Kde dohledat zákony, příp. i jejich změny, v průběhu 20. století, týkající se sexuálních deviací?

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych se kvůli projektu dostat k zákonům týkajících se sexuálních deviací. Potřebuji informace typu dokdy byla homosexualita trestná (případně jaké tresty za ní byly) v průběhu 20. století až do součastnost, jaké sexuální deviace jsou trestné případně dokdy byly (sadomasochismus, exhibicionismus...), byli ti lidé odsuzováni k trestu smrti, k vězení nebo do psych. léčebny, apod. Kdyby bylo možné najít nějaké takové informace i z dávnější doby (třeba 19. století), bylo by to samozřejmě úžasné.

Děkuji za Vaši pomoc

Odpověď

Dobrý den,

 

Váš dotaz je poměrně komplexní vzhledem k časovému rozmezí i tematickému záběru. Proto můžeme nabídnout stručné shrnutí základních faktů a posléze Vás odkázat na vhodnou literaturu a zdroje.

 

Obecně sexuální parafilie (aberace, úchylka, deviace) je vědecký termín pro ty formy sexuálního chování, které nejsou konstitucionálně považované za obvyklé (např. v rozporu se zákony, společenskými normami apod.) Mezi kritéria parafilií dle Smolíka (1996) patří: 1) jedinec opakovaně prožívá intenzivní sexuální touhy a fantazie týkající se neobvyklých objektů nebo aktivit, 2. jedinec buď touhám vyhoví, nebo je jimi citelně obtěžován, 3. preference je přítomna nejméně šest měsíců. Mezi lékařsky popisované parafilie patří např.: fetišismus, sadomasochismus, voyeurismus, pedofilie atp. Některé formy sexuálního chování byly v minulosti posuzovány jako deviace, či sexuální poruchy, ovšem později přestaly být za deviace posuzovány.

 

Vývoj vztahu společnosti, zákona a sexuality ilustrují jak samotné zákoníky, tak například novinové články, ale také historické sexuologické publikace a studie. Co se týká samotných paragrafů a zákonů, mohla by Vám pomoci například právní databáze ASPI (např. včetně zákonů první republiky), kde můžete retrospektivně vyhledávat přesná znění. Databáze je pro uživatele Národní knihovny přístupná v našich studovnách.

Doporučujeme tedy tuto databázi ale například i digitální knihovnu Kramerius, ve které můžete dohledávat historické články podle jejich obsahu.

 

Existuje také řada komplexních historických studií, týkajících se lidské sexuality:

 

Nejstarší dějiny sexuality v českých zemích přináší například publikace ,,Nemravné kratochvíle našich předků" od Pavla Toufara. ,, Sice jsme se o tom neučili, ale i naši předkové uměli bujaře dovádět a holdovali radovánkám, nad kterými doboví mravokárci lomili rukama. Objevovala se různá pijácká bratrstva či nemravné čmáranice na zdech domů, šlechtici jezdívali za prvními erotickými zkušenostmi do slunné Itálie... Jak si naopak počínali počínali cizinci v Čechách, jak probíhala svatební noc a co s nechtěnými dětmi?"

 

Situaci homosexuálů  českých zemích nám přehledně shrnuje například obsáhlá práce ,,Gay historie" od Jiřího Fanela.    Kniha sleduje projevy homosexuality od pravěku a života přírodních národů až po současnost. ,,Stejnopohlavní orientace nebyla pro osoby z vyšších kruhů nikdy tolik nebezpečná jako pro nižší vrstvy, na které se vztahovala nemilosrdnost zákoníků (.) Například trestní zákoník Karla V.  z roku 1532 trestal homosexuální styky upálením zaživa, zákoník Marie Terezie z r. 1768 trestem smrti, za Josefa II roku 1787 byl trest zmírněn na žalář. V roce 1803 je přijat nový zákoník definující obecně ,,smilstvo proti přírodě", tresty mohly být od šesti měsíců do jednoho roku. Následoval trestní zákoník z roku 1852, který obsahoval paragraf č. 129 se stejným názvem. Tento paragraf se udržel prakticky beze změny až do roku 1950, tedy bezmála 100 let (!). V průběhu let se mohlo stát, že tresty byly přísnější, např. ve 30. letech 20. století hrozilo za jeho porušení 5 - 10 let, což je vyšší sazba než ve zmíněném roce 1803. V roce 1950 byl paragraf 129 nahrazen paragrafem 241 popisujícím trestnost styku s osobou téhož pohlaví. Publikace uvádí, že v té době mohlo znamenat porušení paragrafu např. udání na společnou domácnost dvou mužů, přestože nebyli u ničeho přistiženi. Podstatnější změnu přináší až reforma trestního zákona v roce 1961, kdy byla na popud sexuologů zrušena trestnost styku s osobou téhož pohlaví ,, pokud obě osoby dosáhly plnoletosti a styk nebyl za úplatu nebo z donucení". Stále však hrozilo, že dotyční mohli být odsouzeni ,,za veřejné pohoršení, způsobené stykem s osobou téhož pohlaví". Odlišná sexuální orientace byla nadále považována za duševní poruchu, přestože zhruba od stejné doby československá sexuologie zastávala názor, že se jedná o odchylku neléčitelnou (ještě v 50. letech byly prováděny různé pokusy o léčení). Ze seznamu nemocí byla vyškrtnuta homosexualita 17.5.1990 Světovou zdravotnickou organizací."

 

 

Co se týká lékařsky posuzovaných parafilií, jejich trestnost byla patrně vždy vázána s projevy na veřejnosti a postihovaly je právě takové paragrafy jako ,,veřejné pohoršení" nebo ,,ohrožení mravního vývoje mládeže" atp. Co se týká českých zemí, minimálně od poloviny 20. století byly tyto parafilie posuzovány jako nemoci, takže dotyčné osoby se ocitaly (jako dnes) v péči lékařů - psychiatrů a sexuologů.

 

Vztah sexuality, společnosti a práva:

 

TOUFAR, Pavel. Nemravné kratochvíle našich předků. Vyd. 1. Brno: MOBA, 2006. 239 s. ISBN 80-243-2224-2.

TOUFAR, Pavel. Nemravné kratochvíle našich předků II. Vyd. 1. Brno: MOBA, C2007. 222 s. ISBN 978-80-243-2888-1.

FANEL, Jiří. Gay historie. Praha: Dauphin, 2000. 527 s., [8] obr. příl. ISBN 80-7272-010-4.

PUTNA, Martin C. a kol. Homosexualita v dějinách české kultury. Vyd. 2. Praha: Academia, 2013. 494 s., [24] s. obr. příl. Historie. ISBN 978-80-200-2293-6.

RUPP, Leila J. Vytoužená minulost: dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví v Americe od příchodu Evropanů po současnost. Překlad Věra Sokolová. Vyd. 1. Praha: One Woman Press, 2002. 275 s. ISBN 80-86356-11-6.

HIML, Pavel, ed., SEIDL, Jan, ed. a SCHINDLER, Franz, ed. "Miluji tvory svého pohlaví": homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013. 649 s. Každodenní život; sv. 56. ISBN 978-80-257-0876-7.

 

Sexuologická literatura včetně historické:

 

WEISS, Petr. Sexuální chování a sexuální postoje obyvatelstva České republiky: výsledky reprezentativních výzkumů = Sexual behavior and sexual attitudes in the Czech Republic: results of the representative surveys: teze disertační práce k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině věd: Sociální a humanitní vědy. [Praha]: Akademie věd České republiky, [2012]. [32] s. ISBN 978-80-260-9416-6.

JELÍNEK, František. Homosexualita ve světle vědy. Praha: Obelisk, 1924. 229 s.

FREUND, Kurt. Homosexualita u muže. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1962. 274 s.

WEISS, Petr. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 360 s. ISBN 80-7178-634-9.

BRICHCÍN, Slavoj et al. Sexuální delinkventi z pohledu psychiatrické sexuologie. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 1996. 108 s. Zprávy; č. 124. ISBN 80-85121-16-6.

STORR, Anthony. Sexual deviation. First published. Harmondsworth: Penguin Books, 1964. 139 stran. Pelican Book. Studies in social pathology; A649.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.11.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu