Definice historických pojmů z oblasti účetnictví

Text dotazu

Potřebuju zpracovat domácí úkol na téma "daně a historie", a proto bych chtěla zjistit stručný popis pojmů: knihy počtů, berní knihy, cestovní rejstříky, purkmistrovské knihy, účetní rejstříky, urbáře, dolové účty. Byla bych Vám velmi vděčná za krátké vysvětlení pojmů.

Odpověď

Níže naleznete tipy na vhodné volně dostupné dokumenty z Internetu s výňatky textů, které vysvětlují termíny, na které se ptáte. Samozřejmě Vám doporučuji podrobnější studium obsahu níže uvedených dokumentů, abyste o problematice získala větší přehled.

 

Archiv Hlavního města Prahy

Sbírka rukopisů 1310–1994

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=20&wstyle=0&page=page/docs/prehled-fondu_rukopisy-do-1784.html

 

Knihy berní.

Knihy vedené pro evidenci městských dávek a berní (kontribucí): knihy berní, městských sbírek, kontribuční repartice, repartiční role atd.

 

Knihy počtů.

Početní knihy pro finanční hospodářství města, zahrnující příjmy a výdaje města.

 

Úřad purkmistrovský

Manuály, knihy rukojemství, plnomocenství aj., knihy trhů, obnov rady.

 

 

 

Městská správa v Rokycanech a její představitelé v letech 1573 – 1699

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fis.cuni.cz%2Fwebapps%2Fzzp%2Fdownload%2F150012126&ei=2XouVKSxBqbXyQOeoYDIDQ&usg=AFQjCNGL5P1nXDmIN7VUTXlwWhWGgRIxHw&bvm=bv.76802529,d.bGQ&cad=rja

 

Purkmistrovské manuály sloužily zřejmě pouze k poznamenání dat jednotlivých projednávaných záležitostí, stejně jako manuály radní podchycují i došlou a přijatou korespondenci. Jsou psány velmi zběžně, někdy až nečitelně a lze předpokládat, že skutečně sloužily jako deníky či poznámkové bloky k aktuální kancelářské potřebě.

 

Knihy purkmistrovských počtů evidují jen běžné "provozní" městské výdaje a příjmy a celkové roční výdaje se v nich pohybují mezi 270 - 800 kopami grošů míšeňských.

 

 

 

Fond: A 1/8 Akta purkmistrovská (AP)

http://bmsj.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=954&Itemid=3  

 

Svým obsahem se Akta purkmistrovská řadí k velmi cenným historickým pramenům. Obsahuje doklady o cechovním zřízení města Brna, městských trzích, zásobování města zbožím, potravinami a vínem, vybírání poplatků a mýt na městských branách. Významné jsou také spisy o porušování a obhajobě městských práv a výsad, především hospodářských.

 

Dále se spisy týkají dluhů města i měšťanů, provozu a správy hospodářských zařízení jako mlýny, cihelny, pivovary, ale také špitálů, lázní, škol a lékáren. Část agendy se týká městských domů, jejich staveb a oprav, vlastnictví městských domů a šlechtou, církevních záležitostí, správy městských statků a poddanských městeček a vsí a řady jiných věcí. A to nejsou zdaleka všechny záležitosti, které zachycují Akta purkmistrovská, o kterých se tak dá bez nadsázky dá říci, že v podobě úředních akt zaznamenávají důležité oblasti života nejvýznamnějšího města Moravy od poloviny 17. do poloviny 18. století.

 

 

 

Urbář (CoJeCo)

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=101183&title=urb%E1%F8&s_lang=2

 

urbář

[Latina], v období feudalismu základní písemná pomůcka k evidenci vrchnostenských příjmů od poddaných, někdy také k podchycení předpokládaného zisku z vlastních hospodářských podniků vrchností. Urbáře se vyvíjely v závislosti na ekonomické povaze a správní organizaci feudálního velkostatku. Na rentovém velkostatku (v českých zemích prokazatelně od 2. poloviny 13. století) zachycovaly pouze předepsané peněžní a naturální dávky, odváděné poddanými zpravidla dvakrát ročně v jarním a podzimním termínu, a robotní povinnosti. Na režijním velkostatku (zejména od 16. století) některé urbáře sloužily současně jako popisy panství a udávaly směrná čísla, jichž měla dosahovat jednotlivá výrobní odvětví. V 17. a 18. století se urbáře dále zdokonalovaly, zároveň se rozvíjely další písemné pomůcky, jako podrobné účetní výkazy, katastry atd. Význam pro hospodářství ztratily zánikem poddanství v roce 1848, zůstaly však cennými prameny pro dějiny venkovského lidu (uvádějí starobylé místní názvy, ve vsích jednotlivé usedlosti, jména majitelů, jejich pozemkovou držbu a rozsah feudální povinnosti).


 

 

 

Urbář (Wikipedie)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Urb%C3%A1%C5%99

 

Urbář (zast. urbár, adj. urbářský, urbariální, lat. urbarium) je historický termín pro soupis povinností poddaných vůči vrchnosti.

 

 

 

Dějiny archivu v Kutné Hoře v letech 1352 – 1960

https://dspace.upce.cz/bitstream/10195/36300/1/BorkovaA_D%C4%9Bjiny%20archivu_MM_2010.pdf

 

Dolové, mincovní a hutní účty tvoří větší část fondu. Dolové účty se dělí na dolové košty, dolová registra a na urburní a linšaftní registra. Dále jsou rozděleny časově na dolové účty do poloviny 16. století a na dolové účty od poloviny 16. století. Dolové košty jsou v podstatě týdenní přehledy o hospodaření dolů a jsou rozděleny na čtyři části: přehled 55 nakupujících erckaféřů, mzdy havířů a nákupy důlních potřeb, platy pomocných dělníků a celková vyúčtování. Dolová registra jsou sumáře dolových koštů, urburní registra jsou přepisy prvé části dolových koštů a linšaftní registra zachycují platy námezdních havířů a provoz na vortech jednotlivých dolů. Dolové účty od poloviny 16. století jsou řazeny abecedně a zachycují jen významnější doly.

 

Mincovní účty jsou stejně jako důlní časově rozděleny do poloviny a od poloviny 16. století. Do této skupiny se řadí především verková registra, mimo nich např. manuály písaře

mince.

 

 

 

Nápomocný by Vám také mohl být již dříve zpracovaný dotaz z „Ptejte se knihovny“:

Historie účetnictví

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/historie-ucetnictvi

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

03.10.2014 12:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu