Děti žijící v neúplné rodině vychovávány pouze matkou

Text dotazu

Dobrý den,
pro kvalitativní výzkum do školy jsem si vybrala toto téma, a tak bych Vás
chtěla požádat o nějaké zdroje literatury. Snažím se hledat na internetu pod
různými hesly, ale nejsem příliš úspěšná. Práce by měla být tedy zaměřena na
matku samoživitelku a její děti. Výzkumnými otázkami jsou například: Jak
děti vnímají absenci otce, jak se děti cítí ve společnosti dětí z úplných
rodin, jak vnímají materiální rozdíly, jak a do jaké míry může matka své
děti zabezpečit finančně a materiálně apod.
Předem moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

omlouvám se za opožděnou odpověď. Kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s terénem nebo situací jedince či skupiny jedinců. Používají se relativně málo standardizované metody, hlavním instrumentem je výzkumník sám. Typy dat v kvalitativním výzkumu zahrnují přepisy terénních poznámek, poznámek z pozorování a rozhovorů, fotografie, audio a videzáznamy, deníky, osobní komentáře, poznámky, úřední dokumenty atd.

zdroj: HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2008. s. 49-50. ISBN 978-80-7367-485-4.

Na základě této definice se domníváme, že zdrojem informací pro Váš výzkum by spíše než odborné publikace měly být údaje získané např. rozhovory s psychology pracujícími s dětmi z neúplných rodin nebo přímo s dětmi z neúplných rodin či matkami-samoživitelkami. Vodítko, jak se kontaktovat s těmito rodinami, by Vám snad mohli poskytnout pracovníci pedagogicko-psychologických poraden či sociální pracovníci, samozřejmě při zachování podmínky anonymity konkrétních rodin a dobrovolnosti spolupráce. V letošním roce vznikla i Asociace neúplných rodin(http://www.babinet.cz/clanek-8233-asociace-neuplnych-rodin--o--s--zahajila-svou-cinnost.html).

Pro určitou orientaci v problematice Vám mohou posloužit např. následující knihy a články, jejichž záznamy jsme nalezli v Elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) a článkové bibliografii ANL (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) : 

* DUDOVÁ, Radka. Otcové, matky a porozvodová péče o děti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 129 s. ISBN 978-80-7330-124-8. Obsah - http://toc.nkp.cz/NKC/200802/contents/nkc20071783185_1.pdf , více informací http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=290 .

* ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Dítě a rozvod rodičů. Praha : Grada, 2010. 179 s. ISBN 978-80-247-3181-0. Obsah - http://toc.nkp.cz/NKC/201102/contents/nkc20102153654_1.pdf , náhled do části knihy http://books.google.com/books?id=G4qJ9jgomsIC .

*TEYBER, Edward. Děti a rozvod. Praha : Návrat domů, c2007. 227 s. ISBN 978-80-7255-163-7. Obsah - http://toc.nkp.cz/NKC/200708/contents/nkc20071726805_1.pdf .

* ŠŤASTNÁ, Anna. Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích. Praha : VÚPSV, 2009. 131 s. ISBN 978-80-7416-038-7. Volně dostupné na http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_296.pdf .

* KUCHAŘOVÁ, Věra. Rodina a zaměstnání : (deskriptivní fáze analýzy). V., Neúplné rodiny. Praha : VÚPSV, 2007. 57 s. ISBN 978-80-87007-65-5. Volně dostupné na http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_237.pdf .

* PETROVÁ, Iva. Neúplné rodiny v současných společenských podmínkách : výzkumná zpráva. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. 44 s. ISBN 80-238-1198-3.

* PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Nemožné soužití aneb Proč se rodiče rozcházejí : pohled matek samoživitelek. Sociální studia, 2009, č. 4, s. 93-111. ISSN 1214-813X. Text vznikl na základě provedené kvalitativní studie ...

* PAVLÁT, Josef. Otcovství, děti a rodina. Česká a slovenská psychiatrie, 2008, roč. 104, č. 4, s. 189-195.

* Psychické problémy dětí s jedním rodičem. Psychologie dnes, 2003, roč. 9, č. 3, s. 4. ISSN 1211-5886.

* MADLAFOUSEK, Jaroslav. Dospívání chlapců a dívek bez otců: psychosociální deprivace nebo alternativní adaptace? Československá psychologie, 1997, roč. 41, č. 5, s. 451-454. ISSN 0009-062X.

* HAMPLOVÁ, Dana. Děti bez manželství a bez otců? Data a výzkum, 2007, roč. 1, č. 2, s. 141-154. ISSN 1802-8152.

* VAVROŇ, Jiří. Ženy, na které se v tomto státě znovu zapomnělo : Co ukázaly vyplněmé dotazníky sociologického průzkumu, které do redakce Práce přicházely z celé České republiky. Práce, 1994, roč. 50, č. 253 (27.10.1994, s. 9).

Další dokumenty můžete vyhledávat přímo ve výše zmíněných bázích ANL a NKC (např. dotazy: neúplná rodina, děti rozvedených rodičů, vztah otec-dítě).

Odborné články z oblasti psychologie a psychiatrie jsou také součástí odborné databáze Bibliographia medica Čechoslovaca (http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/odborne-cinnosti/bmc ). Dalším zdrojem informací a inspirace mohou být vysokoškolské práce na obdobná témata:

http://is.muni.cz/th/104806/pedf_m/Diplomova_prace.pdf,

http://theses.cz/id/e7c7fq/downloadPraceContent_adipIdno_12471,

http://is.muni.cz/th/273776/fss_b/Bakalarska_prace.doc

Více informací o kvalitativním výzkumu naleznete např. v publikacích:

* HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4.

* MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada, 2006. 332 s. ISBN 80-247-1362-4.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2011 11:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu