Frančízing - český ekvivalent slova

Text dotazu

Vážení přátelé, prosím o laskavé zjištění informace, žda již existuje český termín ekonomického odborného termínu F R A N Č Í Z I N G. Případně nejužívanější a nejvýstižnější sousloví tohoto cizího a nehezkého vyjádření určitého způsobu podnikání. Vřelé díky.

Odpověď

Dobrý den, v české praxi není ustálené používání ani anglického výrazu "franchising" ani českých tvarů "frančízing, franšízing". V různých zdrojích naleznete jednu z těchto dvou forem a ani autoři publikací, které se zabývají tímto tématem, se neshodují na jedné jazykové verzi, jak uvidíte v níže uvedených příkladech. Lze tedy říci, že se používá jak anglické (to se nám zdá častější, jak jsme zaznamenali při procházení různých informačních zdrojů), tak počeštěné verze a neexistuje (či se prozatím neustálilo a nevyužívá se) žádné výstižné sousloví pro franchising.

V publikaci ŘEZNÍČKOVÁ, Martina. Franchising : podnikání pod cizím jménem. 2. vyd.. Praha : C.H. Beck, 2004. xvii, 205 s. ISBN 80-7179-894-0 se autorka, která se franchisingu věnuje již od dob studia na právnické fakultě, je členkou České asociace franchisingu, přednáší o právní problematice franchisingu a věnuje se této problematice i v praxi, vyjadřuje k jazykové otázce následujícím způsobem:
"Český jazyk nemá pro franchising jednoznačný ekvivalent. Proto lze doporučit toto slovo a od něj slova a pojmy odvozená používat bez jazykových úprav. Takový postup je odůvodněn především tím, že přejímání slov z cizích jazyků bez jakýchkoli úprav a umožňující jejich jednoslovnou terminologii je běžnou praxí i v jiných oborech. Totožný názor je zastáván i Českou asociací franchisingu, která po konzultaci s Ústavem pro jazyk český také doporučuje používat anglickou verzi tohoto slova  a od něho odvozených pojmů" (s. VIII).

Lze ovšem také najít publikace, které nesou v označení počeštěnou verzi, např. Sborník příspěvků z 1. mezinárodní konference o rozvoji franšízinku v ČR / Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. V Praze : Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, 2001. 75 s. ISBN 80-245-0222-4.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.01.2009 17:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu