Dítě se specifickými poruchami učení

Text dotazu

dítě se specifickými poruchami učení v rodině, jak poruchu prožívají rodiče a děti, jaký dopad mají SPU na rodinu a okolí a jak rodina ovlivňuje vývoj dítěte
mám k dispozici knihu Specifické poruchy učení - Matějček, Sociální aspekty dyslexie - Vágnerová, Teorie a náprava vývovojových poruch učení a chování - Pokorná, Dyslexie a jiné poruchy - Selikowitz, Potíže dětí s učením a chováním - Serfontein, Základy psychologie - Vágnerová, Poruchy učení - Zelinková

Odpověď

Dobrý den,
publikací o specifických poruchách učení je poměrně velké množství, nejlépe Vy sama jako autorka bakalářské práce však můžete posoudit, který z dokumentů pro Vás bude nejlepší.
Uvádíme Vám seznam zdrojů, ve kterých můžete hledat, jedná se o klasické knihovní katalogy pro knihy, dále článkové databáze a nakonec licencované online databáze.
Jako první informační zdroj Vám doporučujeme katalogy volně dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F/, jedná se především o následující katalogy:
* Souborný katalog ČR (báze SKC)
* katalog Národní knihovny ČR (báze NKC)
V Souborném katalogu můžete vyhledat tituly z většiny českých knihoven, u každého záznamu je zároveň uvedeno, která knihovna/-y vlastní exempláře a kde si tedy knihy můžete vypůjčit, případně získat prostřednictvím meziknihovní služby. Pro vyhledávání stačí zadat "specifické poruchy učení", příp. můžete u jednotlivých slov využít zástupný znak *, který umožní pravostranné rozšíření slova, tzn. po zadání "poruch*" bude vyhledáno porucha, poruchy, poruchám, poruše apod. Vyhledávání můžete zpřesnit dále výrazy typu rodina, prostředí, výchova apod., abyste získala maximálně relevantní záznamy. 

Nyní Vám uvádíme některé z vyhledaných titulů v Souborném katalogu ČR:
SELIKOWITZ, Mark. Dyslexie a jiné poruchy učení: co to jsou specifické poruchy učení a jak se diagnostikují, o poruchách koordinace a o nemotornosti, sociální a emocionální vývoj dítěte, jak mohou svým dětem pomoci rodiče a jak to bývá v dospělosti. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2000. 136 s. Pro rodiče. ISBN 80-7169-773-7.
MICHALOVÁ, Zdeňka. Sonda do problematiky specifických poruch chování. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7311-075-8.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200802/contents/nkc20081789466_1.pdf
MICHALOVÁ, Zdeňka. Specifické poruchy učení a chování. 2. upr. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. 46 s. Texty pro distanční studium. ISBN 978-80-7290-408-2.
Specifické poruchy učení a chování: sborník ... Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, [1994]-2006. Speciální pedagogika. ISSN 1211-670X.
PLOTNIK, Ronit. Growing up differently: the emotional and social world of children with learning disabilities and attention-deficit disorder: a new language for parents and educators. Tel Aviv: Contento De Semrik, C2012. 372 s. ISBN 978-965-550-059-2

Zajímavé by pro Vás také mohly být články z českých novin a časopisů, které dohledáte v bázi ANL, která je volně dostupná opět na adrese http://aleph.nkp.cz/F/:
KREJČOVÁ, Lenka a VÁLKOVÁ, Veronika. Specifické poruchy učení - bez spolupráce školy a rodiny to nejde!. Rodina a škola: časopis pro všechny rodiče a učitele, 2012, 59(8), s. 24-25. ISSN 0035-7766.
Pozn.: Dva texty, které se zabývají specifickými poruchami učení (SPU) žáků - na základní škole z pohledu psycholožky působící v neziskové organizaci DYS-centrum Praha a na střední škole z pohledu učitelky na gymnáziu. Obě autorky se shodují, že minimalizace obtíží žáků s SPU je práce dlouhodobá a náročná, která si vyžaduje aktivitu učitele a klade zvýšené nároky na rodiče. Upozornění na nové trendy a pomůcky pro žáky s SPU na konferenci a výstavě
DYSKORUNKA SLÁDKOVÁ, Iva. Výchovný přístup v rodinách s dítětem s diagnózou specifické vývojové poruchy učení. Sociální práce, 2003, 1, s.113-124. ISSN 1213-6204.
Pozn.: Stať seznamuje s výzkumem, který se zabýval otázkou, jak ovlivňuje diagnóza specifické vývojové poruchy učení u dítěte výchovný přístup jeho rodičů k němu. Použitá metoda, výzkumný postup a vzorek zkoumaných dětí. Odlišnosti mezivýchovným přístupem rodičů k dětem s poruchou učení a výchovným přístupem v jiných rodinách. Specifické vývojové poruchy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie aj.

Dále Vám doporučujeme podívat se do katalogu vaší vysokoškolské knihovny a zde dohledat práce na toto téma od starších studentů. Některé z bakalářských/diplomových prací ukázkou uvádíme:
GREBÍKOVÁ, Daniela. Problematika žáků se specifickými vývojovými poruchami učení pohledem jejich rodičů [rukopis]. 2002. 113 l.
Pozn.: Diplomová práce--Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2002.
SEDLÁKOVÁ, Kateřina. Děti se specifickými poruchami učení z pohledu literatury a očima jejich rodin [rukopis]. České Budějovice, 2010. 114 l. Dostupné také z: http://minas.jcu.cz/F/?func=direct&doc_number=000174885.
Pozn.: Diplomová práce (Mgr.) -- Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, 2010.
SLÁDKOVÁ, Iva. Problematika specifických vývojových poruch učení u dětí školního věku ve vztahu k výchovným postojům rodičů [rukopis]. Brno, 2002. 66 l., 9. l. příl.
Pozn.: Bakalářská práce--Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra psychologie, 2002.

Pokud máte zájem také o cizojazyčnou literaturu, pak Vám doporučujeme využívat také odborné licencované databáze typu EBSCO, Proquest, Web of Science a další. Vysoká škola, kterou studujete, zcela jistě některou z databází předplácí. V těchto databázích naleznete články z odborných periodik, velmi často aktuální datace a především v plném textu. Pro představu o těchto zdrojích se můžete podívat na seznam licencovaných zdrojů dostupných pro uživatele NK ČR na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju. Ukázkou uvádíme:
Shewan L, McKenzie K, Quayle E, Crawley R. A qualitative exploration of the identities of parents with a learning disability. British Journal Of Learning Disabilities [serial online]. March 2014;42(1):17-24.
Al-Yagon M. Fathers and Mothers of Children With Learning Disabilities: Links Between Emotional and Coping Resources. Learning Disability Quarterly [serial online]. May 2015;38(2):112-128.
Karande S, Kulkarni S. Quality of life of parents of children with newly diagnosed specific learning disability. Journal Of Postgraduate Medicine [serial online]. April 2009;55(2):97-103.

 

 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.05.2015 20:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu