Daňové příjmy státního rozpočtu a průměrná mzda 1848-1992

Text dotazu

Prosím o zjištění daňových příjmů (daň z příjmů fyzických osob a právnických osob - dříve např. důchodová daň) do státního rozpočtu mezi léty 1848 a 1992. A dále průměrné mzdy v tomto období v jednotlivých letech nebo případně v nějakých časových obdobích.

Odpověď

V prvé řadě Vám doporučuji kontaktovat následující instituce, které disponují mnohem širším přístupem k archivním datům ohledně daní a mezd v Československu než CIKS VŠE. Dané instituce mají veřejně dostupné knihovny.


Český statistický úřad (http://www.czso.cz/)

Ústřední statistická knihovna ČSÚ (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/knihovna)


Ministerstvo financí ČR (http://www.mfcr.cz/)

Odborná knihovna Ministerstva financí ČR  (http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/odborna-knihovna/zakladni-informace)


Česká národní banka (http://www.cnb.cz/)

Odborná knihovna ČNB (http://www.cnb.cz/cs/verejnost/knihovna_cnb/)

Knihovna Archivu ČNB (http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv_cnb/archiv_cnb_knihovna.html)

Využití archivu ČNB veřejností (http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv_cnb/archiv_cnb_vyuziti.html)

 

Dále níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu z fondu CIKS VŠE. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

Československo

daň /daně

mzda / mzdy

rozpočet


Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

BRÝDLOVÁ, Hana. Úroveň mezd a jejich vzájemné relace v československém hospodářství v letech 1937-1942. Praha: Ekonomický ústav Československé akademie věd, 1966. 40 s. Výzkumné publikace Ekonomického ústavu ČSAV; 8.

DOLEŽALOVÁ, Antonie. Rašín, Engliš a ti druzí: československé státní rozpočty v letech 1918-1938. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 420 s. ISBN 978-80-245-1356-0.

FALADA, David et al. Dějiny daní a poplatků. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2009. 207 s. ISBN 978-80-87109-15-1.

FUNK, Vilém. Finanční věda, se zvláštním zřetelem k československému zákonodárství finančnímu: základy universitních přednášek. Část I-III. 3. vyd. Praha: V komisi Spolku československých právníků Všehrd, 1930. 356 s.

FUX, Boleslav. Reforma přímých daní ve státě Československém. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1923. 252 s. Národohospodářská knihovna; roč. I, sv. 3.

Jakubec, Ivan et al. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. 289 s. ISBN 978-80-245-1450-5.

Kritika daňové reformy s hlediska dělníka, úředníka, nájemníka, domkáře, malého rolníka, živnostníka, samosprávy. [Praha: A. Svěcený, 1926]. 45 s.

Mzdy a ceny: o mzdách a koupěschopnosti zaměstnanců u nás: soubor přednášek, pořádaných Sociálním ústavem ČSR ve dnech 30. ledna, 6., 13., 20. a 27. února, 3. a 10. dubna 1930. Praha: Sociální ústav ČSR, 1931. 143 s. Publikace Sociálního ústavu republiky Československé; č. 52.

Volně dostupné také v digitální formě:

http://kramerius.vse.cz/search/i.jsp?pid=uuid:f16c8c90-3869-11e1-9b37-0013d398622b

Průcha, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Díl I, Období 1918-1945. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2004. 578 s. ISBN 80-7239-147-X.

Průcha, Václav a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Díl 2, Období 1945-1992. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2009. 1002 s. ISBN 978-80-7239-228-5.

PRŮŠA, Jan. Organisace mezd v ČSR. 2. vyd. Praha: Práce, 1955. 176 s.

RAŠÍN, Alois. Finanční a hospodářská politika československá do konce r. 1921. V Praze: Pražská akciová tiskárna, 1922. 147 s. Národohospodářská knihovna; roč. I.; sv. 4.

Volně dostupné také v digitální formě:

http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/record/detail.aspx?ID=541

Ročenka Československé republiky ... Praha: [s.n., 1921-19-- ].

SOVA, Václav a KREBS, Vojtěch. 35 let vývoje životní úrovně v ČSSR. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1980. 191 s.

Statistická ročenka Československé socialistické republiky ... Praha: SNTL, 1960-1989.


Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

BEDNÁŘ, Martin. Československé hospodářství v meziválečném období (1918 - 1939). Praha, 2008. Vedoucí práce Daniel Váňa.

BÍSKOVÁ, Hana. Československé státní rozpočty v letech 1918-1929. Praha, 2011. Vedoucí práce Ivan Jakubec.

GAJDOŠOVÁ, Eva. Analýza státního rozpočtu ČSR v období 1919-1936. Praha, 2013. Vedoucí práce Alena Maaytová.


Dříve zpracované dotazy ze služby Ptejte se knihovny, které souvisí s tématem dotazu

Ekonomický vývoj, Česká republika

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/ekonomicky-vyvoj-ceska-republika

Historie daňové soustavy v ČR

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/historie-danove-soustavy-v-cr

Průměrné ceny 1918 - 1938

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/prumerne-ceny-1918-1938

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

22.09.2014 08:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu