druhopis a stejnopis

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi druhopise a stejnopisem, týkající se vysvědčení /ročníkové či maturitní/.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pod pojmem stejnopis se uvádí: Shodné listiny. Dříve se místo pojmu "dva stejnopisy" užíval pojem "originál s jednou kopií".

Jinak - opis je kopie prvopisu (třeba vysvědčení). Opis se vydává jako kopie (může to být i fotokopie) předloženého prvopisu a opatřuje se otiskem razítka, jménem, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila, a datem vydání opisu.

Stejnopis se vyhotovuje na příslušném tiskopisu platném v době vydání prvopisu, popřípadě není-li k dispozici tento tiskopis, vyhotoví se stejnopis na jiném vhodném tiskopisu. Pokud nelze opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem „v. r.“. Pokud nelze opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se na stejnopisu namísto tohoto otisku zkratka „L. S.“. Na stejnopis se připojí doložka „Tento stejnopis souhlasí s prvopisem“. K doložce se uvedou tyto náležitosti: jméno, příjmení, podpis ředitele, která stejnopis vydala, otisk razítka a datum vyhotovení stejnopisu. V případě, že se stejnopis vyhotovuje na více samostatných listech, opatří se doložkou a náležitostmi každý list stejnopisu.

Zdroj z internetu: www.iss.pb.cz/file.php?obrid=3

 

Jako příklad lze použít také zdroj z internetu, viz níže, (správnost ale neověřujeme):

http://www.sosunicov.cz/Opisy_vysvedceni.pdf

SMĚRNICE Č. 1 PRO VYDÁVÁNÍ STEJNOPISŮ A OPISŮ VYSVĚDČENÍ Na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 28, odst. 8, v platném znění a vyhlášky č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, v platném znění, vydávám následující směrnici:

1. Stejnopis vysvědčení se vydává obvykle za ztracené (poškozené) vysvědčení. Je to opis prvopisu, nad slovem vysvědčení se uvede text DRUHOPIS.

2. Opis vysvědčení je kopie vystavená na základě předloženého originálu.

3. Stejnopis a opis vysvědčení se vydává na základě písemné žádosti podepsané žadatelem.

4. Žádost lze zaslat i elektronickou poštou (e-mailem) a podepsat při převzetí vysvědčení.

5. V žádosti uvede žadatel jméno a příjmení (za studia a současné), třídu, rok a případně i třídního učitele.

6. Za stejnopis (opis) vysvědčení stanovuji poplatek ve výši ...

7. Poplatek je třeba uhradit v hotovosti v kanceláři školy.

8. Vydání stejnopisu se uvede v příslušné dokumentaci.

9. Termín pro vyřízení žádosti je minimálně 2 dny.

10. Směrnice nabývá účinnosti dne 10. září 2012.

Vysvětlivky:

· Stejnopisem vysvědčení rozumíme opis prvopisu s využitím údajů v třídním výkazu či maturitním protokolu. Vyhotovuje se na tiskopisu platném v době vydání prvopisu. Není-li tento tiskopis k dispozici, vyhotoví se na jiném vhodném tiskopisu. Vydání stejnopisu se poznamená v příslušné dokumentaci školy. Pokud nelze opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem v.r. Pokud nelze opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se místo něj zkratka „L.S“. Na stejnopis se připojí doložka „Tento stejnopis souhlasí s prvopisem“. K doložce se uvede jméno, příjmení a podpis ředitelky školy, otisk razítka a datum vyhotovení stejnopisu.

· Opisem rozumíme kopii vysvědčení provedenou na základě předloženého originálu. Opatřuje se otiskem razítka, jménem, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila, a datem vydání opisu.

 

Pokud byste potřebovala další upřesnění, doporučujeme oslovit nějakou právnickou poradnu, třeba i na internetu.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.12.2013 10:55

PeCa píše:
Středa 21.04.2021 09:39
Trochu zavádějící...
Je třeba rozlišovat, zda jde o stejnopis podle Archivního zákona nebo třeba podle Správního řádu.
Podle Archivního zákona (obecný předpis) je stejnopisem jen shodný dokument se stejným podepisujícím (nezáleží na formě vlastnoruční nebo elektronický podpis). Je-li autentizace provedena někým jiným (a třeba doplněno "v. r.") jde o druhopis.
Podle např. Správního řádu (speciální předpis) se ve správním řízení za prvopis označuje i druhopis podle Archivního zákona.
Naši zákonodárci jednotnost terminologie moc neřeší...
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu