klasifikace půdních druhů

Text dotazu

Dobrý den, zajímala by mě klasifikace půdních druhů v ČR- kde se nacházejí, jak vznikly a k čemu se používají? Půdní typy nepotřebuji, o těch je vcelku dosti informací.

Odpověď

Dobrý den,

Zasíláme veškeré informace, které se nám k pojmu půdní druhy podařilo získat:

Půdní druhy

Zrnitostní složení půdy, někdy nazývané mechanickou skladbou nebo také texturou či půdním druhem(pozor neplést s půdním typem, který označuje název půdy , kdežto půdní druh označuje její zrnitostní charakteristiku), je jedním z nejvýznamnějších půdních charakteristik ovlivňujících fyzikální, chemické (sopční) a biologické vlastnosti půdy a dále její zpracovatelnost a úrodnost. Zrnitost půdy je dána zastoupením jednotlivých velikostně rozdílných minerálních částic. Pro půdy má největší význam jejich obsah v tzv. jemnozemi, tj. v sumě minerálních částic o velikosti pod 2 mm v průměru. U vzorků jemnozemě se také provádí většina půdních rozborů. Částice větší než 2 mm nazýváme skelet a rozdělujeme ho na hrubý písek ( 2 – 4 mm), štěrk (4 – 30 mm), kameny (větší než 30 mm)a balvany (větší než 300 mm).

Jemnozem je dále možno třídit na částice:

·         Střední písek (2 – 0,25 mm)

·         Jemný písek (0,25 – 0,05 mm)

·         Hrubý prach (0,05 – 0,01 mm)

·         Střední a jemný prach (silt) (0,01 – 0,001 mm)

·         Jíl (pod 0,001 mm)

Jemnozem je podstatnou složkou půdy, zahrnuje a ovlivňuje všechny základní půdní vlastnosti. Proto se mechanické, zrnitostní , strukturní, chemické i biologické analýzy půdy stanovují na vzorkách jemnozemě a jejich výsledky charakterizují půdu jako celek. Z četných klasifikačních stupnic pro mechanické třídění zemin je možno se u nás setkat se stupnicí Kopeckého (1899), e zjednodušenou stupnicí Spirhanzlovou (1944), které jsou již mírně zastaralé, a se stále používanou stupnicí Novákovou (1953). Rozhodujícím kritériem Novákovy stupnice je procentický obsah I. Zrnitostní kategorie v jemnozemi, tj. podle obsahu částic s velikostí pod 0,01 mm. Na základě zastoupení jednotlivých frakcí můžeme zeminu klasifikovat, tj. určit půdní druh.

Zdroj: VOPRAVIL, Jan a kol. Půda a její hodnocení v ČR. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2009-2011. 2 sv. ISBN 978-80-87361-02-3.

Novákova klasifikační stupnice

Skupiny půd podle obtížnosti zpracování

Označení druhu půdy

Obsah jílnatých částic v %

Těžké půdy

Jíl (J)

Nad 75

Jílovitá půda (JV)

60 – 75

Jílovitohlinitá (JH)

45 - 60

Střední půdy

Hlinitá (H)

30 – 45

Písčitohlinitá (PH)

20 - 30

Lehké půdy

Hlinitopísčitá (HP)

10 – 20

Písčitá (P)

0 - 10

Procentické zastoupení půdních druhů v ČR

Půdní druhy

% zemědělské půdy

Písčité až hlinitopísčité půdy (lehké půdy)

19

Písčitohlinité až hlinité (středně těžké půdy)

59

Jílovitohlinité půdy až jíl (těžké půdy)

17

Silně štěrkovité až kamenité půdy

5

Zdroj: web2.mendelu.cz/af_217_multitext/ke.../Pudni_fond_CR.pdf

Moderní klasifikace zrnitosti hodnotí vždy dvě zrnitostní kategorie a charakteristika zrnitosti se zjistí z grafu, nejčastěji v podobě trojúhelníka. Nejčastěji je u nás používán trojúhelník USDA (US Department of Agriculture – Americké ministerstvo zemědělství) (viz. obr. Č. 54). Tato klasifikace je dnes ve světě v mírných obměnách nejrozšířenější (Janeček et al., 1999). Jedná e o grafickou klasifikaci, kdy se půdní druh určuje z průsečíku obsahů jednotlivých zrnitostních frakcí. Toto určení je však mnohem více přesnější než Novákova metoda, proto se v současné době stále více používá. Je však nutno mít k dispozici kompletní zrnitostní rozbor podle charakteristik uvedených na stranách trojúhelníku. Písčité půdy obsahují v jemnozemi nízký podíl jemných (jílovitých) částic, čímž je ovlivněn také jejich charakter. Půdy zrnitostně lehké mají obecně nižší sorpci, hůře zadržují vodu, dobře ji však infiltrují, jsou záhřevné a díky vysokému provzdušnění dochází k intenzivní mineralizaci půdní organické hmoty, které tím mívají přirozeně menší obsah. Naopak půdy zrnitostně těžké, s vysokým zastoupením zrnitostních částic, mají vysokou sorpční schopnost (avšak vazby jsou často pevné a prvky obtížně rostlinám dostupné), v závislosti na vlhkosti mění svůj objem (za vlhka bobtnají, za sucha se pak smršťují), špatně vsakují srážkovou vodu, a tím jsou za vlhka špatně obhospodařovatelné.

Zdroj: VOPRAVIL, Jan a kol. Půda a její hodnocení v ČR. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2009-2011. 2 sv. ISBN 978-80-87361-02-3.

Digitalizovaná mapa zrnitostního složení půd ČR: http://kartografie.fsv.cvut.cz/1-2-2-mapove-pole.php

Digitální mapový archiv: http://www.geology.cz/app/archiv/mproz.pl?tt_=p

Doporučená literatura: ze zdrojů + JANEČEK, Miloslav a kol. Pozemkové úpravy se zaměřením na bonitaci a pedologii. Vyd. 2., upr. Praha: Institut pro místní správu, 1999. 73 s. ISBN 80-238-5101-2.

Pro úplnější informace zkontaktujte:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy: http://www.vumop.cz/?p=fotogalerie&id=118&site=default&browse=1

Ústav geologie a pedologie: http://www.jirman.info/www/ugp/

Službu Zeptejte se geologa při České geologické službě:http://www.geology.cz/extranet/popularizace/zeptejte

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2013 09:55

Anonym píše:
Čtvrtek 08.10.2015 10:41
nic moc
PSK - admin píše:
Čtvrtek 08.10.2015 14:18
Dobrý den, odpověď je dle našeho názoru velmi obsáhlá a tazatel dostal veškeré informace, které jsme v tu chvíli byli schopni poskytnout. Pokud byste měl/-a jakékoli další, ověřené informace, které by odpověď ještě více zpřesnily, budeme za ně samozřejmě rádi. Služba PSK Národní knihovny ČR
Anonym píše:
Sobota 15.04.2017 11:37
Nemohu otevřít digitalizovanou mapu, nedal by se k textu přiložit i obrázek? Na internetu jsem nenašla ani jeden.
PSK - admin píše:
Úterý 18.04.2017 11:55
Dobrý den,
ani nám se již bohužel nepodařilo link otevřít ani dohledat.

Zde zasíláme odkaz, který jsme nalezli na internetu. Jedná se o Půdní druhy podle zrnitostního složení v ČR.

http://www.vitejtenazemi.cz[…]tniho_slozeni&site=puda
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu