Druhopis a stejnopis

Text dotazu

Dobrý den,
čtu si vaši odpověď na otázku druhopis a stejnopis.V odpovědi uvádíte vysvětlení stejnopisu a pak píšete o opisu. Druhopis je tedy prosím co? Řešíme to teď ohledně vysvědčení a nemůžeme se shodnout. Dříve tam bylo uvedeno druhopis. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, druhopis je jeden ze dvou úplně stejných exemplářů. O vysvětlení se pokouší příspěvek v periodiku Naše řeč, viz níže:

Druhopis, čistopis

 (J. H.) ... Druhopisem se myslí jeden ze dvou (nebo několika) úplně stejných exemplářů listiny nebo spisu, z nichž je každý stejně originálem, tedy nikoli opisem (bývá tomu tak na př. při smlouvách; zúčastněné strany dostanou každá po jednom exempláři smlouvy). Slovo čistopis (t. j. opis na čisto) je utvořeno způsobem obdobným. Prof. Zubatý o něm sice v NŘ. 10, 1926, 84 prohlásil, že je to >nádenický výrobek< (to ostatně stejnou měrou lze říci i o slovech prvopis, druhopis, neboť i to jsou útvary velmi hrubé), přes to však třeba uznati jeho potřebnost. Kancelářská terminologie se bez něho asi neobejde a lepší náhrady, která by byla stejně stručná, za ně nemáme.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 6-7, s. 216

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2854 

 

Prvopis (originál) je listina, která obsahuje authentický záznam, včetně originálních prvků dosvědčujících pravost projevu vůle (povinně podpisu, v některých případech i razítka, příp. pečeti).

Druhopis je listina odvozená od prvopisu, od nějž se obsahem neliší, avšak její pravost není osvědčena authenticky jako na prvopisu, ale jiným zákonem předepsaným způsobem (např. u úředně ověřeného opisu vyznačením doložky o shodě opisu s originálem). S výjimkou směnek, šeků, bankovek, cenin, úředních průkazů a dalších specifických listin mají prvopisy a druhopisy stejnou platnost a důkazní sílu a lze je použít stejným způsobem.

Opis (kopie) je listina stejného obsahu jako prvopis. Nemá-li žádné authentisační prvky, hovoříme o prosté kopii, je-li shoda s originálem ověřena doložkou o vidimaci, používá se termínu úředně ověřený opis (jenž je, jak bylo vysvětleno shora, druhopisem).

Výpis je opis, který obsahuje pouze část záznamu originální listiny (např. výpis z obchodního rejstříku).

Stejnopis (exemplář, angl. counterpart) je jedno ze shodných vyhotovení prvopisu nebo druhopisu. "Stejnopis rozsudku/usnesení" zasílaný soudem stranám řízení je formálně stejnopisem druhopisu, naopak správní úřady až do účinnosti nového správního řádu (1. ledna 2006) obvykle stranám zasílaly stejnopisy prvopisů. Stejnopis je regulován např. v § 64 odst. 1 a 2 směnečného řádu: "Směnku lze vystavit ve dvou nebo více stejnopisech. Tyto stejnopisy musí být v textu listiny číslovány, jinak platí každý stejnopis za zvláštní směnku."

 

Na ukázku př.:

Právní předpisy:

                zákon č. 561/2004 (školský zákon) § 28, odst. 8

                vyhláška č. 223 z 30. května 2005 "O některých dokladech o vzdělání"

                ve znění předpisu 489/2006 Sb.

 

1.            Stejnopis vysvědčení se vydává obvykle za ztracené (poškozené) vysvědčení. Je to opis prvopisu (nad slovem vysvědčení se uvede text DRUHOPIS).

2.            Opis vysvědčení je kopie vystavená na základě předloženého originálu.

3.            Stejnopis a opis vysvědčení se vydává na základě písemné žádosti podepsané žadatelem a adresované na ředitelství školy.

...

(Směrnice jedné české školy...)

 

Několik odkazů k problematice:

Zdroj z internetu: www.iss.pb.cz/file.php?obrid=3 http://www.sosunicov.cz/Opisy_vysvedceni.pdf

 

Vysvětlivky konkrétně k vysvědčením:

. Stejnopisem vysvědčení rozumíme opis prvopisu s využitím údajů v třídním výkazu či maturitním protokolu.

. Opisem rozumíme kopii vysvědčení provedenou na základě předloženého originálu. Opatřuje se otiskem razítka, jménem, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila, a datem vydání opisu.

https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/druhopis-a-stejnopis

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.09.2018 12:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu