iroskotská církev

Text dotazu

Chtěl bych vědět jestli existovala iroskotská
církev a jestli ano co to bylo

Odpověď

Dobrý den,

iroskotská církev byla starokřesťanská církev, která fungovala v Irsku v raném středověku. Název pochází ze složení novějšího a staršího názvu pro tuto oblast (do 10. století se ostrovu říkalo Scotia maior - Větší Skotsko; pro dnešní Skotsko se používal název Scotia minor - Menší Skotsko).

Křesťanství se v Irsku objevilo už v 4. století. Prvního biskupa, Palladia, zde vyslal apež Celestýn v roce 431. Za prvního misionáře Irska je ale považován až svatý Patrik, který svou misii zahájil v roce 432.

Odlišnost církevních struktur v Irsku a pozdější příchod křesťanů na ostrov byly následkem geografické vzdálenosti Irska a jeho specifického historického vývoje. Nikdy nepronikla do Irska římská říše, a tak zde na rozdíl od zbytku Evropy neexistovaly prvky římské infrastruktury či římského správního zřízení, na nichž v té době církev stavěla. Na ostrově neexistovala města ani jakákoli tradice městského života a kultury. Namísto toho byla v Irsku silná kmenová společnost, založena na rodině a rodinné hierarchii. Každý z velkých vlastníků půdy žil ve vlastní pevnůstce obklopené valy, která jako součást území kmene vytvářela vlastní kmenovou komunitu. Irská církev tyto národní tradice neodmítala a nezasahovala ve velkém do přeživších světských a pohanských zvyků.

Pro iroskotskou církev byl typický mnišský charakter církevního života.

Veškerý klérus na tomto území byl v raném středověku řeholní. Irové vytvořili vlastní typ mnišství, který se díky vzdálenosti země mohl dobře a samostatně rozvíjet.

Církev převzala dřívější systém uspořádání společnosti. Nejstarší kláštery se jen velmi málo lišily od kmenových opevněných sídel. Byly zakládány mocnými rodinami a jejich opati a převoři byli zpravidla vybíráni z členů zakladatelova rodu. Každý klášter byl nezávislý (mohl ale řídit menší, "dceřiné" monastýry) a měl svůj vlastní "kodex chování". Nefungoval zde římský systém teritoriální organizace založeny na diecézích - církev řídili opati nejdůležitějších klášterů, kteří buďto sami byli biskupy, anebo měli biskupa mezi členy své komunity (důraz na mnišství byl tak silný, že se papežovi běžně říkalo "římský opat" a samotný Kristus byl někdy titulován "opatem požehnaných v nebi"). Fungování klášterů bylo úzce spjato s fungováním kmenů. Klášter reprezentoval náboženskost kmene, laici žili poblíž mnichů a spolu s nimi tvořili jednotnou komunitu.

Rozkvět klášterního života byl takový, že se Irsku v 6. století říkávalo "insula sanctorum" - "ostrov svatých" a protože tyto kláštery byly středisky vzdělanosti, též "insula doctorum" - "ostrov učitelů". Mnišský charakter iroskotské církve zrodil nové prvky liturgie a křesťanského duchovního života (např. soukromou zpověď - předtím existovalo pouze veřejné vyznání hříchů).

Od roku 592 konali irští mniši misie do ostatních evropských zemí - dle myšlenky "pro Krista bez vlasti, a přece všude doma". Na svých cestách po Evropě putovali Galií, Itálií a Germánií až do Panonie. Tato irská misie se zasloužila o vznik mnoha starobylých evropských klášterů (7. - 9. stol:

Skotsko, klášter Iona; Anglie, klášter Lindisfarne; Itálie, klášter Bobbio).

Existují i zmínky o působení iroskotské misie v českých zemích.

Nejvýznamnějšími misionáři byli Kolumbán starší a Kolumbán mladší, dále také Gallus, Pirmin, Ruppert. Nejblíže českým zemím působil svatý Amandus.

Od 10. stol. byly iroskotské kláštery sužovány nájezdy tehdy ještě pohanských Normanů. Nejpozději s církevní reformou 12. stol. se v Irsku prosadily římské církevní struktury.

Zdroje:

de Waal, E.: Svět byl stvořen celý : Znovuobjevení keltské tradice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000.

Tretera, J. R.: Církev a řeholní řády ve středověku. In: Spunar, P. a kol.: Kultura středověku. Praha: Academia, 1995. (Text dostupný online: http://spcp.prf.cuni.cz/vyuka/tretspu.htm)

http://www.iencyklopedie.cz/iroskotska-cirkev/

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_c%C3%ADrkve#Iroskotsk.C3.A1_a_anglick.C3.A1_c.C3.ADrkev_a_jej.C3.AD_misie

http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?t=246

Podrobnější informace o iroskotské církvi a počátcích křesťanství v britských a irských zemích najdete v knihách:

de Waal, E.: Svět byl stvořen celý : Znovuobjevení keltské tradice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000.

Vopatrný, G.: Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita. Brno: L. Marek, 2002.

Streit, J.: Sun and Gross : From Megalithic Culture to Early Christianity in Ireland. Edinburgh: Floris Books, 2004.

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.12.2010 09:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu