Evropský soudní dvůr

Text dotazu

Evropský soudní dvůr jako správní soud

Odpověď

Dobrý den,
pojem "správní soudnictví" je obecně vykládán jako "soudní kontrola založená ná principu soudního přezkoumání rozhodnutí orgánů veřejné správy a to s výjimkou, tzn. že veškerá rozhodnutí těchto orgánů, mimo rozhodnutí výslovně z tohoto režimu vyloučená (např. rozhodnutí orgánů vojenské správy za branné pohotovosti států), podléhají soudnímu přezkoumání".

Hlavními posláními Soudního dvora Evropské unie (dříve Evropského soudního
dvora) jsou výklad právních předpisů EU a zajišťování jejich jednotného uplatňování ve všech státech EU; řešení sporů mezi vládami jednotlivých členských států EU a orgánů EU. Na Soudní dvůr se mohou obrátit i jednotlivci, podniky nebo organizace, pokud se domnívají, že některý z orgánů EU porušil jejich práva.

Přehled o správním soudnictví a jeho úkonech naleznete např. na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_soudnictv%C3%AD#cite_ref-1 , především v části: Agenda správních soudů. Z pohledu správního soudnictví lze pravděpodobně vyzdvihnout následující aktivity Soudního dvora, které patří mezi nejčastější:
* Žaloba pro nečinnost - Smlouva vyžaduje, aby Evropský parlament, Rada a Komise přijaly za určitých okolností určitá rozhodnutí. Pokud tak neučiní, mohou členské státy, jiné orgány Společenství a (za určitých podmínek) jednotlivci nebo podniky podat stížnost k Soudnímu dvoru, aby byla tato nečinnost úředně zaznamenána.

* Žaloba na náhradu škody - Touto žalobou lze požadovat náhradu škody, která byla způsobena orgány Společenství nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkcí. Škodu lze ovšem uplatňovat pouze v případě protiprávnosti tohoto jednání, nikoliv pokud byla někomu způsobena újma postupem v souladu s právem. Žalobu může podat kdokoliv.

* Žaloba pro nesplnění povinnosti - Komise může zahájit toto řízení, pokud se domnívá, že členský stát neplní své povinnosti dané právními předpisy EU.
Toto řízení může zahájit také jiná členská země.

Bohužel my nejsme právníci, tedy nemáme kompetenci blíže popsat, vysvětlit a doložit činnost Soudního dvora EU jako správního soudu. Více informací o Soudním dvoru EU naleznete v odkazech:
*  Europa: portál Evropské unie - Soudní dvůr Evropské unie:
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_cs.htm
* Oficiální stránky Soudního dvora EU: http://curia.europa.eu/
* http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_152_cs.htm


S dotazem se můžete obrátit na specializované právní poradny, jejich přehled nabízí služba Ptejte se knihovny na adrese
http://www.ptejteseknihovny.cz/odkazy/zakony-pravni-poradny-1 nebo využít formulář přímo pro dotazy o EU na portálu Euroskop na adrese http://www.euroskop.cz/704/sekce/faq-formular/ .


Použitá literatura pro výklad právních termínů:
* MADAR, Zdeněk a kolektiv. Slovník českého práva. II. díl, P-Z. Praha :
Linde, 1995. 1390 s. ISBN 80-85647-62-1.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2012 18:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu