Event marketing II

Text dotazu

Dobrý den, mohli byste mi prosím doporučit literaturu na BP na téma Event marketing?

Odpověď

Event marketing je marketingová činnost, v jejímž středu stojí event. Neexistuje jediná definice tohoto pojmu, ale nejvýstižněji je třeba event chápat jako „zvláštní představení (událost) či výjimečný zážitek, který je prožíván všemi smyslovými orgány vybraných recipientů na určitém místě a slouží jako platforma pro firemní komunikaci.“ Event marketing, jakožto součást integrovaného marketingu, má velmi úzké vazby s všemi prvky komunikačního mixu. Nejvíce styčných bodů však má se sponzoringem, zejména v souvislosti s velkými akcemi, např. koncerty, galavečery atd. Takovéto akce se těší velké pozornosti sdělovacích prostředků. Nastává tak ideální spojení event marketingu a public relations.

Event marketing se většinou překládá jako „pořádání akcí“. Využívá emoce v marketingové komunikaci a vychází z faktu, že si lidé nejlépe zapamatují to, co reálně prožijí. Jedná se o jeden z důležitých nástrojů marketingu, kterým se snažíme prohloubit vztahy s obchodními partnery, nebo upoutat nové potencionální klienty pomocí nevšedních zážitků.

Emocionální podněty, které event vyvolává, velmi dobře působí na image nabízené služby či produktu.

Pomocí eventu můžeme motivovat a ovlivňovat obchodní partnery, upevňovat jejich loajalitu, prezentovat produkty, služby, vize. Event marketing nezahrnuje pouze komunikaci externí, ale také interní v rámci společnosti.
                                                                                                                           převzato z  http://cs.wikipedia.org/wiki/Event_marketing

Literatura:

Šindler, Petr. Event marketing: jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada, 2003. 236 s. Manažer. ISBN 80-247-0646-6.

Erber, Sigrun. Eventmarketing: erlebnisstrategien für Marken. Landsberg am Lech: mi-Fachverlag, Redline, ©2005. 331 s. ISBN 3-636-03051-5.

Nízka, Helena. Aplikovaný marketing. 1. vyd. Bratislava: Iura edition, 2007. 198 s. Ekonómia; 220. ISBN 978-80-8078-157-6.

Lattenberg, Vivien. Event, aneb, Úspěšná akce krok za krokem: příručka pro organizátory. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 257 s. ISBN 978-80-251-2397-3.

Frey, Petr. Marketingová komunikace: nové trendy 3.0. 3. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2011. 203 s. ISBN 978-80-7261-237-6.

Hesková, Marie a Štarchoň, Peter. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 1. vyd. V Praze: Oeconomica, 2009. 180 s. ISBN 978-80-245-1520-5.

Knight, Peter. Vysoce efektivní marketingový plán: 15 kroků k úspěchu v podnikání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 141 s. Manažer. Marketing. ISBN 978-80-247-1999-3.

Kotler, Philip. 10 smrtelných marketingových hříchů: jak je rozpoznat a nespáchat. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 139 s. ISBN 80-247-0969-4.

Kotler, Philip a Armstrong, Gary. Marketing. Praha: Grada, ©2004. 855 s. Expert. ISBN 80-247-0513-3.

Kotler, Philip et al. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Vysekalová, Jitka a Mikeš, Jiří. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 208 s. Marketing. ISBN 978-80-247-3492-7.

Boučková, Jana a kol. Marketing. Praha: C.H. Beck, 2003. 432 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-577-1.

Karlíček, Miroslav a Král, Petr. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.

Pelsmacker, Patrick de, Geuens, Maggie a Bergh, Joeri van den. Marketingová komunikace. Praha: Grada, ©2003. 581 s., [16] s. příl. Expert. ISBN 80-247-0254-1.

Baloušek, Vít. Žijte a myslete kreativně: deset klíčů k reklamě, která zaujme. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 240 s. ISBN 978-80-251-2954-8.

Saget, Allison. The event marketing handbook: beyond logistics and planning [online]. Chicago, Ill.: Dearborn Trade Pub., a Kaplan Professional Company, 2006 [cit. 2012-11-08]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/vsep/Doc?id=10104125.  -  elektronická kniha

Závěrečné práce - elektronický zdroj

Vančurová, Vendula. Využití event marketingu v marketingovém programu. Praha, 2009. Vedoucí práce Marie Hesková.

Baumann, Jan. Event marketing a jeho místo v rámci nových směrů marketingových komunikací. Praha, 2008. Vedoucí práce Jiří Mikeš.

Nováková, Jana. Event marketing. Praha, 2009. Vedoucí práce Bohumír Štědroň.

Hortová, Edita. Produkce event marketingu. Praha, 2009. Vedoucí práce Jitka Černá.

Martinková, Anna. Event marketing. Praha, 2010. Vedoucí práce Oldřich Vávra.

Bártová, Tereza. Event marketing jako nástroj marketingové komunikace a jeho využití v B2B praxi. Praha, 2011. Vedoucí práce Marcela Zamazalová.

Topičová, Markéta. Využití event marketingu jako součásti marketingové komunikace společnosti. Praha, 2012. Vedoucí práce Petr Král.

Špinlerová, Pavla. Event marketing. Praha, 2012. Vedoucí práce Marcela Zamazalová.

Pirunčíková, Jana. Event marketing v komunikační strategii firmy. Praha, 2012. Vedoucí práce Marie Hesková.

Periodika

např. Trend marketing, Direct marketing, European Journal of Marketing, Event and Promotion

Souborný katalog VŠE - http://library.vse.cz

Jednotná informační brána - www.jib.cz

Elektronické informační zdroje  dostupné na VŠE  -  http://www.vse.cz/zdroje/ - pokud jste studentem VŠE nebo externím uživatelem knihovny VŠE

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2014 11:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu