Jaroslava

Text dotazu

Dobrý den,

jak je význam slova Jaroslava? Význam slavíci jaro je prý mylný.

Děkuji.

Odpověď

 

Dobrý den,

 

 při zjišťování významu jmen vycházíme z velké části z příručky soudní znalkyně na jména dr. Miloslavy Knappové, která ke jménu Jaroslava uvádí:

Jméno slovanského původu, ženská podoba k Jaroslav, tj. "slavný silou, bujností, slavící jaro".

Zdroj: KNAPPOVÁ. Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Obsahuje na 17 000 podob jmen českých a cizojazyčných. Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář. Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2017.

 

Další zdroje uvádí toto:

 

...Teprve doba vzkříšení našeho vzkřísila i touhu po oněch jménech, jimiž šťastnější předkové bývali pojmenováni, i znám jest způsob prvních vlastenců našich přidávati ke jménu svému křestnému takové jméno staročeské nebo aspoň dle staročeského způsobu tvořené; toť doba Jaroslavů, Jaromírů, Liboslavů, Miloslavů, Krasoslavů, Boleslavů, Věnceslavů, Bolemírů, Zdiradů, Sudimírů, Sudipravů, Dobromil atd. atd. Za našich dob vlastenecká uvědomělost v tom se jeví, že dosti značná část těchto staročeských jmen opět nabyla práva občanského a zdobí nyní valnou část mladé Čechie. Při tomto znovukřísení jmen staročeských, resp. staroslovanských, byl vznik jmen vykládán podle sluchu; tak básníci naši, kteří dali se nakaziti panujícím tehdy v letech 1830 světobolem, rádi se nazývali Boleslavy a Bolemíry; kteří v jaře vidí nejpoetičtější část roku, Jaroslavy atd.; Václavové přioděli se zvučnějším Vénceslavem; Vratislavové chystali se nám „slávu vrátiti" ... Jazykovědec Fr. Miklosich ve svém učení z roku 1859 a 1861 klade koncovku -slav na roveň koncovky -mír.

Podle něj Jaroslav má jméno podle prudkého, v řečtině Thrasykles;..

Čerpáno z: ČERNÝ, Josef. Příspěvky k české etymologii lidové. V Praze: F. Šimáček, 1894s. 24. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:84dc9b2a-5e8a-4be9-b00f-607149bee8d0

 

Jarý: původní význam byl asi ‘rozpálený, prudký, zuřivý’ (o hnutích mysli). Zachovalo se v jč. bolest se jaří — jitří  a snad v ojediněle doloženém  jařit sa - hněvati se. Staročesky byly jen složeniny, Jarohnév, Jaromír, Jaroboj, Jaroslav. Nové jarý je po prvé v RK, přejato z ruštiny; nyní má význam ‘bujarý, bujný, svěží, mladý’, Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ); od něho je jarota, jařiti, rozjařiti. — Všeslovanské: staroslověnské  jarb -  mrzutý, přísný,... rusky járyj prudký, divoký, horlivý, ukrajinsky jarýty rozpáliti, rozvášniti...

Zdroj: MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Academia, 1971s. 217. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e4cef300-95c5-11e2-9142-5ef3fc9bb22f

 

Lexikální a etymologické drobnosti. V.

Václav Polák

 (Bujarý — jarý)

K novotvarům vytvořeným počátkem 19. století lze počítati i slovo bujarý a jeho odvozeniny. Jeho význam je jasný: „plný síly, svěží, bujný“. Říkáme na př.: bujarý mladík, kůň; bujarý hlas, smích; bujará zeleň, čilost, krev, mysl, veselost (Příruční slovník jazyka českého, Praha 1937, str. 214). První doklad tohoto slova je snad z r. 1821... Ujalo se v naší literatuře velmi rychle, jak o tom svědčí souvislá řada dokladů od r. 1821 až do poslední doby...

Výklad Jungmannův však ukazuje, jak máme postupovati při etymologickém výkladu. Základem tohoto slova se cítilo tedy slovo „jarý“, které se vyskytuje rovněž teprve v této době s významem „křepký, čerstvý; frisch, rasch“...

V staročeštině se objevuje sice příd. jméno jarý, ale to je jarý ve významu „jarní, jsoucí od jara, letošní“ (Gebauer, Staročeský slovník). Dnes se objevuje ten význam u slova jarý velice zřídka a je zatlačen téměř úplně významem „mladý, svěží, bujný“ (Příruční slovník jazyka českého)....

Po stránce etymologické nesouvisí slovo jarý s podst. jménem jaro, nýbrž s řec. ζωρος ... Původní význam byl  „prudký, bujný, rozhněvaný“... Prosté jarý a jarost, zdá se, v západních slovanských jazycích zanikalo... Udržela se nejvýše komposita (jarobujný, Jaroslav, Jarohněv ap.)...

... novověký původ slova „jarý“ je ve významu „mladý, svěží, bujarý“. Na to poukazují ostatně i české slovníky před Jungmannem, které znají vždy slovo jarý jenom ve významu jarní...

Vznik slova bujarý však nesouvisí snad jenom se slovem jarý. Stará čeština měla ještě slovo jarobujný...

Čerpáno z: POLÁK, Václav. Lexikální a etymologické drobnosti V. In. Naše řeč, volume 21 (1937), issue 8, pp. 217-220. http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=3215

 

Jaroslava je ženské křestní jméno. ... Jedná se o ženský protějšek jména Jaroslav. Leckdo se ještě dnes domnívá, že nositelé tohoto jména „slaví jaro“. Toto staroslovanské jméno je však složeno ze slova jaryj, jež znamená jak „prudký, vznětlivý“, tak i „silný, tvrdý a přísný“.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslava

 

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.08.2020 06:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu