Dopady zahraničně obchodní politiky EU na hospodářství rozvojových zemí

Text dotazu

Dopady zahraničně obchodní politiky EU na hospodářství rozvojových zemí – výběr litarutury.

Odpověď

Posílám výběr možné literatury a dalších zdrojů k vaší práci Dopady

zahraničně obchodní politiky EU na hospodářství rozvojových zemí. V závěru

je abstrakt diplomové práce z univerzity v Hradci Králové, kde je uveden

seznam další literatury.

Bakalářské, diplomové a dizertační práce - elektronický zdroj: přístup k

plným textům ze souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz), ze stránek

školy (pro studenty -  Vysokoškolské kvalifikační práce nebo z isisu

(Závěrečné práce na VŠE)

Jiránková, Karolína: Nové způsoby boje proti chudobě v rozvojových zemích.

Matoušková, Martina: Postavení rozvojových zemí ve světové ekonomice.

Haničáková, Petra: Rozvojová pomoc: problémy a efektivnost.

Merunková, Jaroslava: Studie dopadu protekcionistických politik vyspělých

zemí na ekonomiky rozvojových zemí.

Pecháček, Jaroslav: Implementace Pařížské deklarace o efektivitě rozvojové

pomoci  politických dárců

Pořízová, Adéla: Zaměření rozvojové politiky vůči zemím Východoafrického

společenství (EAC)

Ševčíková, Kateřina: Rozvojová politika EU.

Němečková, Tereza: Rozvojová politika EU - nové přístupy a směry.

Svoboda, Štěpán: Rozvojová politika EU: dimenze a světový kontex.

Knihy, skripta: v prvním odstavci jsou knihy a skripta volná k vypůjčení (

zatím jsou blokována na moje jméno, pokud budete mít o některá zájem

napište, připravím je pro vás), ve druhém odstavci jsou prameny dostupné

pouze ve studovně (vyhledáváte podle hřbetního štítku - např. 339.9ADA - v

regálu ve studovnách)

Cihelková, Eva: Perspektivy ekonomických vztahů EU se středomořskými

partnery. VŠE 2001.

Cihelková, Eva: Vztahy EU se zeměmi Latinské Ameriky: nárys adaptační

strategie ČR před a po vstupu do EU. VŠE 2000.

Adamcová, Lenka: Rozvojová ekonomika: vybrané problémy II. VŠE 2002.

EU Food Aid and Food security programme. Towards recipient country

ownership of food security. Luxemburg 2000.

Chudoba a bohatství v současném světě. Sborník z konference. Plzeň 2006.

Logan, B. I.: Globalization, the Third World State and Poverty- Alleviation

in the Twenty-First Century. 2002.

The european community´s development policy. Brusel 2000.

OECD Global Forum on Competition 2006.

Mallon, Richard D.: The new missionaries. Memoirs of a foreign adviser in

less-developed countries. Harvard Univerzity Press 2000.

Jelínek, Petr: Rozvojová politika EU. Praha, Ústav mezinárodních vztahů

2003.

Adamcová, Lenka: Úvod do rozvojových studií. VŠE 2006. - 339.9ADA,

Sc29015/2

Norberg, Johan: Globalizace.Praha 2006. - 316.4NOR, F194367

Trade-Related Assistance. What do recent evaluations tell us? OECD 2007.

OECD339.9P, F196907

Staying Competitive in the Global Economy. Moving up the value chain. OECD

2007. - OECD339.9B, E43816

Mold, Andrew: EU development policy in a changing World. Challenges for the

21st century. Amsterdam Univerzity Press 2007. - 339.9MOL, F197521 - EDS

Poverty and the WTO. Impacts of the Doha Development Agenda . Palgrave

Macmillan - World Bank 2006.

World Investment Report 2006. OSN 2006

Trade and Development report 2006. OSN 2006.

Internetové zdroje:

http://nb.vse.cz/icre/books/sb-022/08.pdf

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rozvojova-spoluprace-cr/ceska-republika-a-rozvojova-politika/1001674/9367/

http://theses.cz/id/yl9vaq/

http://ec.europa.eu/news/external_relations/080526_1_cs.htm

http://www.enviwiki.cz/wiki/Rozvojov%C3%A1_politika_EU

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1065

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/instituce-evropske-unie-a-politika/1000521/20070/

http://www.euroskop.cz/680/sekce/obchodni-politika-eu/

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=25

http://www.rozvojovka.cz/index.php?id=204

http://www.europeum.org/disp_article_text.php?aid=743

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Regional_policy.pdf

http://www.mpo.cz/dokument7754.html

http://www.osn.cz/

http://www.un.org/

http://www.oecd.org/

http://www.euroskop.cz/

http://ec.europa.eu/index_cs.htm

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.worldbank.org/

Rozvojová politika EU v Africe

      Diplomová  práce  se  zabývá  rozvojovou  politikou  Evropské  unie v

Africe.  Evropská  unie  si  plně  uvědomuje svoji klíčovou roli ve světové

ekonomice  a politice, a proto je největším poskytovatelem rozvojové pomoci

na  světě.  Rozvojová  pomoc je aktuální především v souvislosti se vznikem

nových  bezpečnostních  témat, tj. zejména v důsledku konfliktů mezi státy,

společnostmi   či   uvnitř  samotných  společností  v  panregionu.  Spojení

finančních  zdrojů  v  rámci  EU je jednou z cest ke společnému cíli. Tímto

cílem  je  zejména  zajištění  stability,  spolupráce a rozvoje v afrických

zemích.

      Cílem   diplomové  práce  je  analyzovat  rozvojovou  politiku  EU  v

afrických  zemích z hlediska vývoje, aspektů a nástrojů, přičemž důraz bude

kladen  na  rozbor  pozitivních  či negativních dopadů rozvojové politiky a

rovněž   z   nich  vyplývajících  nových  možností  směřování  nebo  řešení

současných  problémů.  Cíle  práce  je  po  stránce  metodologické dosaženo

obsahovou  analýzou  dokumentů  a  také  následnou  komparací  teoretických

koncepcí.

      V   první  teoretické  části  práce  autor  pomocí  obsahové  analýzy

dokumentů představí jednotlivé aspekty, nástroje, výsledky a vize rozvojové

politiky  Evropské  unie  a také stanoví výzkumná kritéria pro komparaci. V

rámci  této části práce bude reflektována také pozice ČR v rozvojové pomoci

EU.  V  druhé  empirické  části práce budou zjištěné poznatky komparovány s

myšlenkami  předních  světových  odborníků  na rozvojovou problematiku či s

koncepcemi mezinárodních organizací, přičemž na konci práce autor neopomene

rozvést  zjištěné  výzkumné  výsledky  a  rovněž  je konfrontovat s reálným

stavem věci.

      Literatura:

      Holland,  Martin.  2002.  The  European  Union  and  the  Third Word.

Basingstoke: Palgrave.

      Cosgrove-Sacks,  Carol.  2001. Europe, Diplomaty and Development: New

Issues in EU Relations with Developing Countries. Basingstoke: Palgrave.

      Adedeji,  Adebayo. 2004. African Development and Governance Strategie

in the 21st Century: Looping Back to Move Forward. London: Zed Books.

      Jelínek, Petr. 2003. Rozvojová politika Evropské unie. Praha: ÚMV.

      Eeckhout, Piet. 2005. External Relations of the European Union. Legal

and Constitutional Foundations. Oxford: Oxford University Press.

      Landes,  David. 1999. The Wealth and Poverty of Nations. W. W. Norton

& Company.

      Evropská  komise.  2005.  Globální hráč: Vnější vztahy Evropské unie.

Lucemburk.

      European  Communities.  2006.  European  Union  strategy  for Africa.

Luxembourg.

      Yamazawa,  Ippei.  2000.  Developing  Economies  in  the Twenty-First

Century:  The  Challenges  of Globalization. Chiba: Institute of Developing

Economies.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 10:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu