Dobrý den, je prosím možné požádat o 10 článků z odborných časopisů do rešerše na téma Pedagogické směry 20. století – pedagogický reformismus, experimentální pedagogika, antiautoritativní pedagogika a antipedagogika?

Text dotazu

Dobrý den, je prosím možné požádat o 10 článků z odborných časopisů do rešerše na téma Pedagogické směry 20. století – pedagogický reformismus, experimentální pedagogika, antiautoritativní pedagogika a antipedagogika?

Odpověď

Dobrý den,

vyhledávání informací do rešerší je velice časově náročná služba, kterou NK ČR poskytuje za poplatek, z toho důvodu zcela nelze splnit Vaši žádost.

Můžeme Vám ale nabídnout literaturu a i určitý počet článků, u kterých se můžete inspirovat ve svém vlastním bádání.

 

Rádi bychom nejdříve vysvětlili pojmy ze zadání:

Reformní pedagogika

                Souhrnné označení pro různé teoretické koncepce a praktické snahy vytvářející modely alternativní školy. Reformní pedagogika byla rozvíjena zvl. 1. polovině 20. století K. Deweyem, M.Montessoriovou, C. Freinetem, P. Petersenem aj. a realizována v pokusech o činnou školu, Daltonskou školu, Jenskou školu a jiné reformní školy, jež se porůznu zaváděly i v Československu (př. pokusná škola ve Zlíně podle koncepce V. Příhody). Dnes je reformní pedagogika považována za historickou záležitost a v jejích intencích pokračují soudobé inovativní koncepce vzdělávání a inovativní koncepce vzdělávání a inovativní školy.

 

Experimentální pedagogika

                Směr pedagogického výzkumu používající experiment jako hlavní zdroj informací o vzdělávacích procesech. Rozšířila se zvl. počátkem 20. století v oblasti pedagogické psychologie v USA (E.L. Thorndike aj.) a v Německu (E. Meumann). V ČR se v současnosti experimentální pedagogika bohužel nerozvíjí, ačkoli její významnost je vysoká, zvl. pro zavádění různých pedagogických inovací.

 

Antiautoritativní pedagogika

                Tento směr se rozvíjel od 60. let 20. století. Vycházelo se z myšlenek J.J. Rousseaua, a názorů filozofů, např. Th.W.Adorna (1903-1969), E. Fromma (1900-1980), S. Bernfelda (1892-1953), A.S. Neilla (1883-1973), a W. Reicha (1897-1957). Jde o výchovu zbavenou jakéhokoli útlaku, která by měla maximálně rozvíjet sebevědomí žáků, formovat politické uvědomění a lidskou solidaritu. Nemá docházet k potlačování žádných základních potřeb včetně sexuálních. Antiautoritaticní pedagogika dovádí úsilí o svobodnou, volnou školu, která by nebyla autoritativní, k úplnému extrému. Požaduje úplné odtržení od tradic. Na tyto názory navazuje antipedagogika a rozvádí je do krajnosti.

 

Antipedagogika

                Výchovné směry a hnutí, radikálně kritizující negativní jevy vyskytující se v tradiční výchovné praxi (necitlivé zásahy do vývoje dítěte, drezura, přetěžování dítěte, ohrožování rozvoje jeho přirozených potencí, vzbuzování úzkostí, traumatizování nadměrnou péči nebo nezájmem, současně označované výrazem "černá pedagogika" a hlásající odstranění výchovy vůbec (=> descholarizace, manipulace, radikální teorie výchovy). Dítě podle antipedagogů nemá být vychováváno, ale "podporováno", "rozvíjeno". Kritici antipedagogiky se opírají jednak o teoretickou analýzu (nelze nevychovávat, každé záměrné působení - i nepůsobení - dospělého na dítě je výchovou), jednak o empirické výzkumy některých negativních důsledků těchto přístupů.

 

Nalezené články:

BRUNCLÍKOVÁ, Jitka. Pedagogika Montessori : "Pomoz mi; abych to dokázal sám". Moderní vyučování: Časopis pro nové programy v českém základním školství. 2006, roč. 12, č. 4, s. 13-14.

ČERMÁKOVÁ, M., K Deweyho pojetí dějin a jejich výuky, e-Pedagogium, 2015, č. III., s. 50-55.

KORCOVÁ, K., Role učitele ve škole Montessori. Studia paedagogica, r. 55, č. 12, p. 117-126, bře. 2013. ISSN 1803-7437. Available at: <http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/447/603>. Date accessed: 15 lis. 2016 KOŤA, Jaroslav a RÝDL, Karel. Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha: Univerzita Karlova, 1992. 56 s. Studia paedagogica, ISSN 0862-4461; 7.

KUČEROVÁ, S., Chybná východiska a mylné předpoklady antipedagogiky. Pedagogická orientace 1999, č. 2, s. 100-105.

Srovnání Montessori a tradiční pedagogiky. Základní škola Perlička [online]. 2012 [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: http://www.zsperlicka.cz/vyuka-a-vzdelavaci-program/srovnani-montessori-a-tradicni-pedagogiky/

PROKOP, J., Černá anti-pedagogika, in: Pedagogická orientace , 1998, č. 3, s. 2-13.

RÝDL, K., Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori. Public history, 1999, s. 63.

SIKOROVÁ, Z. A.S.Neill: antiautoritativní pedagogika. In Kol., Pedagogika III. Ostrava, 1996. s. 57-60.

SINGULE, F. Americká progresivní výchova a její vývoj: In: Kolář, Z. (red.): Ke kritice buržoazních a revizionistických směrů v pedagogice. PÚ JAK ČSAV, Praha, 1980.

VALENTA, Martin: Bauhaus a reformní pedagogika v kontextu společenského vývoje konce 19. a počátku 20. století, in Jiří Pešek, Soňa Mikulová (eds.), Studia Territorialia 2007/IX, Universita Karlova v Praze, Karolinum, Praha, 2008, s. 11-151.

 

Nabízená literatura:

DEWEY, John a SINGULE, František, ed. Americká pragmatická pedagogika. Překlad František Singule. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 197 s. Z dějin pedagogiky; sv. 35. ISBN 80-04-20715-4.

JŮVA, V., JŮVA, V. (ML). Stručné dějiny pedagogiky. 6. rozš. vyd. Brno: Paido, 2007, 91 s. ISBN 978-80-7315-151-5.

PRŮCHA, J. Alternativní školy. 2. upr. vyd. Praha: Portál, 1996, s. 108. ISBN 80-7178-072-3.

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 1. vyd. Praha: Portál, 2001, 144 s. ISBN 80-7178-584-9.

RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. 1. vyd. Brno: M. Zeman, 1994, 264 s. ISBN 80-900035-8-3.

SINGULE, František. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 54 s. ISBN 800426104.

ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Nástin vývoje pedagogického myšlení. Brno: MSD, 2008. 97 s. ISBN 978-80-7392-040-1.

ŠTRYNCLOVÁ, Gabriela. Summerhill: model antiautoritativní výchovy. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita, 2003. 80 s. ISBN 80-7194-541-2.

 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu