Hospodářská struktura Ostravska v r.1929 a 2011

Text dotazu

Dobry den. Ke sve bakalarske praci potrebuji informace ohledne hospodarske a sociální struktury na území Ostravska v roce 1929 a v současnosti (tedy od 2008 a výš). Nemůžu najít žádné vhodné zdroje. Prosím Vás tedy o pomoc.
Předem moc děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

přiblížit hospodářskou a sociální strukturu na Ostravsku by Vám mohly níže uvedené dokumenty. Nejdříve jsou uvedeny publikace a odkazy týkající se minulosti, poté situace v současné době.

* Bakala, Jaroslav et al. Dějiny Ostravy. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1993. 811 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 80-85491-39-7.

Pozn.: v knize může být přínosná především kapitola 8. "Město v samostatné Československé republice (1918-1938)" a zde především podkapitoly "Stavebnictví a výstavba města", "Obchod a služby", "Doprava a spoje", "Struktura obyvatelstva a jeho sociální poměry", "Politický život", "Zdravotnictví a sociální péče", "Vývoj školství", "Kultura a umění". Bohužel není v možnostech služby Ptejte se knihovny procházet danou kapitolu a hledat informace vztahující se k roku 1929, to již bude na Vás. Některé údaje jsou uvedeny u většího časového rozpětí, které byste však mohla také využít, např. "...v druhé polovině 20.let...", případně jsou zmíněny spíše "hraniční" roky typu 1930. Každopádně Vám knihu vřele doporučujeme, jsou zde velmi zajímavé informace typu počet dělníků v hutích, profesní skladba ekonomicky aktivního obyvatelstva, informace o těžbě uhlí, kulturní život, atd.

* MARIÁNKOVÁ, J.; MARIÁNEK, Vladimír. Ostravsko-karvinský revír ve statistikách 1922-1938: (Výbor ze statistik Ředitelské konference). Ostrava: Krajské nakladatelství, 1961. 239 s.

Předmětové heslo: Revír ostravsko-karvinský - rok 1922-1938 - přehledy statistické

* Moravská Ostrava a Ostravsko-Karvinský kamenouhelný revír. Berlin: Dari Verlag, 1930. 204 s. Výstavba a národní hospodářství evropských měst.

Kniha je v NK ČR pro registrované uživatele dostupná v digitální knihovně Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=C83AA709B10B1218E2BE3A5EAB5BA3F5 ), kniha je vzhledem k autorským právům pro čtení dostupná pouze ve vybraných studovnách NK ČR. Knihu dále vlastní např. Moravská zemská knihovna Brno. Doporučené kapitoly: Sociální poměry v Mor. Ostravě, Průmysl a obchod v Mor. Ostravě, Moravská Ostrava po stránce kulturní, atd.

* Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: Profil, [1963]- . ISSN 0232-0967.

Předmětová hesla: Ostrava-oblast (Česko) -- dějiny * Ostrava-oblast (Česko) -- vlastivěda Dokument je sborník věnující se dějinám Ostravska.

* Věstník Matice Opavské. Opava: Matice Opavská, 1878-1935. ISSN 1212-5954.

Sborník, který od r. 1936 dále pokračuje jako Slezský sborník (ISSN 0037-6833).

Dobové informace byste mohla čerpat také z periodik:

* Černá země: časopis lidově výchovný. Moravská Ostrava: Kulturní rada pro širší Ostravsko, 1925-1938. ISSN 1803-490X.

V časopise oblasti Organizace na Ostravsku, Osvětový a kulturní věstník, Ochotnické divadlo či Lidové školy.

V NK ČR je pro registrované uživatele časopis opět přístupný v rámci digitální knihovny Kranmerius (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=C83AA709B10B1218E2BE3A5EAB5BA3F5 ), je však ve fondu i dalších českých knihoven.

* Náš kraj: časopis čs. soc. dem. strany dělnické XIV. župy pro Ostravsko, Slezsko, Valašsko a Lašsko. Moravská Ostrava: Župní výk. výbor soc. dem. čs. strany dělnické, 1925-1934.

Uživatelé NK ČR si mohou časopis objednat v naskenovaném katalogu Katif (www.katif.nkp.cz ), Generální katalog I / Kor - Kunzd / Kož-Krajk / položka č. 1191 (časopis je veden pod názvem Rudý kraj).

Bibliografický záznam knih spolu s informacemi, v jakých českých knihovnách jsou dostupné, naleznete v online Souborném katalogu ČR (SKC) na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ ). Zde také můžete dohledat další knihy, které pojednávají o dějinách Ostravska zadáním klíčových slov - např. Ostravsk*, dějiny, průmysl*, sociáln*, struktur*, histori*, apod. Pozn.: znak * umožňuje pravostranné rozšíření, tj. při zadání "průmysl*" bude vyhledáno průmysl, průmyslový, průmyslník, apod. Časopisy spolu s jejich lokací dohledáte v online Souborném katalogu seriálů (SKCP) na téže adrese.

 

Velmi užitečné by také - vzhledem k historické povaze Vaší práce - mohly být archivní a muzijní organizace. V jejich sbírkách se nachází fondy, z nich některé jsou přístupné, např.

* Název fondu (sbírky): Kulturní rada pro širší Ostravsko Moravská Ostrava Uloženo v archivu: Archiv města Ostravy Místa vzniku fondu Moravská Ostrava; Ostrava; Ostravsko Časový rozsah: 1921-1943

Metráž: 0,65 bm (vše je zpracováno a inventarizováno) Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Kulturní rada pro širší Ostravsko v Moravské Ostravě 1921 - 1943 Tematický popis: Písemnosti fondu umožňují sledovat organizační vývoj spolku a jeho finanční stav, dějiny kulturního života v Ostravě, podporování českého školství aj. Z jednotlivostí je možno uvést korespondenci k založení Slezského vlastivědného ústavu, historicko vlastivědné rukopisy Z. Vavříka, J. L. Mikoláše. B. Strnadela, dokumentaci k uměleckým výstavám aj.

Archivní pomůcky

KULTURNÍ RADA PRO ŠIRŠÍ OSTRAVSKO V MORAVSKÉ OSTRAVĚ 1921-1943. Inventář, 1970, s. 2, ev.č. 196.

* Název fondu (sbírky): Ředitelská konference ostravsko - karvinského kamenouhelného revíru, Moravská Ostrava Uloženo v archivu: Archiv OKD, a.s.

Místa vzniku fondu Moravská Ostrava; Ostrava Časový rozsah: (1868)1879-1945(1947)

Metráž: 42,65 bm (z toho nic není zpracováno) Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Konferenz der Werks-Repräsentanten des Ostrau - Karwiner Steinkohlerevieres 1888 - 1891 Werks-Direktoren-Konferenz des Ostrau - Karwiner Steinkohlrevieres 1891 - 21898 Direktoren-Konferenz des Ostrau - Karwiner Steinkohlrevieres 1898 - 1918 Ředitelská konference ostravsko - karvinského kamenouhelného reviru Moravská Ostrava 1918 - 1945 Ústředí OKR Ostrava 1945 - 1949 Tematický popis: Statistické výkazy o těžbě uhlí, výrobě koksu, počtu dělnictva, pracovních dnech, stavu úřednictva a dělnictva, mzdových poměrech, dělnické kolektivní smlouvy, doklady o stávkách a výlukách, o pracovní době horníků, protokoly z porad konference a sboru plnomocníků, zápisy z porad báňských inspektorů těžařstev, protokoly z porad Lokál - komitétu ostravsko - karvinských těžařů ve Vídni a v Ostravě, písemnosti k hornímu zákonu, korespondence k podnikové radě a volbách do ní, k závodním radám, k činnosti stávkových výborů, k cenám uhlí a koksu, dokumenty z činnosti paritní komise pro OKR, agenda k technickým zařízením na závodech, ke znárodnění průmyslu, zpráva o vývoji hornictví v OKR, k důlním katastrofám.

Archivní pomůcky: nejsou

 

* Název fondu (sbírky): Ostravsko - karvinské doly, trust Orlová, Orlová Uloženo v archivu: Archiv OKD, a.s.

Místa vzniku fondu Orlová

Časový rozsah: (1880)1946-1956(1957)

Metráž: 21,89 bm (z toho nic není zpracováno) Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Ostravsko - karvinské kamenouhelné doly, n. p., Báňské provozní ředitelství Orlová 1946 - 1951 Ostravsko - karvinské doly, obvodní ředitelství Orlová, n. p. 1951 (od 31. 12. ) - 1954 Ostravsko - karvinské doly, trust Orlová 1955 - 1956 (v tomto roce zrušen) Tematický popis: Fond zahrnuje plány, zprávy o jejich plnění, doklady o těžbě, zápisy z porad ředitelů, technicko - ekonomické rozbory, zápisy podnikové rady, informace o socialistickém soutěžení, různé závazyk, příkazy, kolektivní smlouvy, mzdovou a platovou agendu, oznámení pracovních úrazů, podklady k systemizaci, k disciplinárním řízením, k prodeji, směně a koupí realit a k jiným majetkovým převodům, knihovní pořádek, písemnosti k poddolování, k důlním škodám, k elektrizacei a k výstavbě podniku.

Archivní pomůcky: nejsou

 

Tyto a další archivní fondy můžete vyhledat v rámci aplikace Ministerstva vnitra ČR na adrese http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php .

Užitečné by pro Vás mohly být především Archiv města Ostravy (http://amo.ostrava.cz/cs ), Zemský archiv v Opavě (http://www.archives.cz/zao/za_opava/home/index.html ), Státní okresní archiv Opava (http://www.archives.cz/zao/opava/home/index.html ).

 

Pro aktuální současné informace Vám doporučujeme především informace, které zveřejňuje Český statistický úřad (http://www.czso.cz/ ), zde především:

* Údaje o Moravskoslezském kraji: http://www.ostrava.czso.cz/

* Ročenky: http://www.ostrava.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rocenky_souhrn  

* Databáze demografických údajů za obce ČR: http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm

atd.

Ve výše odkázaných online katalozích lze samozřejmě také dohledat publikace, které se vztahují k regionu v současnosti, využít můžete opět klíčová slova "ostravsk*", "hospodářs*", sociální*", apod. a vyhledané záznamy následně pomocí pole "zpřesnit" či "filtrovat" upravovat. Např.:

* Postavení venkova v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Český statistický úřad, 2009. 126 s. Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích; roč. 2009. ISBN 978-80-250-1946-7.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.10.2011 10:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu