Klasická literatura

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych vědět, zda v českém prostředí existuje nějaká přesná definice, či více definic, pojmu klasická literatura. co je pod ní rozuměno atd.

Odpověď

Dobrý den,

pojem klasická literatura vychází z latinského classicus - znamená nejpřednější, nejlepší. V literatuře užíváme pojmu klasický v několikerém významu: jednak jím označujeme díla antických spisovatelů, jednak vynikající díla nebo autory (K. H. Mácha, B. Němcová,... - jsou klasiky české literatury). Zjednodušeně nazýváme klasickými  reprezentativní autory, výtvory apod. v různých oblastech (např. A. Christie je klasičkou detektivní literatury apod.)

Zdroj: KUDĚLKA, Viktor. Malý labyrint literatury. Praha: Albatros, 1982.

 

Klasická literatura (z lat. classicus — ve starověkém Římě označení příslušníků první majetkové třídy, kteří měli výsadní postavení; ve vztahu ke spisovateli užil tohoto termínu prvně Gellius Aulus ve 2. stol. n. 1.) 1. označení významných uměleckých a vědeckých děl určité národní literatury, jimž se dostalo všeobecného národního uznání a lásky a která charakterizuje vysoká ideová a umělecká hodnota. Představují základní fond v klenotnici národní kultury a jsou ve svém celku přínosem pro kulturu světovou. Např. ruská k. I. — Puškin, Gogol, Tolstoj, Dostojevskij aj., francouzská k. I. — Balzac, Stendhal, Hugo, Zola aj., z české literatury dílo Němcové, Jiráskovo atd.; 2. od 16. stol. se k. I. rozumí v užším smyslu díla antických řeckých a římských spisovatelů, obsahově i formálně dokonalá, vlastnící nepomíjivé estetické kvality; 3. v zjednodušeném významu se používá pojmu k. I. — jako náznaku velikosti, stálosti a důležitosti — pro díla reprezentující a umělecky nevýstižnějším způsobem zobecňující podstatné rysy některého tematického okruhu literatury např. klasickým dílem literatury s přírodní a loveckou tematikou Těsnohlídkova Liška Bystrouška apod.

Zdroj: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:6dd9acd0-0696-11e3-9584-001018b5eb5c

 

Klasická literatura, klasické dílo

Ačkoliv slovo je odvozeno od stejného základu jako klasicismus, znamená něco jiného. Původně byla jako klasická označována literatura ^ antická, později se časově významový okruh termínu posouval. Dnes je jím míněna nejčastěji významná tvorba tvořící základní kulturní fond národní či světové literatury, zpravidla do konce 19. století, pokud není termín blíže určen.

Výraz „klasické dílo“ může být užit ve dvojím smyslu. Jednak tak, že dílo je součástí kontextu klasické literatury (např. Babička B. Němcové je klasické dílo), jednak tak, že dílo je vzorovou, zvlášť výmluvnou ukázkou určitého literárního směru, typu, oblasti apod. (např. Saturnin Z. Jirotky je klasickým příkladem humoristické prózy). V druhé z těchto možností, která má ráz spíše neterminologický, je proto opravdu dobře připojit výrazy jako příklad, ukázka apod. Poněkud směšně zní, že „kniha X.Y. je klasický brak“, ale i s tím se můžeme setkat.

Zdroj: CHALOUPKA, Otakar. Příruční slovník české literatury: od počátků do současnosti. Praha: Levné knihy, 2007.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:458d12d0-3789-11e7-97e2-005056825209

 

Za klasickou literaturu nebo dílo obecně označuje to, které dosáhlo velkého úspěchu, které je oceňováno odbornou veřejností, autor je jako osobnost obdivován. Klasické dílo vychází ze správných principů, mravní etiky, je nebo bude vzorem pro mnoho generací. Z klasické literatury vychází další autoři, vracejí se k ní, navazují na ni, je to literatura ojedinělá, která zpracovává nadčasová témata, (vše co zajímalo lidi od antiky až k dnešku a to po celém světě, věčné, stejné, opakující se téma).

Často se klasikem stává autor až po své smrti, za jeho života ho třeba společnost nepřijme nebo není dostatečně doceněn. V těžkých dobách klasická literatura lidi burcovala a povzbuzovala a to právě proto, že se opírala o prověřené vzorové principy.

Historicky cenné na klasické literatuře je také to, že nám ukazuje dobu, prostředí, že je autentická. Aspoň zběžná povědomost o klasické literatuře nás řadí mezi vzdělanější lidi a to platí dnes a platívalo kdysi.

V nynější době se ale hranice klasické literatury rozšiřují a slovo (termín) klasický, klasika je frekventovanější víc než dřív a zahrnuje víc společenských oblastí.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.12.2017 15:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu