Iniciační román

Text dotazu

Potřebovala bych vědět, v jakých knihách se dozvím
něco o iniciačním románu (syžetu).

Odpověď

Dobrý den,
heslo iniciační román obsahuje řada literárně-teoretických lexikonů a slovníků, pro uvedení příkladu níže uvádíme dva.

Například Lexikon literárních pojmů uvádí toto, cituji:
"Iniciační román (z lat. initium = počátek, vchod), též román zasvěcení - typ románu, vyznačující se hrdinovým usilováním o esoterické (mimosmyslové,
hlubinné) poznání, snahou o vnitřní očistu, převtělení, splynutí s Bohem, nalezení identity, spočívající v přechodu z jednoho stavu do jiného, vyššího a dokonalejšího, o vnitřní proměnu skrze nejvyšší poznání; zahrnuje v sobě prvky románu výchovného a vývojového. Ve starověku iniciace zahrnovala dvojí
obřad: obřad dospělosti (smyslem bylo zasvěcení individua do určité skupiny, např. mladíka do kolektivu mužů) a obřad spjatý s vzestupem člověka po stupních esoterického poznání a s překonáním lidského údělu. Iniciační princip byl součástí již starověkých kultur, v literatuře se s ním setkáváme v Apuleiových Proměnách neboli Zlatém oslu (2. stol.), později ve středověku (zejména cyklus románů o hledání sv. grálu). Za hlavní znak iniciačního románu lze označit skutečné hrdinovo zasvěcení spjaté s jeho odchodem mimo tento svět - na ostrov, do "ráje srdce" apod. Ostatní přechodné útvary lze označit jako román s iniciačními rysy. Námět se v iniciačním románu rozvíjí ve třech fázích: první představuje hrdinovo bloudění světem a zkoušky, druhou sestup (katabáze), odpovídající symbolické smrti, třetí tvoří průnik do "jiných" světů a zasvěcení, odpovídající symbolickému znovuzrození.
Příznačná je také přítomnost těchto postav: adept zasvěcení, zasvětitel, panna. Od zasvětitele se hrdinovi (adeptovi) dostává poučení, "návodu", pak se mu zjevuje panna (médium), spojená se zasvětitelem i s božskou bytostí v iniciačním prostoru a vnášející sem milostné téma (ve zduchovnělé podobě).
Cílem hrdinovy pouti je mimosvětský prostor, v němž se adept setkává s nejvyšším zasvětitelem a zasvěcencem (Bohem) a sám se stává zasvěcencem.
Konce cesty a případně vrcholné zasvěcení někdy v románě schází, naopak nejrozsáhlejší pasáže zpravidla zaujímá cesta, adeptovo bloudění a doba zkoušek. V romantismu došlo k četným proměnám iniciačního románu: romantický adept bývá svědkem zmařeného a ďábelského zasvěcení, jeho údělem je ahasverovský pohyb a výsledkem zasvěcení poznání o nicotě bytí. Ještě méně stálých znaků iniciačního románu najdeme v textech 19. a 20. století, naopak vyskytují se a projevují také v rámci jiných žánrů (prvky iniciace v romanetu, v dobrodružné literatuře apod.).
K významným iniciačním románům náleží např. starofrancouzský Román o růži (13. stol.) dvou autorů - Guillauma de Lorris Jeana de Meunga, Dantova Božská komedie (poč. 14. st.), J. A. Komenského Labyrint světa ráj srdce (1623), J. Bunyana Poutníkova cesta (1678), J. W. Goetheho Vilém Meister
(1795 - 1796) a Faust (1808), Novalisův Modrý květ (1802), E. T. A.
Hoffmanna Ďáblův elixír (1815 - 1816), J. Potockého Rukopis nalezený v Zaragoze (poč. 19. stol.) aj. Elementy iniciačního románu nalezneme také u F. Rebelaise (Gargantua a Pantagruel), Cervantese (Don Quijote), v některých románech Balzakových apod."

Ještě hlouběji je pojem iniciačního románu rozebrán v knize Daniely Hodrové Hledání románu: Kapitoly z historie a typologie žánru, kde je tomuto tématu věnována celá jedna kapitola. Zde byste mohla najít i podrobnější příklady z děl výše uvedených i jiných, společně s nákresem typického schématu adept - zasvětitel - panna, labyrinty, apod.

Zdroje:
*Slovník literární teorie / Red. a předml. Štěpán Vlašín. -- 2., rozš. vyd..
-- Praha : Československý spisovatel, 1984. -- 465 s. ; 24 cm *Lexikon literárních pojmů / Libor Pavera, František Všetička. -- 1. vyd..
-- Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. -- 422 s. ; 24 cm *Hledání románu : Kapitoly z historie a typologie žánru / Daniela Hodrová ; Typografie Bohuslav Blažej. -- 1. vyd. -- Praha : Československý spisovatel, 1989. -- 275 s. : obr. ; 21 cm

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.06.2010 11:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu