Informace o šlechtickém rodu

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se otázat, zda nemáte nějaké informace o šlechtickém rodu Hádačů z Rovně na Chrudimsku. Ernuše Hádačova z Rovně, dcera Markvarta z Rovně se vdala za Jarka II. ze Železnice, a poté Ernuše darovala svoje věno Úherčice na Chrudimsku svému synovi.

Odpověď

Dobrý den,

v dostupné literatuře (šlechtické encyklopedie, erbovníky, šlechtická sídla, edice pramenů) se nám nepodařilo zjistit o rodu Hádačů z Rovně o moc více informací, než jste nám dodal. Je možné, že se o nich více zmínek nedochovalo, protože z jejich konání nevznikly písemné prameny (většinou jde o majetkové převody), nebo se hlubšímu archivnímu bádání ještě žádný badatel nevěnoval.

Publikace Památky archaeologické a místopisné popisuje historii držitelů obcí Horní a Dolní Roveň na Chrudimsku, ale Vámi zmíněná jména tam nejsou uvedena. Je možné, že se Hádačové psali po jiné Rovni, anebo fakt, že měli predikát „z Rovně“ neznamenalo, že v Rovni vlastnili nějaký svobodný statek (což bylo do 15. století běžné).

Jediný ucelený text, který zmiňuje počínání Ernuše Hadáčové a jejího syna Vaňka pak nabízí August Sedláček ve svých Hradech, zámcích a tvrzích: „Od r. 1407 vyskytuje se v držení Pecky Jarek ze Železnice odjinud z Pecky, erbu orlice, pán na onen čas na slovo vzatý, který stál r. 1399 při jednotě panské 8) a kostelům na svých panstvích mnohá dobrodiní učinil. Roku 1411 učinil štědré nadání klášteru Jablonskému na záduší všeho rodu Lemberského, z něhož také po matce své pocházel, a Buzka z Pecky a jeho manželky. Roku 1417 daroval ještě s jinými 16 kop platu v Bukovině, Nedařiské, Videchovci a Tetinské Lhotě ke kostelu pod Peckou, tak aby farář druhého střídníka na stravě choval a větší povinnosti na sebe vzal, nežli posud bývalo. 9) Asi v ta léta neb před tím pojal za manželku Ernuši, dceru Markvarta Hádače z Rovné na Chrudimsku,10) skrze kterou vešel v držení nějakého zboží v tamní krajině, jakož se i stal r. 1426 pánem na Verdeku. 11) Smýšlení jsa přísné katolického, hájil a bránil řády katolické. 12) Z těch příčin oblehli Sirotci hrad Pecku na začátku srpna roku 1432 a zároveň se položili před dvěma jinými hrady sobě odpornými, totiž Frydšteinem a Potšteinem. Kdežto však Frydštein hned se poddal, drželi se na Pecce a Potšteině přes hromnice r. 1433, a tu teprve pan Jarek podstoupil s nimi smlouvu.13) V držení hradu zůstal, než musil se přidati k Sirotkům a řády podobojí na svých statcích propustiti. Zemřel r. 1434 po vánocích.14) Vaněk z Pecky, Jarkův syn, vyskytuje se poprvé r. 1434 a potom častěji,15) drže po otci Pecku a Semily. Roku 1440 přítomen byl na sjezde krajském v Čáslavi.16) Obdržev r. 1448 od mateře své Ernuše zápis na věno její v Uherčicích, uvázal se v ty dědiny r. 1451 po smrti její, ale r. 1456 je zase prodal.“ Sedláček uvádí také zdroje pramenů, ze kterých informace čerpal. 

Mnohem více zpráv je v literatuře dostupných k osobě Jarka II. ze Železnice, za něhož se provdala Ernuše Hádačová.


Použité zdroje

Památky archaeologické a místopisné: organ Archaeologického sboru Musea království Českého a Historického spolku v Praze. Praha: Archaeologický sbor Musea království Českého, 1874-1878(2), s. 297,298. ISSN 1801-5786. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:c9e330e0-d8b4-11e4-a19f-001018b5

SEDLÁČEK, August et al. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Praha: Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka Šimáčka, 1887, s. 104. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:4347d4a0-7b5f-11e7-94b3-005056825209

ŠPRÁCHAL, Přemysl. Jarek II. z Železnice. Online. In: Středověk. 2006. Dostupné z: https://www.e-stredovek.cz/post/jarek-ii-z-zeleznice/. [cit. 2024-05-11].

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.05.2024 19:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu