Companies Act

Text dotazu

Potřebovala bych zjistit, kde bych mohla nalézt
informace týkající se Companies Act v souvislosti s auditem.

Odpověď

Protože  se  domnívám,  že  jsem  vám  na téma Audit již něco posílala, tak

vynechám obecné informace, kde lze dohledat další informační zdroje.

První  ustanovení  o  "auditorech"  nacházíme  ve Velké Británii v zákonu o

akciových  společnostech  z roku 1844 (Companies Act 1844). Zákon stanovil,

že  jeden nebo více akcionářů (tedy nikoli auditorů v dnešním smyslu slova)

prověřuje  bilance  společnosti,za  jejichž  sestavení je odpovědný ředitel

společnosti.   Akcionáři   tak   tímto  ustanovením  zákona  získali  právo

kontrolovat  účetní  knihy  a  výkazy  společnosti. V procesu ověřování pak

rovněž   měli  právo  klást  relevantní  otázky  úředníkům,  managementu  a

zaměstnancům  společnosti.  Bilance (rozvaha) a doprovodná zpráva akcionáře

(auditorská  zpráva  ve  své  prvotní  podobě)  byly  zakládány v "Registru

akciových  společností"  a  kopie byly zasílány všem akcionářům. Je poněkud

překvapivé,  že  zákon o akciových společnostech z roku 1856 (Companies Act

1856)  posouvá  ověřování účetních výkazů na dobrovolnou bázi, přičemž až v

roce  1900 je doplňkem právního předpisu audit povinně vyžadován (Companies

Act  1900). Ani v té době však ještě osoba provádějící ověřování nemusí být

profesionálně   vzdělaná   (professional  accountant),  musí  však  být  na

auditované společnosti nezávislá.

    Vyjádření   názoru   na   sestavené   účetní  výkazy  bylo  v  té  době

charakterizováno  pojmy  "pravdivé  a  bezchybné"  (truth and correctness),

přičemž   důraz  byl  kladen  na  odhalení  chyb,  nesprávností,  popřípadě

defraudací,  jež  mohly v bilančním intervalu nastat a ovlivnit tak majetek

společnosti i každého jednotlivého akcionáře.

     Přístup zdůrazňující snahu o nalezení a odstranění chyb a defraudací

byl dominantní až do roku 1948, kdy Companies Act 1948 formálně akceptoval

předchozí vývoj a uložil svými ustanoveními řadu povinností akciovým

společnostem. Companies Act 1948 umožnil provádění auditorské činnosti

pouze profesně kvalifikovaným osobám, účetním znalcům.

Zákon prochází pravidelnými úpravami a je doplňován v souladu s platnou

legislativou.

Literatura:

Fireš, Bohuslav: Mezinárodní účetní standardy. Konsolidovaná účetní

závěrka. Praha : Bilance, 1997.

Ficbauer, Jiří: Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. Ostrava :

Key Publishing, 2009.

Krupová, Lenka: IFRS :  mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha :

VOX, 2009.

Krupová, Lenka: IAS v příkladech :  srovnání vybraných mezinárodních

účetních standardů s českou účetní legislativou. Díl II. Praha : VOX, 2003.

Krupová, Lenka: IAS v příkladech :  srovnání vybraných mezinárodních

účetních standardů s českou účetní legislativou. Díl III. Praha : VOX,

2003.

Krupová, Lenka: IAS v příkladech : srovnání vybraných mezinárodních

účetních standardů s českou účetní legislativou. Díl I. Praha : VOX, 2002.

Abbott, Keith: Business law. London : DP Publications, 1991.

Boháček, Martin: Základy anglo-amerického obchodního práva :srovnávací

obchodní právo II . Praha : Oeconomica, 2003.

Dědič, Jan: Akciové společnosti. Praha : C.H. Beck, 2007.

Kovanicová, Dana: Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha : Bova

Polygon, 2009.

 Internetové zdroje:

http://srovnavacipravo.cz/texty/akciova.htm

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8I4YPdPbcLcJ:www.fseujep.iglu.cz/5-rocnik/Auditing/a13.doc

+companies+act&cd=8&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&lr=lang_cs

http://is.bivs.cz/th/10729/bivs_m/Diplomova_prace__Angela_Zmijova.txt

http://www.gaap-cz.com/index.php?ln=1&tm=3&om=211&z_id=c_framework-2008_c

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/pdf/ukpga_20060046_en.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Companies_Act

http://en.wikipedia.org/wiki/Audit

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

08.04.2010 14:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu