Jaký je rozdíl mezi digitální a virtuální knihovnou?

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je (případně jaký je) rozdíl mezi digitální a virtuální knihovnou, případně virtuálním katalogem (např. ČístBrno). TDKIV tyto pojmy považuje za shodné, což mi nepřijde zcela správné.
Má představa je, že digitální knihovna je úložiště digitálních objektů (dokumentů), které lze vyhledávat. Virtuální knihovna/katalog vyhledává z jednoho rozhraní v různých úložištích (případně katalozích). Digitální objekty, nad kterými vyhledává, ale fyzicky existují v různých místech. Pro toto své tvrzení jsem ale nenašla důkazy. Můžete mi je pomoci najít?

Děkuji a přeji krásný den

Odpověď

Dobrý den,

co se týče definice digitální a virtuální knihovny, liší se mezi autory. Např. v publikaci Informační věda a knihovnictví - výkladový slovník (ed. Miroslav Ressler, vydáno Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Národní knihovnou ČR roku 2006) jsou oba termíny považovány za shodné a jejich definice zní:

"[i]ntegrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených."

Naproti tomu International Encyclopedia of Information and Library Science (ed. John Feather a Paul Sturges, vydáno nakladatelstvím Routledge roku 2003) definuje pojmy "digitální knihovna" (resp. "digital library") a "virtuální knihovna" (resp. "virtual library") takto:

"[d]igital libraries are organizations that provide the resources, including the specialized staff, to select, structure, offer intellectual access to, interpret, distribute, preserve the integrity of, and ensure the persistence over time of collections of digital works so that they are readily and economically available for use by a defined community or set of communities."
("[d]igitální knihovny jsou organizace, které poskytují zdroje, včetně odborného personálu, k výběru, strukturaci, nabídce duševního přístupu ke sbírkám digitálních prací, jejich interpretaci, distribuci, zachování integrity a zajištění jejich zachování v průběhu času tak, aby byly okamžitě a hospodárně přístupné k použití určeným společenstvím nebo množinou společenství." - překlad: Ivana Recmanová)

Virtuální knihovna je definována takto:

"[a] user-accessible network of computer-based information resources, also referred to as digital libraries (see DIGITAL LIBRARY) or electronic libraries (see ELECTRONIC LIBRARY)."
("uživatelsky přístupná síť informačních zdrojů uložených v počítačích, též nazývané digitální knihovny (viz DIGITÁLNÍ KNIHOVNA) nebo elektronické knihovny (viz ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA)." - překlad: Ivana Recmanová)

Další informace o těchto termínech najdete ve výše zmíněných publikacích.

S pozdravem

Mgr. Ivana Recmanová

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

11.12.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu