Historie účetnictví

Text dotazu

Chystám se zpracovávat diplomovou práci na téma historického vývoje
finančního účetnictví. Bohužel se literatura k tomuto tématu hledá velice obtížně. Přesto bych se ho nerad vzdával, protože mne to zajímá. Nicméně mi připadá prakticky nemožné v ČR k tomu něco najít, proto bych Vám byl vďěčný, za jakoukoliv radu. Bylo mi od referenčního centra NK ČR doporučeno, abych se obrátil s tímto dotazem na Vás, proto tak činím. Uvítám co nejšírší množství publikací, ale pomůže prakticky cokoliv.

Odpověď

Vznik účetnictví nelze přesně datovat, objevuje se od počátků lidské civilizace, kdy bylo potřeba vytvářet záznamy o množství a poměrných cenách zejména zemědělských produktů a později se s rozvojem obchodu rozšiřuje i na další komodity. Zmínky o jednoduchém účetnictví lez najít např. v Bibli, Evangelium sv. Matouše, podobenství o talentech nebo Evangelium sv. Lukáše "O hřivnách". Také Korán se zmiňuje o jednoduchém účetnictví a úvěrech. Zejména v islámském světě byly používány poměrně podrobné účetní systémy (Persie, Osmanská říše).

Poprvé bylo účetnictví písemně popsáno v roce 1494 v knize italského mnicha Luca Pacioliho (1445-1517).Jeho spis "Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita kodifikuje účetní metody, které se v praxi používaly již nejméně dvě století. K velkému rozvoji došlo v 16.-18. století, což souvisí s rozvojem kapitalismu. V Anglii je vydáno několik knih, které se zabývají účetnictvím, jeho vznikem a použitím v praxi (John Mellis 1588, Richard Dafforne 1635).  Vznik a vývoj účetnictví závisel na existenci těchto ekonomických podmínek:

 

1.Na existenci soukromých vlastníků, kteří podnikají.

2.Rozvinuté směnné vztahy a používání peněz jako všeobecné míry hodnot,

3.Existence úvěrů, obchodního a bankovního kapitálu.

 

Učetnictví vzniklo z praktické potřeby řemeslníků a obchodníků. V minulosti se spokojili s ročním sepsáním majetku a závazků. Jejich srovnáním vypočítali obchodní jmění. To srovnali se stavem předchozích let a tím získali představu o přírůstku nebo úbytku majetku. S postupem času začali sledovat v průběhu roku velikost pohledávek, závazků, peněžních prostředků, zásob, nákladů a výnosů apod. Učetní zápisy postupně obsáhly všechny složky majetku (aktiv) a jejich zdrojů (pasiv), takže se z nich stal uzavřený celek neboli podvojné účetnictví. Prvotní zaměření účetnictví bylo pouze pro potřeby podnikatele. Postupně dochází k situacím, že nejen majitel firmy má zájem o informace z účetnictví své firmy. Učetnictví sloužilo jako důkazní prostředek při vedení sporů. Zejména při užívání a ochraně práv věřitele před dlužníkem a dlužníka před věřitelem. Soudy dávali přednost rěm obchodníkům, kteří řádně vedli záznamy o obchodních transakcí v účetních knihách. Později mají zájem na vedení účetnictví jak daňové, tak i finanční státní orgány. Obecný zákon z konce 19. století zakotvuje povinnost vedení účetních knih a povinnost je uchovávat 10 let od posledního zápisu.

 

Literatura:

Janhuba, M.: Základy teorie účetnictví. Praha, Oeconomica 2005. (Obsahuje kapitolu "Momenty z historie účetnictví", s. 159-169 a dodatek "Magister Luca Pacioli (Patiolus): Tractatus XI. particularis, de computis et scripturis" český překlad latinského textu vydaného v listopadu 1494 v Benátkách)

 Miláčková, Eva: Účetnictví v českých zemích ve středověku a raném novověku. Diplomová práce. VŠE 2006

 

Časopisy:

 The Accounting Historians Journal

 Československý časopis historický

 Český finanční a účetní časopis

Články:

 Hrdý, M. - Plachá, D.: Účetní systémy v českých zemích od 18. století do současnosti. In.: Český finanční a účetní časopis 2008, roč. 3, č. 4, s. 73-79. ISSN 1802-2200

 Plachá, D. - Hrdý, M.: Analýza historického vývoje účetnictví v českých zemích v letech 1918-2006. In.: E+M Ekonomie a management, 2007, roč. 10, č. 2, s. 65-73, ISSN 1212-3609

 

Internetové zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Historie_%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD

http://www.spisovatele.cz/luca-pacioli

http://annina.signaly.cz/0711/buh-prisny-ucetni-%E2%80%A6

http://blisty.cz/art/38149.html

 

Archiválie:

účetní doklady byly během staletí pojmenovávány různě, nejčastěji se objevují pod názvy - Knihy počtů, Cestovní rejstříky, Účetní rejstříky, Purkmistrovké účty, Dolové účty, Urbáře, Berní knihy.

Tyto dokumenty jsou k dohledání v českých archivech a muzeích (státní, městské archivy apod. - bohatý na podobné dokumenty je např. rožmberský archiv, který by měl být uložen z části v Třeboni). Přesnější informace, včetně rozsahu digitalizovaných listin vám podají zaměstnanci archivů a muzeí.

 

Ostatní zdroje:

Numismatický sborník

Jihočeský sborník historický

Ottův slovník naučný

Historické právní normy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

30.03.2009 12:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu