Informace o Objektu společné výuky UHK

Text dotazu

Informace o stavbě první budovy UHK tzv.Objektu společné výuky

Odpověď

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Premiér s ministryní školství poklepali základní kámen novostavby Fakulty informatiky a managementu

 

Hradec Králové, 6. dubna 2006 Čtvrtek 6. dubna 2006 se zapsal do historie Univerzity Hradec Králové. V pravé poledne zahájili slavnostním poklepáním základního kamene spolu s rektorkou univerzity doc. Jaroslavou Mikuleckou předseda vlády České republiky Ing. Jiří Paroubek a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky JUDr. Petra Buzková stavbu další budovy v univerzitním areálu Na Soutoku. Slavnostnímu aktu byli přítomni také děkan Fakulty informatiky managementu doc. Josef Hynek a generální ředitel společnosti VCES a.s.
V následujících 513 dnech se tak po stavební stránce začne naplňovat dlouholetá vize rozšíření kampusu o samostatný objekt Fakulty informatiky a managementu. Vítězem výběrového řízení se stala společnost VCES a.s. s celkovou nabídnutou cenou necelých 290 mil. Kč. Dokončení stavebních prací je naplánováno na léto 2007. Další fází směřující k plnohodnotnému zprovoznění objektu budou výběrová řízení na dodavatele audiovizuální techniky a interiéru, která univerzita hodlá vyhlásit ještě do konce tohoto roku. Kompletní dokončení a zprovoznění budovy je plánováno na začátek roku 2008.
Z historie areálu Na Soutoku
Kořeny celé investiční akce sahají řadu let nazpátek. V letech 1992-3 zadala v té době Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové soutěž na vypracování návrhu nového areálu v prostoru Na Soutoku. Vítězem soutěže se stal návrh od Sprojektu Zlín, a.s., který byl po dopracování pro územní řízení schválen Úřadem města Hradec Králové - Útvarem hlavního architekta dne 30.12.1994. První etapa výstavby tohoto areálu začala v letech 1995 stavbou budovy Objektu společné výuky včetně přilehlého parkoviště nákladem 250 mil. Kč, a to ze soutěže vybranou vítěznou stavební společností Vojenské stavby, a.s. Jejím uvedením do provozu v září 1997 byl dán základ pro další rozvoj dnešní UHK. Součástí první etapy výstavby navrženého areálu byla také v roce 1994 budova vedená pod názvem Fakulta řízení a informačních technologií, která z finančních důvodů nemohla být v dané době realizována. Později byl tento název budovy - v souladu se změnou názvu fakulty - upraven na FIM.
Tvář univerzitního kampusu
Aktuální urbanistická koncepce univerzitního kampusu pochází přibližně z poloviny 90. let 20. století. Zásadními faktory podoby areálu jsou především jednoznačné a čitelné kompoziční schéma, maximální výšková hladina čtyř
podlaží a otevřenost areálu a jeho zapojení do veřejné městské zeleně. Architektonickou koncepci areálu vytvořili zlínští architekti Ivan Bergmann a Ladislav Pastrnek. Je založena na dvou vzájemně pravoúhlých kompozičních osách. Osa ve směru sever - jih je rovnoběžná s trasou ulice Hradecká a směřuje na dominantu městských věží. Osa východ - západ navazuje na osu volnějšího seskupení objektů areálu učňovského školství a Farmaceutické fakulty UK, na západní straně končí špicí Jiráskových sadů v prostoru soutoku Labe a Orlice. Plánovaný sportovní areál by měl vyrůst naproti Fakultní nemocnici. Architektonický výraz objektů univerzity se vědomě inspiruje Gočárovými školními budovami z období první republiky. Architektura budov používá jako základní prvek hmotu kubusu z režného cihelného zdiva, zjemněnou plochami skleněných nebo betonových stěn. Dle původních představ se měl celý areál skládat z Objektu společné výuky (dokončen v roce 1997), Fakulty informatiky a managementu (ve výstavbě), pavilonu humanitních věd, pavilonu přírodních věd, informačního centra s knihovnou, rektorátu a sportovního areálu. Vzhledem k extenzivnímu rozvoji univerzity bude muset být dnes již deset let stará studie podrobena revizi.
Objekt Fakulty informatiky a managementu
Budoucí objekt FIM bude podobného vzhledu, jako je objekt Objektu společné výuky s tím rozdílem, že tato budova nebude mít uprostřed prostorné centrální schodiště, ale naopak decentní atrium a jednotlivá podlaží budou propojena čtyřmi samostatnými schodišti, která budou v každém patře spojena chodbou. Budova je dílem architekta Ivana Bergmanna, v úrovni projektu pak architekta Marka Šlesingera. Projektová dokumentace budovy FIM UHK, zpracovaná společností S-projekt plus, a.s., představuje stavbu o celkem 4.900 m2 čisté užitkové plochy a 43.250
m3 obestavěného prostoru. Uvedené hodnoty budou rozděleny mezi 1 posluchárnu pro 150 studentů, 4 posluchárny po 60 studentech, 1 specializovanou jazykovou laboratoř, 5 jazykových, 6 seminárních a 11 počítačových učeben. Celková kapacita učeben bude 845 studentů. Dále bude zajištěno 60 kabinetů pro 113 akademických pracovníků.
Další krok
V souladu s Dlouhodobým záměrem Univerzity Hradec Králové do roku 2010 by měla být další fází budování areálu Na Soutoku výstavba sportoviště, které nahradí provizorní objekt a tělocvičnu Katedry tělesné výchovy a sportu
Pedagogické fakulty „Na Flošně". Nové sportovní zařízení Na Soutoku bude sloužit studentům všech fakult při jejich studijních i volnočasových aktivitách.

 

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

01.03.2010 14:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu