Francie

Text dotazu

Dobrý den, asi to sem úplně nepatří, ale chtěla bych se zeptat, co přesně znamená, že je Francie pluralitní republika prezidentského typu s dvoukomorovým parlamentem, není mi jasný význam, děkuji a přeji hezký den :)

Odpověď

Dobrý den,

za pomoci odborné literatury se Vám pokusíme vysvětlit jednotlivé termíny Vámi uvedeného spojení "pluralitní republika prezidentského tipu s dvoukomorovým  parlamentem":

 

pluralitní:

Model pluralistické společnosti je vybudován na konkurenci mnoha konkurujících skupin. Pluralistický model má za cíl co nejvíce obyvatel získat na „hřiště“ k projevu jejich osobnosti. Pluralistický stát uplatňuje taktéž mnohost národních, ekonomických i světonázorových faktorů jako konstitutivních elementů v politickém procesu. Mají pak možnost být vzaty v potaz. Tato soutěž umožňuje vyloučit skutečnost, že se prosadí pouze zájmy národností, konfesní aj.

(zdroj: KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha: ASPI, 2003. 311 s. ISBN 80-86395-78-2. (str.  31)

 

"pluralitní demokracie: demokracie založená na konkurenci velkého množství jasně definovaných skupin hájících partikulární zájmy a oddělených od státu"

(zdroj: CABADA, Ladislav a kol. Úvod do studia politické vědy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 445 s. Politologie. ISBN 80-86432-41-6. (str. 305)

 

republika:

"její představitelé jsou voleni na základě ústavy, jsou rozlišeny tři složky moci - parlamentní, výkonná a soudní"

(zdroj: ZUBÍKOVÁ, Zdeňka a DRÁBOVÁ, Renáta. Společenské vědy v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. 188 s. V kostce. ISBN 978-80-253-0190-6. (str. 49)

 

Francie je ve skutečnosti klasickým příkladem poloprezidentského politického systému:

"poloprezidentský (semiprezidentský) systém - je spojen pouze s republikou, prezident je volen přímo, má větší pravomoce než v parlamentním systému, především pokud jde o tvorbu a kontrolu vlády, na které se spolupodílí i parlament, dochází к vnitřnímu rozštěpení výkonné moci mezi přímo voleného prezidenta (s legitimitou odvozenou od voličů) a vládou odvozující svou legitimitu od zákonodárného sboru - prezidiální Parlamentarismus (Francie, Polsko, Finsko), parlamentní prezidencialismus (Rusko - vychýlení к prezidentskému modelu)"

(zdroj: ZUBÍKOVÁ, Zdeňka a DRÁBOVÁ, Renáta. Společenské vědy v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. 188 s. V kostce. ISBN 978-80-253-0190-6. (str. 49)

 

"Pro poloprezidentský režim jsou charakteristické specifické vztahy mezi mocí zákonodárnou a výkonnou. Prezident jmenuje premiéra a ministry, ale vláda jako celek nese politickou odpovědnost vůči parlamentu. Parlamentu však není odpovědný sám prezident, který je oprávněn zastupitelský orgán rozpustit. Vláda má na chod parlamentu výjimečně velký vliv a je v legislativním procesu značně zvýhodněna, protože vládní návrhy zákonů mají přednost. Proces tvorby práva je rozdělen na oblast zákonodárnou, svěřenou parlamentu, a oblast reglementační, odevzdanou vládě. Toto řešení je v křiklavém rozporu jak s parlamentním, tak i prezidentským režimem.

V rekapitulaci je tedy možné vyčlenit tři základní vlastnosti poloprezidentského režimu:

-dělba moci je zde provedena v duchu výrazné převahy moci výkonné nad mocí zákonodárnou, -hlava státu hraje důležitou politickou roli a účastní se výkonu moci,

- existují dva aktivní subjekty exekutivy: prezident a vláda v čele s premiérem"

(zdroj: CABADA, Ladislav a kol. Úvod do studia politické vědy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 445 s. Politologie. ISBN 80-86432-41-6. (str. 210 - 211)

 

dvoukomorový parlament:

Francouzský parlament je dvoukomorový, tvoří jej Národní shromáždění (dolní komora) a Senát (horní komora).

Národní shromáždění (Assemblée nationale)m á 577 poslanců, zvolených v rámci dvoukolového většinového volebního systému na dobu pěti let. Senát  - horní komora francouzského parlamentu čítá dnes celkem 321senátorů (oficiálně jich bylo delší dobu 322, ale jeden mandát nebyl obsazen od roku 1980 poté, co území Francouzské pobřeží Afárů a ísů získalo nezávislost; dnes Republika Džibutti). Senátoři jsou voleni nepřímo převážně v departementech, z toho přibližně v polovině departmentů na základě proporčního systému, v ostatních většinovým systémem. Senátoři se volí po třetinách na dobu devíti let."

(zdroj: PEROTTINO, Michel. Francouzský politický systém. Vyd. 1. Praha: Slon, 2005. 335 s. Politické systémy; sv. 3. ISBN 80-86429-48-2. )

 

Pokud byste si chtěla o francouzském politickém systému přečíst více, doporučujeme následující knihy:

* PEROTTINO, Michel. Francouzský politický systém. Vyd. 1. Praha: Slon, 2005. 335 s. Politické systémy; sv. 3. ISBN 80-86429-48-2.

* LUPTÁK, Milan a PÁNA, Lubomír. Politické systémy v zemích Evropy: Francouzská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. 108 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-86708-50-8.

* NOVÁK, Miroslav, ed. a BRUNCLÍK, Miloš, ed. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech - Česká republika v komparativní perspektivě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 399 s. Bod. ISBN 978-80-7363-179-6.

* KYSELA, Jan. Dvoukomorové systémy: teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 630 s. ISBN 80-86432-89-0.

* DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. Komparace politických systémů. Základní modely demokratických systémů. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2008. 255 s. ISBN 978-80-245-1357-7.

 

 

Pro rychlou orientaci v politickém systému Francie:

* http://balcar.wz.cz/vsfs/politicky_system_francie-short.pdf

* https://is.muni.cz/th/237879/fss_m/Petr_Jensovsky__237879_-_Magisterska_prace.pdf

* http://theses.cz/id/w0bq4a/00120785-203562050.pdf

* https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m_Francie

* http://www.wikiwand.com/cs/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m_Francie

* https://cs.wikipedia.org/wiki/Bikameralismus

* https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1t_(Francie)

 

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.03.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu