Je Telč královské město?

Text dotazu

Města se podle původu dělí na královská a poddanská. v seznamu královských měst Telč není, ale někdy je uváděna jako královské město.

Děkuji

Odpověď

Hezký den,

dostupné prameny uvádí, že přesný vznik Telče jako města dosud není znám. V místech, kde se dnes rozkládá město Telč vedly už ve středověku důležité obchodní stezky a na vyvýšenině Humpolecké cesty byl později založený dvorec a románská rotunda, které se staly hospodářským centrem pro celou oblast. Během 13. století zde vzrůstal počet obyvatel, a tak bylo poblíž dvorce založeno sídlo s názvem Staré město, které je dnes součástí Telče. První doložená zmínka o sídle v Telči pochází z roku 1335, kdy se však jednalo ještě o zeměpanský gotický hrad. Nestál však pravděpodobně v místech dnešního zámku, nýbrž v jihovýchodní části historického centra města. Sídlo roku 1339 vyměnil král Jan Lucemburský za Bánov s Oldřichem Hradce, kdy započala v Telči éra pánů z Hradce. Těm Telč patřila až do vymření rodu roku 1604. O Telči coby o městě se začíná hovořit od roku 1366, nicméně zakládací listina se do současnosti nedochovala, takže přesné datum založení města není známo. Nicméně fakt, že město bylo pod správou rodu Oldřicha z Hradce nám dovoluje odvodit že minimálně od poloviny 14. století se z Telče stalo poddanské město. Klasifikace měst podle původu naleznete níže.

Dělení měst podle původu:

královská – podřízená králi, pouze obyvatelé královských měst měli osobní svobodu
města královská – podřízena podkomořímu
města horní – podřízena královskému mincmistrovi
města věnná – tvořila součást důchodů a vdovská věna královen (například: Hradec, Chrudim, Vysoké Mýto, Dvůr Králové)
poddanská – přestože o právech poddanského města rozhodovala vrchnost, musel povýšení osady na město vždy potvrdit panovník. Vedle toho potvrzoval i právo trhu. Podle vrchnosti se poddanská města mohou dělit na:
církevní (biskupství nebo arcibiskupství, kláštery, kapituly)
šlechtická
komorní královská

Zdroj:

Přispěvatelé Wikipedie, Město [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 14. 06. 2021, 12:19 UTC, [citováno 17. 06. 2021] https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9Bsto&oldid=20067992.

Přispěvatelé Wikipedie, Královské město [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 6. 01. 2020, 07:14 UTC, [citováno 17. 06. 2021] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_m%C4%9Bsto&oldid=18005632>

Přispěvatelé Wikipedie, Královské věnné město [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 10. 02. 2021, 16:31 UTC, [citováno 17. 06. 2021] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_v%C4%9Bnn%C3%A9_m%C4%9Bsto&oldid=19466884>

Podrobnější charakteristiku poddanských měst můžeme nalézt také v bakalářské práci Jakuba Marečka Telč v 17. století.

„Poddanská města představovala různorodou skupinu, již lze charakterizovat dvěma základními rysy. Prvním rysem byla osobní nesvoboda měšťanů sídlících v takovém městě, druhým míra závislosti poddanského města na vrchnosti. Závislost se odrážela v míře privilegií a v samosprávě. Mezi poddanskými městy se vedle velkých, výstavných a prosperujících měst s vlastním rozsáhlým majetkem nacházela také drobná městečka, jejichž správa se mnohdy příliš nelišila od vesnic. Správa poddanských měst se podobala správě měst královských.“

MAREČEK, Jakub. Telč v 17. století. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta 61.

Použitá literatura:

BERINGER, Jan a JANOUŠEK, Jaroslav. Město a panství Telč. (v Dačicích): (Tisk Ant. Kasalého). Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:425a791d-be7d-4683-9898-04ee72b4157e.

HOFFMANN, František. České město ve středověku : život a dědictví. Praha: Panorama, 1992. 453 s. ISBN 80-7038-182-5.

HRDLIČKA, Josef. Telč 900 let: (1099-1999). Telč: Muzejní spolek v Telči, 1999. ISBN 80-238-3554-8. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:13beab90-888c-11e5-be6a-001018b5eb5c.

KOLEKTIV autorů, Telč, historické město jižní Moravy, Praha 1992.

KROUPA, Jiří (ed.), Telč. Historické centrum, Praha 2013.

KUSÁK, Dalibor a KOŽÍK, František. Telč. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1965. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:11904790-3da0-11e8-b52f-5ef3fc9ae867.

KRATINOVÁ, Vlasta, SAMEK, Bohumil, STEHLÍK, Miloš a VÁCHA, Pavel. Telč: historické město jižní Moravy. Praha: Odeon, 1992. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:b3c70f40-912a-11e6-bfc2-001018b5eb5c.

LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude, a kol. Encyklopedie středověku. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008. 935 s. ISBN 978-80-7021-917-1.

LE GOFF, Jacques, a kol. Středověký člověk a jeho svět. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 319 s. ISBN 80-7021-682-4.

NOVÁKOVÁ, Miroslava. Telč. Brno: Kraj. středisko památkové péče a ochrany přírody, 1979. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1ac15ca0-0cf8-11e4-90aa-005056825209.

PIRENNE, Henri. Středověká města. Překlad Bedřich Mendl. Praha: Historický klub, 1928. 218 s. Dostupné online.

RAMPULA, Josef, Pověsti a názory o vzniku a vývoji města Telče v nejstarší době, in: Miloš Drdácký (ed.), Dějiny Telče v díle místních historiků, Semily 2004.

RICHTER, Václav, Středověká Telč, Praha 1941.

RICHTER, Václav, Telč, státní zámek a městská památková rezervace, Praha 1953.

RICHTER, Václav, Telč, městská památková rezervace a státní zámek, Praha 1958.

STEHLÍK, Michal, JABULKA, Jiří, KŘÍŽEK, Karel a KOLÁŘ, Vojta. Telč, město příběhů. České Budějovice: Typ, 2005. ISBN 80-901510-3-5. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1fb763a0-6661-11e3-bc9f-5ef3fc9bb22f.


Pro zajímavost můžete nahlédnout do následujících volně dostupných zdrojů z internetu, jejich odbornost ale nemůžeme zaručit.

https://www.telc.eu/obcan/o_meste

http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/jedinecny-architektonicky-komplex-to-je-historicka-telc/

https://www.unesco-czech.cz/telc/predstaveni/#page_start

https://www.historickasidla.cz/dr-cs/513-telc.html

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.06.2021 13:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu