Domácí násilí, psychické týrání

Text dotazu

Srdečně vás zdravím,

Chtěl bych vás požádat o zjištění definice domácího násilí z hlediska práva a zákoníku a případně jestli je, z právního hlediska, nějak definované citové a psychické týrání, hlavně dětí, v domácnosti.

Dále, by mě zajímalo, co je potřeba, aby mohl být případný domácí násilník usvědčen..

Informace sháním pro svoji školní práci, předem mockrát děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

k tématu domácího násilí se nám podařilo vyhledat níže uvedené informace:

 

Existence domácího násilí byla v ČR dlouhou dobu vnímána jako soukromá záležitost, až postupem času společnost přijala skutečnost, že domácí násilí je jev, který má celospolečenský dopad a začala se tímto problémem právně zabývat. V platném českém právu nebyl do roku 2007 pojem domácí násilí vůbec definován.

 

Právní rámec problematiky domácího násilí zakotvuje tři pilíře pomoci (Policie ČR, intervenční centra a soudy, které rozhodují ve věcech civilních) a je tvořen těmito zákony:

 

* zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

* zákon č. 135/ 2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím

* zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

* zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník

* zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

* zákon č. 359/ 1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

Výklad slova Týrání podle Trestního zákoníku §199

 

Týrání = "soudní praxe pod tímto pojmem rozumí zlé nakládání s osobou, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, která tato osoba pociťuje jako těžké příkoří (může jít o bití, pálení či jiné tělesné poškozování, ale i psychické a sexuální násilí, vydírání nebo zneužívání, vyhrožování, nucení k ponižujícím úsluhám, k žebrotě nebo činnostem, které týranou osobu neúměrně fyzicky nebo psychicky zatěžují apod.)" (http://www.domacinasili.cz/pravni-uprava/trestni-zakonik-tyrani-osoby-zijici-ve-spolecnem-obydli-199/)

 

Pro domácí násilí je charakteristické:

 

* opakovanost

* postupný nárůst intenzity

* jasné role

* soukromí

 

Co se týká trestných činů, které mohou být páchány na dětech:

Za trestné činy se v tomto případě považuje

 

* opuštění dítěte

a) o které má povinnost pečovat

b) které si samo nemůže opatřit pomoc

c) a vystaví je tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví

 

* týrání svěřené osoby

Trestného činu "týrání svěřené osoby" se podle § 215 trestního zákona dopustí ten, kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově. Trestní sazba činí šest měsíců až tři léta, spáchá-li pachatel tento čin:

a) zvlášť surovým způsobem nebo

b) na více osobách, nebo

c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu, činí sazba dvě až osm let Pachatelem tohoto trestného činu nemusí být pouze rodič.

 

* ohrožování mravní výchovy mládeže

* pohlavní zneužívání, soulož mezi příbuznými

 

Pomoc se pak dá hledat především v neziskových organizacích, věnujících se pomoci obětem domácího násilí a intervenčních centrech a u Policie ČR. Co je potřeba pro usvědčení pachatele byste se musel ptát v těchto organizacích či ještě lépe v právnické poradně.

 

Použité zdroje

* Prokop, Martin et al. Právní ochrana dětí a obětí domácího násilí. 2., aktualiz. vyd. [Brno]: Liga lidských práv, [2005?]. 83 s. ISBN 80-903473-1-2.

* Králíčková, Zdeňka et al. Právo proti domácímu násilí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011. xiii, 139 s. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-381-3.

* Voňková, Jiřina a Spoustová, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. vyd. Praha: proFem, 2008. 244 s. ISBN 978-80-903626-7-3.

* http://casrobinsonu.cz/o-domacim-nasili/legislativa/

* http://www.idtbrno.cz/domaci-nasili-vceskem-pravu

* http://www.domacinasili.cz/[…]/

* http://www.domacinasili.cz/[…]/

* http://www.domacinasili.cz/[…]/

* http://www.trestni-rizeni.com/[…]/domaci-nasili-v-trestnim-pravu

* http://www.pravnilinka.cz/[…]/domaci-nasili.html

* http://obcanskyzakonik.justice.cz/[…]/domaci-nasili

* http://aplikace.mvcr.cz/sbi[…]kon&what=Text_v_anotaci

* http://www.profem.cz/pravni-poradenstvi.aspx

* http://www.4listekdetem.cz/psychicke-tyrani-deti-jak-pomoci

 

Další zdroje, které můžete využít:

 

* Huňková, Markéta a Voňková, Jiřina. Domácí násilí v ČR z pohledu práva: (efektivnost právních norem ČR posuzovaná vzhledem k cíli ochrany společnosti před domácím násilím). 1. vyd. [Stráž pod Ralskem]: Justiční akademie ČR, 2004. 248 s. ISBN 80-239-6230-2.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func[…]02371604&local_base=SKC ]

* Buskotte, Andrea a Vaníčková Horníková, Lucie, ed. Z pekla ven: žena v domácím násilí. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. 176 s. ISBN 978-80-251-1786-6.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func[…]01795713&local_base=NKC ]

* Draštík, Antonín a kol. Trestní zákoník: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 2 svazky. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7478-790-4.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func[…]02707383&local_base=NKC ] a další.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.11.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu