Fenotypický zvuk

Text dotazu

Co znamená fenotypický zvuk, a jaká je souvislost se speciální pedagogickou diagnostikou

Odpověď

Dobrý den,

spojení fenotypický zvuk (u lidí) jsme sice v dostupné literatuře nenalezli, narazili jsme pouze na zmínku o fenotypických zvucích u ptactva.

Zasíláme Vám alespoň vysvětlení základních pojmů z psychochologie a pedagogiky a také odkazy na literaturu k tomuto tématu.

Název fenotyp pochází z řeckého fainó=vyjevuji a typos=znak. Znamená soubor všech vnějších znaků a vlastností jedince. Vyvíjí se na základě vzájemného působení vrozených vloh (genotyp) a zevního prostředí. Fenotypický zdravý jedinec může být přenašečem chorobné alely, která se může projevit ve fenotypu další generace, setká-li se s chorobnou alelou druhého rodiče. Tak fenotypicky zdraví rodiče mohou mít dítě s vrozenou chorobou. Pojem alela pochází z řečtiny : allélón = vzájemně a morfé= podoba - znamená dědičný základ znaku.

Soubor dědičných  informací (genů) se nazývá genotyp, který se ve styku s vnějším prostředím a vlivy zkušenosti jeví jako fenotyp, soubor pozorovatelných vlastností jedince. Různými vlivy může dojít ke změně struktury genu (genové mutaci, a tím i ke změnám ve vývoji organismů - dosud děděná vlastnost se změní v jinou vlastnost.

Psychologická diagnostika se zabývá rozpoznáním rozdílnosti ve stavu člověka v daném okamžiku vůči minulému stavu či v porovnání s jinými lidmi.

Speciální pedagogika je vědní disciplína zabývající se zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání lidí s nějakým druhem postižení či znevýhodnění, jejich socializací, a to od jejich narození do konce života. Předmětem speciální pedagogiky je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami. Jejím je maximální rozvoj osobnosti jedince s postižením či znevýhodněním a dosažení maximální úrovně jeho socializace.

Domníváme se, že pojem fenotypický zvuk je možné zařadit do kategorie logopedie, což je pedagogika osob s narušenou komunikační schopností, a zahrnuje jak vady řeči (dyslálie), tak i specifické vývojové poruchy učení, nemluvnost, narušenou plynulost řeči a další.

 

V této souvislosti je možno zmínit teorii jazykových kódů od britského sociologa Basila Bernsteina, který tvrdí, že řečové návyky už od útlého věku odrážejí sociální poměry, ze kterých člověk pochází, přičemž jednotlivé sociální skupiny se přitom neliší jen rozsahem slovní zásoby  nebo vyjadřovacími schopnostmi, ale rozdíly přímo ve způsobech komunikace. Bernstein vymezil dvě základní formy komunikace – dva specifické jazykové kódy:

  Omezený jazykový kód (restringovaný) – je charakteristický pro děti z nižších sociálních vrstev; „omezený“ je proto, že komunikace omezeným kódem je založena na předpokladech, jejichž znalost je považována za samozřejmou a není proto třeba je verbalizovat; omezené jazykové kódy jsou daleko vhodnější ke předávání praktických zkušeností a jednoznačných vyjádření než k probírání abstraktních pojmů, vztahů a procesů. Rodiče vychovávají své děti formou přímých zákazů a trestů za nesprávné chování, jež se vymyká sdíleným zásadám, považovaným za samozřejmé.

  rozvinutý jazykový kód (elaborovaný) – verbální projev je méně vázaný na specifický kontext, což umožňuje snazší zobecňování a vyjadřování abstraktních představ; rodiče při výchově dětí častěji vysvětlují, jaké důvody a zásady je vedly k trestům a zákazům; charakteristický pro střední společenskou vrstvu.

Záznamy o doporučených knihách z báze NKC Národní knihovny, http://www.nkp.czhttp://www.nkp.cz :

[Č.záznamu: 000980649]

Defektologický slovník / [Miloš Sovák a kol.]. -- 3., upr. vyd. / Pod vedením Ludvíka Edelsbergera připravili Tomáš Edelsberger ... [et al.]. -- Jinočany : H & H, 2000. -- 418 s. ; 21 cm

                       

[Č.záznamu: 002168263]

Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy / Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelasová, Don D. Jackson ; [z anglického originálu ... a z německého originálu ... přeložili Barbora Janečková a Zbyněk Vybíral]. -- 2., rev. vyd., 1. v Newton Books. -- Brno : Newton Books, 2011. -- 283 s. ; 22 cm

 

[Č.záznamu: 000980649]

Defektologický slovník / [Miloš Sovák a kol.].  Pod vedením Ludvíka Edelsbergera připravili Tomáš Edelsberger ... [et al.]. Jinočany : H & H, 2000. 418 s.

[Č.záznamu: 001701079]

 

Speciální pedagogika / Marie Renotiérová, Libuše Ludíková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 313 s.

[Č.záznamu: 001307537]

Psychologie handicapu / Marie Vágnerová, Zuzana Hadj-Moussová, Stanislav Štech. V Praze : Karolinum, 2004 dotisk. 230 s.

Komunikace a handicap : soubor anotací odborných sdělení konference : ... Hradec Králové / katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. -- Hradec Králové : Gaudeamus, [2011

 

[Č.záznamu: 000368526]

Speciální pedagogika. 8, Defektologie : literatura z let 1992-1996 / zpracovala Jana Purketová.  Brno : Moravská zemská knihovna : Pedagogická knihovna, 1998.195 s

 

Použité zdroje

online revue pro speciální pedagogy :
http://www.specialni-pedagogika.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie_jazyka

https://cs.wikipedia.org/[…]/Speci%C3%A1ln%C3%AD_pedagogika
M.Nakonečný : Encyklopedie obecné psychologie. Praha : Academia 1997 http://slovnik-cizich-slov.[…]o=fenotyp&typ_hledani=p

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.01.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu