Historie zámku v Ronově nad Doubravou

Text dotazu

Důvody zboření a postavení nového zámku v Ronově nad Doubravou, jeho účel, majitelé.

Odpověď

Dobrý den,

prošli jsme několik publikací o zámcích, tvrzích či zaniklých stavbách u nás, či podrobněji ve východních Čechách a na Čáslavsku, ale informace o zámku v Ronově nad Doubravou jsme našli jen ve 2 publikacích:

* ŠIMEK, Tomáš a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [Sv.] 6, Východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989. 724 s., [46] s. barev. obr. příl.

* SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl dvanáctý, Čáslavsko. Vyd. 3., v Argu 1. Praha: Argo, 1997. 345 s., [26] l. obr. příl. ISBN 80-85794-84-5.

 

Uvádíme Vám některé z informací uvedených v těchto dvou knihách (nejedná se o kompletní přepis; pokud byste tedy potřebovala detailnější informace, doporučujeme do titulů nahlédnout).

Ronov nad Doubravou byl od svého založení na začátku 14. století součástí lichnického panství, a to až do r. 1592. V této době se totiž dělil majetek Albrechta Robmhápa ze Suché mezi jeho syny a Ronov nad Doubravou připadl Arnoštovi Robmhápovi .Ronov se následně stal centrem samostatného statku, skládajícího se z městečka a čtyř vesnic. Arnošt Robmháp založil na jižním okraji městečka v blízkosti řeky Doubravy tvrz, která se poprvé připomíná v roce 1596. Po Arnoštově smrti byly jeho statky kvůli účasti na povstání změněny v manství královské a Ronov tak připadl královské komoře. Arnošt byl pohřben v kostele sv. Kříže u Ronova.

Král Ferdinand II. postoupil v r. 1628 městečko Benigně Kateřině z Lobkovic. Ta prodala statek v r. 1638 Františkovi Chiesovi. Za jeho vlastnictví byla původní tvrz přestavěna a rozšířena a v závěti z roku 1656 je označovaná již jako zámek. Podobu zámku lze alespoň částečně rekonstruovat na základě náčrtku rakouského polního maršálka Karla Lotrinského z r. 1742. Podle tohoto náčrtku byl zámek jednopatrový, obdélníkového půdorysu, krytý vysokou valbovou střechou s drobnou barokní věžičkou. Východně od zámku byla menší budova též s barokní věží - asi zámecká kaple.

Po smrti Ferdinanda Antonína de Chiesa v r. 1660 se majitelé ronovského zámku rychle střídali, až v roce 1740 koupil panství od Antonína Věžníka z Věžník Jan Václav Caretto z Millesima. Ten v r. 1747 koupil i Třemošnici, kterou si zvolil za své sídlo. Ronovskému zámku tak od té doby nebylo věnováno moc pozornosti.  Syn Jana Václav Jan Josef odkázal ve své závěti z r. 1785 své statky k zřízení zvláštní nadace pro zchudlé šlechtice. Když umřeli Jan Josef a jeho strýc bez potomků (r. 1801), došlo ke sporům mezi nadací a millesimovským rodem a až v roce 1823 bylo rozhodnuto o postoupení statků, včetně Ronova nad Doubravou, nadaci. V době sporů však zámek pustl a chátral a nadace ho již v r. 1823 dala zbořit. Z části jeho zdiva a přilehlých hospodářských budov byl vybudován tzv. starý pivovar. Ze zámku se dále zachovaly rozsáhlé sklepy. V r. 1923 byl pivovar zrušen a jeho část zbořena.

 

Co se týká nového zámku v Ronově nad Doubravou, tak jako náhrada starého zbořeného zámku byla v r. 1825 založena nová budova, nazývaná taktéž zámek. V zámku byla umístěna správa nadačního panství. Na konci 19. století byl zámek přestavěn v pseudogotickém slohu a tím nabyl dnešní podoby. Majetkem nadace zůstal až do r. 1948, kdy přešel do majetku státní lesní správy.

 

Pokud byste potřebovala více informací, můžete se zkusit obrátit přímo na Městský úřad v Ronově nad Doubravou (http://www.ronovnd.cz/) , zda-li v jeho správě nejsou k zámečku archivní materiály. Příp. byste zde mohla získat kontakt na někoho, kdo se historii Ronova věnuje.

 

V okresním archivu v Chrudimi (http://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/ ) je také uložen archivní fond Ronova nad Doubravou, viz detailní popis níže. Zde by teoreticky také mohly být dokumenty či informace k zámečku. Podobný archiv, který by sahal takto do minulosti, jsme nenašli.

Název fondu (sbírky):Archiv města Ronov nad Doubravou
Uloženo v archivu:Státní okresní archiv Chrudim
Místo vzniku fondu (sbírky):Ronov nad Doubravou
Časový rozsah:1307-1945

Metráž:10,89 bm zpracováno (z toho 10,89 bm inventarizováno), 1,28 bm nezpracováno
Přístupnost:Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení
Původce fondu(sbírky):Obecní úřad Ronov nad Doubravou (do r. 1908) Městský úřad Ronov nad Doubravou (1908-1945) Místní národní výbor Ronov nad Doubravou (po r. 1945)
Tematický popis:Listiny, kniha výpisů z listin a artikulí, knihy smluv, gruntovní a sirotčí knihy, zápisy ze schůzí, parcelní protokoly, vkladní knížky, soupis obyvatel, obecní správa, pozemky, soudní, policejní, vodní, stavební, zemědělské a školské záležitosti, hrobová místa, mapy a plány města a hřbitova, účetní knihy, pozemkové knihy, typáře a otisky nezvěstných pečetidel, pohlednice, podací protokoly, index, tisky
Archivní pomůcky:ŠÁDA F.: ARCHIV MĚSTA RONOVA NAD DOUBRAVOU 1307 - 1945 (1951). Inventář, 1975, s. 241, ev.č. 109.

 

V Chrudimi je také Regionální muzeum Chrudim, které by Vám také mohlo pomoci, příp. nasměrovat k dalšímu bádání (http://www.muzeumcr.cz/).

 

Dále jsme stručné informace v knize.

* SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království českého. Vyd. 2., v Argu 1. Praha: Argo, 1998. 1043 s. ISBN 80-7203-099-X.

 

Dále by Vám mohl pomoci vydaný almanach města, do kterého jsme sice nenahlédli, ale lze přepokládat, že zde bude zámeček zmíněn, možná i s odkazy na prameny informací:

* Almanach Ronova nad Doubravou: u příležitosti znovujmenování městem 1. června 1998. 1. limitované vyd. Ronov nad Doubravou: Triality pro Město Ronov nad Doubravou, C1998. 224 s. ISBN 80-901876-2-5.

 

Pro dohledání dalších dokumentů můžete použít následující katalogy a databáze:

* Souborný katalog ČR (báze SKC) - http://aleph.nkp.cz/F/

* Databáze Historického ústavu AV ČR - http://www.hiu.cas.cz/cs/databaze.ep/

* Databáze výběrových českých článků od r. 1991 (báze ANL) - http://aleph.nkp.cz/F/

* Tištěná bibliografie českých článků 1953-1990 (=Články v českých časopisech 1953 - 1990)

 

 

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.12.2016 18:54

Anonym píše:
Čtvrtek 27.12.2018 08:45
Odkazuji vás na historický pramen:,,Soupis památek historických a uměleckých v Čechách. Vydala Archeologická komise při české akademii věd a umění .
 XLIV.
 Politický okres čáslavský.
Napsala Dr. Alžběta Birnbaumová a Dr. Libuše Jansová v Praze 1929.
 Zde získáte potřebné informace k badatelské činnosti.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu