Financování vysokého školství v Československu

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptatla jak to bylo s financováním vysokého školství u nás v době první republiky.

Odpověď

Dobrý den, v období 1. republiky byly vysoké školy na rozdíl od škol obecných, středních i odborných, na něž přispívaly obce, okresy, země, průmyslové, obchodní i živnostenské korporace  či jednotlivci, financovány československým státem. S výjimkou vojenských škol byly tyto prostředky součástí rozpočtu Ministerstva školství a národní osvěty (MŠANO). Kromě peněz ze státního rozpočtu byly vysoké školy budovány i z různých darů, např.
Československá cukerní komise věnovala v roce 1920 na kulturní potřeby ČSR 9 milionů Kč. Tento dar byl rozdělen Komenského univerzitě v Bratislavě, Masarykově univerzitě v Brně a Českému vysokému učení technickému v Praze, peníze byly nejčastěji určeny na zřízení knihoven. Stát také financoval tři vysoké školy, které byly určené pro emigranty z Ruska a Polska.
I po vzniku ČSR zůstala zachována zásada, že se za vysokoškolské vzdělání musí platit, nově byla určena výše kolejného a poplatků za zkoušky.
Zákon stanovil rozsah příspěvků při jednotlivých typech plateb za vzdělání na všech československých univerzitách a na vysoké škole veterinární.
Hlavním poplatek (tzv. kolejné) byl poplatek za každou vyučovací
(přednáškovou) hodinu povinného týdeního rozvrhu příslušného semestru. Dále studenti platili počáteční vstupní poplatek, poplatek za každý semestr, poplatek za vysvědčení o ukončení povinného studia (absolutoria), které opravňovalo ke složení závěrečné zkoušky, poplatky za laboratorní práce, za závěrečné zkoušky, jimiž se získávala doktorská hodnost, za posudek předložené písemné práce a také za promoci. Počítalo se s částečným nebo úplným osvobozením materiálně nezajištěných studentů od placení školného a poplatků za zkoušky, přičemž cena zkoušek musel abýt vyrovnána do deseti let po získání doktorátu.

Výdaje spojené s vysokými školami za roky 1919-1925 jsou shrnuty v knize "Přítomnost a budoucnost našich vysokých škol". Zvláště jsou zde zmíny např. výdaje na vybudování novostaveb, přestaveb, za vnitřní zařízení a vědecké vybavení, odděleně autor uvádí výdaje na staré a nově budované vysoké školy. Podrobný rozbor investic do vysokého školství naleznete i v knize V.Vojtěcha, která shrnuje první desetiletí republiky.
Obrázek o výdajích na vysoké školy si můžete udělat ze státního rozpočtu ČSR na rok 1935. V rozpočtu MŠANO jsou uvedeny částky určené pro jednotlivé vysoké školy (Karlova univerzita, Německá univerzita v Praze, Husova čsl. evenagelická fakulta bohoslovecká v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Cyrilometodějská fakulta bohoslovenská v Olomouci, Vysoká škola zvěrolékařská v Brně, Komenského univerzita v Bratislavě, Čsl. katolická fakulta bohoslovecká v Bratislavě, Evangelická fakulta bohoslovecká v Bratislavě, Česke vysoké učení technické v Praze, Německá vysoká škola technická v Praze, Vysoká škola báňská v Příbrami, Česká vysoká škola technická v Brně, Německá vysoká škola technická v Brně, Vysoká škola zemědělská v Brně, Akademie výtvarných umění) na platy, stipendia, služební oděvy, nemocenské pojištění, cestovné a stravné, nájemné, vyučovací a vědecké potřeby a režijní výdaje.  Výdaje na Válečnou školu a Vojenskou intendatnskou školu, které byly na základě rozkazu prezidenta ČSR 30.6.1934 přeměněny na vojenské vysoké školy, naleznete v rozpočtu Ministerstva národní obrany.

Pokud byste měla zájem o bližší informace o financovaní jednotlivých škol, doporučili bychom Vám prostudovat jejich výroční zprávy, které by měly tyto údaje dle našeho názoru obsahovat. Výroční zprávy některých vysokých škol jsou k dispozici v NK ČR, jejich přehled najdete v naskenovaném Generálním katalogu I (http://katif.nkp.cz/katalogy.aspx) > skříň Z-Ž > zásuvka Zprávy vysoké školy. Zprávy jsou řazeny podle měst. Vzhledem k delší době jejich expedice (2-5 hodin) je lepší si vybrané výroční zprávy objednat prostřednictvím naskenovaného katalogu, odkaz "Objednat titul" naleznete v levém horním rohu naskenovaneho listku. Pro samotné studium dokumentů objednaných ze skladiště je nutný platný čtenářský průkaz (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98).

použitá literatura:
* Školy v Republice československé ve školním roce 1924/25. Praha : Státní úřad statistický, 1926. s. [7].
* KUZMIN, Michail Nikolajevič. Vývoj školství a vzdělání v Československu. Praha : Academia, 1981. s. 193-194.
* VOJTĚCH, V. Karlova universita a naše vysoké školy za prvých deset let československé republiky. Praha : Přírodovědecká fakulta, 1930. s. 4-5.
* O.P. [Plicht, Oto]. Přítomnost a budoucnost našich vysokých škol.  V Praze : nakladatelství Pražské akciové tiskárny, 1925. s. 7, 21-22, 26, 41.
* Státní rozpočet republiky Československé na rok 1935. Skupina I, Vlastní státní správa. Oddíl C, Správa vnitřní: c) kulturní. Kapitola 10, Ministerstvo školství a národní osvěty. V Praze : Státní tiskárna, 1934. 284 s.
* Státní rozpočet Republiky československ na rok 1935. Skupina I, Vlastní státní správa. Oddíl B, Správa zahraniční a vojenská. Kapitola 5, Ministerstvo  národní obrany. V Praze : Státní tiskárna, 1934. 141 s.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.09.2009 10:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu