Kofroň v Soupisu poddaných

Text dotazu

Kolik osob s příjmením Kofroň je v soupisu poddaných obce Petrovice u Sedlčan, kraj Vltavský? Dotaz je jak pro soupis poddaných tak i pro soupis poddaných podle víry 1651.

Odpověď

Dobrý den.

Výňatek z textu, který naleznete níže a v přiloženém odkazu http://www.paleografie.org/UK/index.php?target=gallery304:    „Při pořádání soupisů uložených v rámci fondu Stará manipulace v Národním archivu v Praze nebyla v první polovině 19. století respektována struktura krajského zřízení z doby vyhotovení soupisu, nýbrž se postupovalo podle soudobého správního uspořádání, čímž se do určité míry narušila autenticita pramene (neexistoval Bechyňský kraj, nýbrž Budějovický, který byl zařazen pod Bechyňský, lokality z někdejšího kraje Podbrdského a Vltavského byly zařazeny do Berounska, Žatecko a Loketsko spojeny pod Žatecko).“  

Na základě této poznámky jsme si objednali Soupis poddaných podle víry, ale obec Petrovice u Sedlčan v něm vůbec nebyla uvedena. Vyzkoušeli jsme se na příjmení Kofroň podívat do Generálního rejstříku k Berní rule – objevili jsme osobu s příjmením Kofer (Kofroně žádného), který pocházel z obce Chlum, soudního okresu Sedlčany a panství Nalžovice (byl zahradníkem), ale opět Soupis poddaných za Berounsko neobsahoval ani Chlum ani Nalžovice. Tato skutečnost nás vede k závěru, že Vaše lokalita se v Soupisu poddaných podle víry nedochovala.

Poznámky, které jsou ve zkrácené verzi uvedeny na začátku textu:

Soupis obyvatelstva (Čech) podle víry z roku 1651 je sice obecně označován jako soupis poddaných, zahrnuje ovšem nejen osoby poddané , ale veškeré obyvatelstvo (tzn. včetně jednotlivých vrchností, měšťanů, svobodníků). Vznikl v souvislosti s rekatolizací a hlavním cílem celé soupisové akce byla přesná evidence nekatolického obyvatelstva a zároveň získání celkových informací o náboženské struktuře obyvatelstva v českých zemích. Zachycuje jednotlivé domácnosti, včetně čeledi, podruhů; problém je evidence malých dětí a migrujících osob.

Vznik a průběh konskripcí:

     11. březen 1650 – vydán patent a instrukce pro vyhotovení soupisů úředníků na některých panstvích (např. Frýdlant, Liberec)

     16. listopad 1650 – místodržící vydávají patent určený krajským hejtmanům.

     4. únor 1651 – patent nařizující jednotlivým vrchnostem, aby během šesti týdnů sepsali obyvatelstvo na svých panstvích.

     Dále následovalo průběžné vydávání dalších panovnických patentů a nařízení panovníka adresovaných jednotlivým krajským úřadům, vypracování vzorového formuláře a instrukcí adresovaných krajským hejtmanům, podle nichž měli pověření úředníci ve městech (zástupci městské rady) i na jednotlivých panstvích (majitel panství, rychtář či jiné pověřené osoby) postupovat při zpracovávání soupisu. Dodržení předepsaného formuláře mělo zaručovat jednotnou podobu konskripce pro celé Čechy.

                                                                          Vzorový formulář soupisu poddaných podle víry  

    Při zpracovávání soupisu však nebyly důsledně dodržovány předepsané rubriky a především celá soupisová akce vyžadovala velkou časovou náročnost. Většina vrchností požadavky patentu sice splnila do léta roku 1651, přesto již 3. června 1651 byl vydán místodržícími patent, jímž se rušil požadavek na původní podrobnou formu soupisu; v zájmu co nejrychlejšího dokončení celého soupisu stačilo vyhotovení prostých sumárních přehledů o stavu vyznání obyvatelstva.

    Soupisy byly vypracovány podle tehdejšího správního uspořádání pro všech tehdejších 14 krajů (v jejich rámci podle jednotlivých panství a měst); nedochovaly se však pro všechny kraje.

    Při pořádání soupisů uložených v rámci fondu Stará manipulace v Národním archivu v Praze nebyla v první polovině 19. století respektována struktura krajského zřízení z doby vyhotovení soupisu, nýbrž se postupovalo podle soudobého správního uspořádání, čímž se do určité míry narušila autenticita pramene (neexistoval Bechyňský kraj, nýbrž Budějovický, který byl zařazen pod Bechyňský, lokality z někdejšího kraje Podbrdského a Vltavského byly zařazeny do Berounska, Žatecko a Loketsko spojeny pod Žatecko). 

Pro účely edice byly provedeny určité úpravy, a to tak, aby vydané soupisy odpovídaly době svého vzniku (ze soupisu pro Žatecký kraj bylo vyčleněno původně samostatné Loketsko a to podle presentata krajského úřadu uvedeného na konci každého soupisového formuláře). 

 

Použité zdroje

ČERVENÝ, Václav, ed. a ČERVENÁ, Jarmila, ed. Berní rula: generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 2 sv.ISBN 80-7277-058-6.

KLÍMOVÁ, Helena, ed. Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Berounsko. 2., dopl. vyd. Praha: Národní archiv, 2007. 385 s. ISBN 978-80-86712-44-4.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.03.2016 08:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu