichovské dohody připojeno k říši / např. Teplice, firma Willner Brüder /  byly značeny razítky s hodnotami 0,3 až 0,75 RM /říšských marek/. Značení karet na území Protektorátu / 3K až 7,5K / pak odpovídá poměru koruna versus říšská marka.

3/ Totéž proběhlo pravděpodobně i v Protektorátu po přizpůsobení daňových zákonů či vyhlášek říšským předlohám.

4/ K vyřešení "kolkového" problému by teoreticky stačilo specifikovat a dohledat příslušný dokument / zákon či vyhlášku/, na jehož základě byla říšská daňová soustava zavedena v Protektorátu.

Odpověď 2:

Z důvodu zjednodušení a pravděpodobně budoucího včlenění protektorátního území do Říše se silně projevovala snaha přizpůsobit skladbu původních čsl. tzv. "veřejných příjmů dávkových" říšské struktuře rozpočtových příjmů, což přinášelo velké problémy vedoucí k deformaci původní berní soustavy. Říšský systém se jevil jako jednodušší a centralizovanější, ale jeho praktické zavádění ukázalo jako těžkopádné a málo efektivní.

Ministerstvo financí se změnám oprávněně bránilo, existovala obava, že zhoršená finanční situace by vedla k okamžitému připojení k Říši. K okamžitému administrativně nařízenému přechodu na říšsko-německou daňovou soustavu došlo pouze v Sudetech. K razantnějším krokům v úpravách daní začalo docházet v roce 1940.

Vyhlášek a nařízení byla vydána celá řada, ale jejich uvádění "do života" bylo velmi problematické a mnohdy k němu ani nedošlo a používalo se v řadě oblastí tzv. řešení provizorních plateb. Jednou z nejdůležitějších norem pro "vaši záhadu" bude nejspíš zavedení celní unie 1. 10. 1940. Celní zapojení se realizovalo 1. 10. 1940 na základě nařízení z 16. září 1940 o clech, spotřebních daních a monopolech v "Protektorat Böhmen and Mähren" (říšský zákon I. str. 1238, Věstník říšského protektora, str. 467), kterým bylo prohlášeno, že celní hranice odpadají, vstupují v platnost německé celní předpisy, a že cla a spotřební daně na tomto území se přejímají ve vlastní říšskou správou. Celá tato problematika byla plně v kompetenci říšského protektora a vydaná nařízení a vyhlášky by měly být obsaženy ve Věstníku říšského protektora. Reforma nepřímých daní proběhla podstatně dříve než reforma daní přímých. Říšská soustava vstoupila v platnost od 1. 10.1940 a celá agenda byla převedena pod říšskou správu, tzn. že výnosy plynuly do říšské pokladny, stejně jako u cel. Mimo jiné byl zrušen kolek z hracích karet a převeden na spotřební daň z hracích karet.

Čerpáno z knihy:

Novotný, Jiří: Státní finanční hospodaření v období protektorátu v letech 1939-1945. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 2/2006. Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2006. ISBN 80-86729-24-9.

Bohužel dobových materiálů z období protektorátu naše knihovna má velmi málo, ale domnívám se, že by mohly a měly být uloženy v archivech (http://cesarch.cz/), v Národní knihovně ČR, v knihovnách právnických fakult v Praze a Brně, na ministerstvu financí a vnitra.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2012 12:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu