Elektrické vedení v blízkosti rodinného domu

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaká je přípustná vzdálenost pro umístění sloupu elektrického vedení v blízkosti RD. Sloup máme umístěn 40cm od RD. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
domníváme se, že by bylo lepší, abyste se obrátili na odborníky na tuto problematiku a sice např. stavební techniky nebo pracovníky v energetickém průmyslu.  Zákon 458/2000 sb. stanovuje tzv. ochranné pásmo, viz níže, které ale spíše určuje ochranu opačnou a sice ochranu energetického zařízení než ochranu domu. Jde ale také o to, zda na tom místě byl napřed váš rodinný dům nebo sloup elektrického vedení. V každém případě je asi potřeba před zahájením stavby nějaký souhlas se stavbou v blízkosti domu nebo v blízkosti sloupu.
§ 46
Ochranná pásma
(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.

(2) Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

(3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace       7 m,
2. pro vodiče s izolací základní        2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení  1 m,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m,
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
e) u napětí nad 400 kV  30 m,
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence     1 m.

(4) V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

(7) Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny.

(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, ...

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458

Předpis č. 458/2000 Sb.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Ze dne  28.11.2000 Částka  131/2000
Platnost od     29.12.2000
Účinnost od     01.01.2001

Informace k problematice od různých lidí, chat:
Otázka: Je nějaká minimální vzdálenost domu od vn vedení na soukromém pozemku?
Odpověď: záleží na roku zhotovení,  proto kontaktujte distributora el. energie, kterému vedení patří viz § 98 zákona 458/2000 Sb.
Ochranná pásma, stanovená dle dřívějších předpisů a výjimky z ustanovení o ochranných pásmech, udělené dle dosavadních předpisů, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona .

Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení ochranného pásma.
od 1.1.1958 platil  zákon 79/1957Sb
od 1.1.1995 platil  zákon 222/1994Sb
od 1.1.2001 platí   zákon 458/2000Sb

1. V zákonu 79/1957  chybí konkrétní zmínka o šíři ochranného pásma. Na tento zákon navazuje 2. 80/1957,  kde je uvedeno pásmo pro vn 10 m 3. Toto pásmo je v 153/1961 v lesních průsecích zmenšeno na 7 m. Ovšem mimo les platí pořád těch 10 m.

4. pak nastupuje 222/1994, kde je již uvedeno oněch 7 m obecně a platí i 5. v nyní platném 458/2000 http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11020.0.html 

Na hranici pozemku mám sloup vn 22kV a vedení jde paralelně s hranicí pozemku.
Vím, že dle zákona existuje ochranné pásmo 10 nebo 7 metrů, měřené od krajního vodiče.
Otázka: Jak určit ochranné pásmo?
Odpověď:
Napište žádost na příslušný RZ s popisem stavby, s postupem stavění a údržby, ev. zachování přístupu k jejich zařízení. Také by vám mohli sdělit typ vedení, resp. rozměry konzol daného stožáru, abyste mohl dispozičně vycházet z osy sloupu.
Jejich vyjádření musíte mít.

Na závěr: Existuje druh vzdušného vedení vn s pracovní izolací a tam je potom ochranné pásmo 2m.

Řešíme osazení rodinného domu na pozemku, po kterém přechází neizolované vrchní vedení nn. Nemohu v normě najít tyto vzdálenosti vedení nn od:
nepochůzné střechy,
otevíratelného střešního okna,
okno, které je osazeno v obvodovém zdivu.
Odpověď:

V současné době neexistuje předpis nebo norma ČSN, které by řešily otázku vzdáleností elektrických venkovních vedení nn od uvedených ploch a předmětů. Tuto otázku řeší v současné době PNE 33 3301 (Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně). Nemáte-li tuto normu k dispozici, doporučujeme držet se vzdáleností, které byly předepsány do roku 2007 v ČSN 33 3301:1997 (Stavba elektrických venkovních vedení se jmenovitým napětím do 52 kV) - tato norma byla zrušena z důvodu zavedení souboru EN 50423 (Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně).
Podle ČSN 33 3301: 1997 pro vzdálenosti holých vodičů platí:
A. Vzdálenosti od neschůdných částí budov a konstrukcí jsou dány podle obr. 1 1. vodorovně a = 1/100 vzdálenosti mezi místem přiblížení a nejbližší podpěrou, nejméně však 0,15 m, u vodivých budov a konstrukcí nejméně 0,35 m, u okapů a okapových svodů nejméně 0,15 m; 2. vzdálenost b = 0,6 m (při kontrole výpočtem) nebo b = 1 m (za obvyklých teplot při montáži bez kontroly výpočtem), u přípojek a připojených budov stačí vzdálenost b = 0,6 m (za obvyk­lých teplot bez kontroly výpočtem).

B. Vzdálenosti od schůdných částí budov a konstrukcí jsou dány podle obr. 2 1. vodorovně a = 2 m; 2. svisle b = 3 m (jsou-li vodiče nad objektem) nebo b = 2 m (jsou-li pod ním -např. pod balkonem).
Kontrolu výpočtem není třeba dělat, není-li rozpětí pole v místě přiblížení větší než 20 m nebo není-li místo přiblížení od závěsu ve větší vzdálenosti než 1/10 rozpětí.
Od vnějšího horního okraje okenního otvoru alespoň 0,2 m, od postranních okrajů alespoň 0,5 m, pod oknem alespoň 1 m. Od těchto vzdáleností je možné odečíst hloubku uložení okenního rámu od venkovní stěny. Vodiče nemají být před oknem. Je-li to nevyhnutelné, musí být vzdáleny alespoň 2 m.

Tam, kde vzhledem k okolnostem je nebezpečí nahodilého dotyku při normálním používání objektu, je třeba uvedené vzdálenosti přiměřeně zvětšit.
Tam, kde tyto vzdálenosti nelze zvětšit, popř. vodiče chránit polohou, je nutné použít izolované vodiče nebo závěsné kabely.

http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/otazky-a-odpovedi-z-elektrotechnicke-praxe--10638

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2015 10:56

Martin píše:
Pondělí 29.02.2016 21:11
Dobry den, zajimala by me jedna situace. Chci stavet na zahrade vinny sklep. Na zahrade se nachazi i el. stanice. Kvuli prostoru by mi stavba zasahovala do ochranneho pasma. Tudiz bych nedodrzel pasmo 7 metru. Sklep bude kompletne pod zemi. Je mozne na toto udelit vyjimku a stavet i v ochrannem pasmu?
PSK - admin píše:
Středa 02.03.2016 08:41
Dobrý den,
ve výše uvedeném platném zákoně je mimo jiné uvedeno:
(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, ..
Pro udělení výjimky ze zákona by tedy bylo třeba sehnat povolení vlastníka příslušné elektrostanice (např. ČEZu).
V případě nejasností doporučujeme obrátit se, klidně i telefonicky, na příslušný Stavební úřad, či rovnou na vlastníka.
Odkazy na internetové diskuze, které Vám mohou být užitečné:
http://www.svepomoci.cz/sta[…]-nad-pozemkem-vn-22-kv.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9373.0.html
http://www.ceskestavby.cz/[…]/ochranne-pasmo-vn-448.html
Michal Kadanik píše:
Pondělí 03.10.2016 09:04
Dobry den,

 rad bych se zeptal na situaci kdy mam postel v podkrovi pod beznym el.vedenim 5 dratu (zaizolovanych kvuli stavbe).
Muze to mit nejaky negativni vliv rekneme zdravotni?Postel je vzalena cca 2m.

Predem moc dekuji za odpoved Kadanik
PSK - admin píše:
Čtvrtek 06.10.2016 19:00
Dobrý den,

otázka, v jaké míře je elektromagnetické pole škodlivé pro zdraví člověka je stále velmi diskutovaná.
ČR nicméně přijala hygienické limity na doporučení Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením.

„Faktem je, že v komunálním prostředí, kde se zdržuje obyvatelstvo (domácnosti, ulice, letiště, …), je expozice elektromagnetickému poli velmi nízká[4]. Běžné domácí elektrické přístroje generují pole dosahující nejvýše zlomků procent ze zdravotních limitů. I tolik obávané základnové stanice pro mobilní telekomunikace generují pole, které již ve vzdálenosti asi 10 m bezpečně splní zdravotní limity.“

Dle těchto mezinárodně uznávaných hygienických limitů a jejich výkladu by pobyt v blízkosti elektrického vedení neměl být zdraví škodlivý.

Doporučujeme si přečíst článek na Wikipedii, kde se dozvíte více.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrosmog
marie suchá píše:
Středa 12.07.2017 11:34
Dobrý den,
velice by mne zajímala přípustná vzdálenost betonového sloupu el. vedení od komunikace III. třídy. Nikde nemohu najít konkrétní odpověď. Děkuji za pomoc. Suchá
PSK - admin píše:
Pátek 14.07.2017 16:27
Dobrý den,
na Váš dotaz nelze s přesností odpovědět, neboť záleží na velikosti napětí el. vedení, které betonový sloup nese. Od něj se určuje tzv. ochranné pásmo. V některých případech lze udělit výjimku vlastníkem vedení, často záleží na postoji správce komunikace a vlastníků všech pozemků nebo staveb, na které ochranné pásmo vedení zasahuje. Distributor vedení na svých stránkách uveřejňuje tzv. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení, viz http://www.cezdistribuce.cz/[…]/cinnosti-v-ochrannych-pasmech.html.

Můžete se zkusit obrátit na Národní technickou knihovnu nebo odborné pracovníky z stavebního oddělení městského úřadu, kteří disponují podrobnějšími normami. Po bližší konkretizaci stavební situace by Vám mohli pomoci se zjištěním přesnějších čísel.

Dohledali jsme také diskuzi na podobné téma: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14243.0.html.
Václav píše:
Pondělí 31.07.2017 08:48
Dobrý den,

v příloze č. 3 (v bodě 5) vyhl. č. 23/2008 je uvedeno následující:

Stavba a nástupní plocha pro požární techniku se umisťuje a navrhuje mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace16) takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo.

 Nevíte prosím, kterých staveb se toto ustanovení týká? Lze tedy vůbec do ochranného pásma VN bez izolace umisťovat nějaké stavby?
PSK - admin píše:
Úterý 08.08.2017 15:29
Dobrý den, odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Peter Mlynarčík píše:
Pondělí 05.03.2018 09:19
Dobrý deň,
mám zaujem o kupu stavebného pozemku v ČR. Cez pozemok vedie elektrické vedenie, zhruba j jednej tretine pozemku. Chcel by som sa týmto opýtať aké je ochranné pásmo pre stavbu RD.
vopred ďakujem za odpoveď.
PSK - admin píše:
Středa 07.03.2018 14:53
Dobrý den,

jelikož píšete pouze o elektrickém vedení obecně, nespecifikujete ho, nikoliv o napětí, které ve vedení vzniká, tak Vám přeposíláme celý paragraf 46 energetického zákona 458/2000 Sb.: http://www.zmenyzakonu.cz/zakon.aspx?id=34526 Sám můžete posoudit, která kategorie se Vás týká.
Pavel Řehák píše:
Úterý 03.09.2019 09:11
Dobrý den mám dotaz. U rodinného domu mám na dvou držácích cca 30cm od baráku vedeny dráty nízkého napětí. Potřeboval bych je zaizolovat protože se memohu dostat na opravu okapu( (ohrožení života),ten je zkorodovaný, voda mi teče po baráku a následně v domě vznikají zdraví nebezpečné plísně. Tak se chci optat kdo mi zajistí zaizolování.Děkuji
PSK - admin píše:
Středa 04.09.2019 09:21
Dobrý den,

zkuste se prosím podívat na tento odkaz https://www.cezdistribuce.cz/[…]/zadost-o-izolaci-vedeni.html . Máte, zde uvedené údaje, které je třeba v žádosti uvést. A také kdy, bude možné požadovaný úkon provést. Jedná se o žádost o izolaci vedení k ČEZu.

Případně se můžete obrátit na firmu Eon. Tento odkaz Vás dovede k formuláři k žádosti o zaizolování https://www.eon.cz/[…]/izolace-vedeni. Máte, zde uvedené instrukce k poslání formuláře. A na tamto druhém odkazu máte samotný formulář https://www.eon.cz/[…]/file.
Helena Ševčíková píše:
Čtvrtek 05.03.2020 19:52
Dobrý den,firma eon bude překládat sloupy elektrického vedení a navrhované místo se nachází před okny našeho domu asi 50cm od domu a asi ani ne 20cm od okapu.Je to možné, že to nám před okno mohou přeložit?Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Středa 11.03.2020 08:44
Dobrý den,
odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Miriam píše:
Pátek 19.05.2023 20:54
Dobrý den, ochranné pásmo VN 22kV zasahuje asi 10m do stavebního pozemku. Je možné na ploše pozemku, který je v ochranném pásmu postavit skleník, bazén , kovaný plot ? Předpokládám , že běžné zahradní úkony nejsou tímto OP VN omezeny. Děkuji za Vaši odpověď
PSK - admin píše:
Pondělí 22.05.2023 12:57
Dobrý den,
podle informací, které jsme nalezli na stránkách společnosti ČEZ, není mj. možné v ochranných pásmech „provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce; zřizovat stavby, či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení… ; provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Zdroj: https://www.cezdistribuce.cz/[…]/cinnosti-v-ochrannych-pasmech

Přehled ochranných pásem nadzemního vedení vysokého napětí:

-u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace – pásmo 7 m;
-pro vodiče s izolací základní – pásmo 2 m;
-pro závěsná kabelová vedení – pásmo 1 m;
-u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně,
-pro vodiče bez izolace – pásmo 12 m;
-pro vodiče s izolací základní – pásmo 5 m;
-u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně – pásmo 15 m,
-u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně – pásmo 20 m,
-u napětí nad 400 kV – pásmo 30 m,
-u závěsného kabelového vedení 110 kV – pásmo 2 m,
-u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence – pásmo 1 m.
Zdroj: https://www.homeincube.cz/pozor-ochranna-pasma-pozemku/

V případě, že dojde k zemním pracím v ochranném pásmu, je situace jednoznačná a je třeba žádat o povolení vlastníka nebo provozovatele.
„Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.“
Zdroj: https://cuni.cz/UK-7297-version1-cez2.pdf
Domníváme se, že s ohledem na fakta uvedená výše, by bylo vhodné jakoukoli stavbu na pozemku dotčeném ochranným pásmem konzultovat s vlastníkem nebo provozovatelem. Můžete se také poradit na obecním úřadě nebo s odborníkem v oboru.

Další zdroje:
* https://cuni.cz/UK-7297-version1-cez2.pdf
* https://www.eru.cz/[…]/r04720.pdf
* https://www.novinky.cz/clan[…]hrozi-velke-pokuty-40086783
* https://www.svepomoci.cz/[…]/2575-elektricke-vedeni-nad-pozemkem-vn-22-kv
* https://www.cezdistribuce.cz/[…]/cinnosti-v-ochrannych-pasmech
Jolanta Janulíková píše:
Čtvrtek 15.06.2023 16:04
Dobrý den. Koupila jsem rodinný dům, který potřebuje rekonstrukci střechy. Na štítové straně je vedeno el. vedení na dvou konzolách vzdálené
od hrany střechy cca 40 cm. tyto konzoly byly namontovány při stavbě tohoto domu snad v sedmdesátých letech. S těchto konzol je připojen můj dům a sousedův dům. po zahájení rekonstrukce střechy bylo zjištěno, že tyto konzole jsou v havarijním stavu a mohou se zřítit, což může vést také k ohrožení zdraví a života. Mám tedy dotaz, jestli je to záležitost, kterou má řešit distributor sítě úpravou vedení /postavení sloupu/ ze kterého by byl připojen opět můj dům a taktéž sousedův dům, protože nyní slouží můj dům jako sloup pro připojení sousedova domu. Následně mohou my přeložku vedení účtovat, nebo je to věc distributora. Ještě jednou- jedná se o havarijní stav. Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pátek 16.06.2023 13:00
Dobrý den,

popisujete již velmi specifickou situaci, kterou by bylo nejvhodnější řešit přímo s dodavatelem energie, resp. majitelem/provozovatelem zmiňované konzole nebo s obecním/městským úřadem. V rámci naší služby Vám můžeme poskytnout spíše obecnější informace. O síť by měla dle občanského zákoníku (§ 1267) pečovat provozovatelská entita, tedy byste ji patrně měla vyrozumět o stavu konzole a řešit s ní její opravu. Ovšem pohled do internetových diskuzí a článků na toto téma přináší rozdílné zkušenosti i návrhy, jak postupovat; s konkrétními kroky by Vám tak měl určitě poradit specialista na tento obor.

Ze zkušeností, které jsou k dohledání ve volně dostupných článcích, je zřejmé, že rekonstrukce konzole elektrického vedení provází poměrně komplikovaný proces od stavebního povolení po samotnou rekonstrukci či stavbu sloupu jako náhrady konzole. V odkazech níže naleznete detaily o konkrétních případech rekonstrukcí konzolí.

Zdroje:
Zákonu č. 89/2012 sb., občanský zákoník: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
Zákon č. 458/2000 sb., energetický zákon: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458
https://frankbold.org/[…]/musim-strpet-na-svem-pozemku-elektricke-vedeni
https://www.svepomoci.cz/cl[…]ho-vedeni-od-cez-distribuce
https://www.denik.cz/ekonom[…]budete-platit-20180823.html
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu