Homosexualita v dejinach

Text dotazu

Kdy a kde je první záznam o homosexuální orientaci?

Odpověď

Dobrý den,

 

je vyslovena hypotéza, že se homosexualita začala vyskytovat v době, kdy pravěký člověk přecházel k zemědělskému způsobu života. Přestávají působit biologické mechanismy přirozeného výběru a vznikají nové. Je zde také přechod od mnohoženství k jednoženství. Na této sociální mapě museli najít své místo i gayové. Dělo se to různým způsobem: například u indiánských kmenů jim byl někdy přisouzen status žen, nebo se z nich u sibiřských národů stali šamani a byli tak zařazeni do zvláštní sociální skupiny. Mnohdy homosexuální jedinci byli určeni jako vychovatelé pro potomstvo, z důvodu, že sami potomky mít nebudou. Na druhé straně mnozí odborníci prohlašují, že teorie pomocníků je zcela zcestná a že u žádného etnického společenství se o děti nestarali mužští opatrovníci. Teprve v období před vstupem do dospělosti, tj. před iniciací, při zácviku a výuce mladíků se uplatňují muži. V této souvislosti je připomínáno, že zejména dospívající chlapci u pasteveckých národů navazovali opravdové homosexuální vztahy v době, kdy bývali dlouho odloučeni od ostatních členů společnosti. Po iniciaci a sňatku se jejich pohlavní život zpravidla upravil do bisexuálního režimu.   

 

Je dokázáno, že homosexuální rituální styk existoval v archaickém indoevropském světě, ale i mimo Evropu, a to převážně mezi národy obývající území od Atlantského oceánu po Tichý.

 

Výzkumy etnografie ukázaly, že další homosexuální styky byly součástí šamanských rituálů na Papua-Nové Guinei či v Melanésii. Předpokládá se, že se jednalo o přechodové rituály chlapců k uvedení do dospělosti, které byly nejčastější způsob těchto styků. Je tu ale i možnost, že se jednalo o soběstačný smysl sexuálních vztahů, na tom se ale věda nedokáže shodnout.

 

Bisexuální motivy se nacházejí v indické mytologii. V jednom starém indickém textu mládenec jménem Ida vyruší při svých cestách v háji manželku boha Šivy z rozjímání. Šiva na její žádost zařídí, aby napříště každý muž, který ten háj navštíví, změnil v ženu. Ida, jehož to postihne jako prvního, se po obětování koně Šivovi změní ještě jednou, a to v oboupohlavní bytost, která se pak vždy střídavě po měsíci proměňuje z muže v ženu a naopak. Další příběh se naskýtá v eposu Mahábhárata, v němž princezna převlečená za mladíka laská mladého světce a snaží se jej odlákat do svého království.

 

Jedna z nejstarších dochovaných literárních památek lidstva, sumersko-asyrsko-babylonský Epos o Gilgamešovi z 3000-7000 př.Kr. vypráví o přátelství dvou mužů s významnou symbolikou. Vládce města Uruku Gilgameš má dva sny, které si byly podobné. V jednom z nich se mu zjeví meteor, padne na něj a málem ho svou vahou zahubí, ale Gilgameš, celý zavalený, k němu vzplane láskou "jako k ženě". Vladařova matka bohyně Ninsun mu sen vyloží: "K němuž jako k ženě jsi pocítil lásku,/ je druh tvůj, jenž nikdy tě neopustí." Tyto syn zvěstují příchod divého muže Enkidu, s nímž Gilgameš podstoupí tuhý zápas. Když v něm nalezne protivníka, jemuž se může rovnat, uzavře s ním přátelství, jaké mu sny napověděly. Naopak odmítne milostné návrhy bohyně Ištar. Poté, co Enkidu zemřel, Gilgameš propukl ve velký nářek a dlouhé truchlení.

Další zmínky pocházejí z řeckých mýtů. Hovoří se v nich o únose, o mladické lásce a téměř všechny jsou příběhy o iniciování. Mezi bohy vyčnívá bůh Zeus, který unesl chlapce Ganyméda, jenž byl unesen Diem a poté učiněn číšníkem bohů na hoře Olymp. Touto milostnou strategií se inspiroval i jiný bůh - Apollón, který často unášel mladé krasavce: Kyparisse, Adméta, Hymenaia, Karna, Hippolita, atd. Herákles si oblíbil Filoktéta, Nestora, Adonise, Jasona a mnoho dalších. Dionýsos zase unesl Adonise.

 

V Homérově eposu Illias, poté i v Ovidiových Proměnách, se hovoří o blízkém vztahu mezi Achillem a Patroklem. Hrdina Achilleus podle pověsti nějaký čas strávil v ženských šatech mezi princeznami na dvoře jednoho krále, kam ho poté přišel hledat Odysseus, aby ho šel přesvědčit k účasti v Trójské válce. A tak se Achilleus vydal pomoci Achájcům proti Tróji" "se svými druhy a s přítelem Patroklem". Patrokles v Trójské válce umírá při bitvě s Hektorem, trójským následníkem trůnu. Achilleus za něj upřímně truchlí: "zármutku černý mrak jej zahalil po těchto slovech./ Vzápětí špinavý prach si oběma rukama nabral,/ hlavu si posypal jím a půvabné tváře zhyzdil;/ .Sám pak, velikán velký, tam ležel roztažen v prachu,/ oběma rukama v bolu si škubal i vlasy a hyzdil./.Antilochos se bál, že mečem si prořízne hrdlo." Nad tímto nářkem vymyslí svou pomstu nad Hektorem, kterou také vykoná. Na Patrokla ale stále nezapomněl ".Na něj já nikdy nezapomenu,/ co budu na světě žít a kolena budou mě nosit." Tyto dva představitelé jsou považováni od 5 století př.n.l. za významné homoerotické prototypy.

 

Mezi autory, kteří se dále ve svých dílech zmiňují o této tématice, je např. řecký historik Eforus (405-330 př.n.l.), který popsal homosexuální zvyky na Krétě. Jeho díla se však ztratila a reprodukoval je až spisovatel Strabon z Amaseie, který žil o 200 let poté.

 

Mezi mýty se o ženské homosexualitě nehovoří, avšak mezi první zmínky o lesbické lásce musí být zmíněna básnířka Sapfó z ostrova Lesbu.

 

 

Použité zdroje

CROMPTON, Louis. Homosexuality & civilization. Cambridge Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2006, C2003. xv, 623 s. ISBN 0-674-02233-5.

FANEL, Jiří. Gay historie. Praha: Dauphin, 2000. 527 s., [8] obr. příl. ISBN 80-7272-010-4.0 SPENCER, Colin. Dejiny homosexuality. Bratislava: Slovart, 1999. 294 s. ISBN 80-7145-302-1.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.10.2016 08:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu