Jaká je role ředitele v středoškolském vzdělávání?

Text dotazu

Dobrý den,

zajímalo by mě, jakou roli vlastně plní ředitel střední školy, co má všechno na starosti, co spadá do jeho zodpovědnosti, jakou váhu má jeho autorita, jaké má pravomoce, atd.

Postačí doporučení literatury, na kterou se mám obrátit.

Děkuji,

Josefína Paloudová

Odpověď

Dobrý den,

 

Podle obecních ustanovení by ředitel školy měl především umět: Řídit strategii školy, řídit vzdělávací proces, řídit lidi, řídit materiální zdroje školy, řídit informace. Je to tzv. vrcholovým manažerem v jakémkoliv vzdělávacím zařízení. Jeho postavení, vymezení pravomoci a působnosti vycházejí ze Školského zákona (zákon 561/2004 Sb.):

-              Ředitel rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak

-              Odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v příslušných paragrafech,

-              Ředitel odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,

-              Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekci a přijímá následná opatření,

-              Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,

-              Zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,

-              Zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,

-              Odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení

 

Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávání činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

 

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále:

-              Stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

-              Odpovídá za finanční prostředky státního rozpočtu, které mu byly přidělené

-              Předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

 

Ředitel školy dále rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

-              Přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu

-              Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a jeho ukončení

-              Odkladu povinné školní docházky

-              Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy

-              Přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu žáka, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, povolení pokračování v základním vzdělávání

-              Přijetí ke vzdělávání ve střední škole, vyšší odborné konzervatoři

-              Přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání

-              Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky

-              Snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb

-              Podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení

-              Uznání dosaženého vzdělání

-              Povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

 

 

Použité zdroje

PEŠTÁLOVÁ, Lenka. Školský zákon: zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání: stav k 1.1.2010. 2., přeprac. vyd. Třinec: RESK, 2010. 267 s. ISBN 978-80-904324-1-3.

RÝZNAR, Ladislav. Řízení školy v krizových situacích. 1. vyd. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2010. 244 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-211-7.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.09.2016 21:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu